Back

ⓘ Statistika mõisteid
                                     

ⓘ Statistika mõisteid

 • asümmeetriakordaja
 • arvandmed
 • absoluutne sagedus
 • andmete kirjeldamine
 • alternatiivne hüpotees
 • aritmeetiline keskmine
 • alumine kvartiil
 • andmete kogumine
 • andmete modelleerimine
 • Anscombei kvartett
 • andmed
                                     

1. K

 • kirjeldav statistika
 • kogum
 • kvartiil
 • kahe valimi t-test
 • klassifikaator
 • kumulatiivne sagedus
 • kvantifikatsioon
 • korrelatsioon
 • keskväärtus
 • keskmisele taandumise reegel
 • kaalutud keskmine
                                     

2. S

 • statistika
 • sõltumatu muutuja
 • sõltuv muutuja
 • struktuurdiagramm
 • sagedustabel
 • statistik
 • standardviga
 • statistilise testi võimsus
 • suhteline sagedus
 • standardhälve
 • statistiline masintõlge
 • statistiliste hüpoteeside kontroll
                                     

3. V

 • valiidsus
 • valikuuringute teooria
 • võrdlusdiagramm
 • vähiregister
 • valim
 • variatsioonikordaja
 • vähimruutude meetodi regulariseerimine
 • vähima olulise erinevuse test