Back

ⓘ Pedagoogika mõisteid
                                     

ⓘ Pedagoogika mõisteid

 • andragoogika
 • autismipedagoogika
 • alternatiivpedagoogika
 • alternatiivkommunikatsioon
 • ainekava
 • ainepunkt
 • algõpetus
 • alaealiste koloonia
 • andekus
 • avastustõpe
 • alghariduskool
 • auditiiv-verbaalne meetod
 • aiatöö õppeaine
 • andekad lapsed
 • akadeemiline õiend
 • aabits
 • abiõpetaja
 • akrediteerimine
 • abikool
 • algkool
 • arenguline erivajadus
 • algkooliõpetajate päev
 • assisteerimine
 • assistent
 • arvutuspulgad
 • algharidus
 • associate professor
 • arvutiõpetus õppeaine
 • abiõpe
 • abiturient
                                     

1. B

 • Bobathi kontseptsioon
 • bakalaureus
 • bakalaureusetöö
 • basaalstimulatsioon
 • bakalaureuseõpe
 • blisskiri
 • basaalkommunikatsioon
 • baasõpe
 • Bloomi taksonoomia
 • baasharidus
                                     

2. E

 • elitaarne haridussüsteem
 • egalitaarne haridussüsteem
 • eradotsent
 • eelkoolipedagoogika
 • emeriitdotsent
 • eripedagoogika
 • erididaktika
 • eripedagoog
 • eksmatrikuleerimine
 • eraülikool
 • elukestev õpe
 • enesemääratluspädevus
 • eksam
 • erirühm
 • erimetoodika
 • erakorraline professor
 • elementaarkool
 • ergoteraapia
 • erakool
 • ekstern
 • erikool
 • enkulturatsioon
 • eliitkool
                                     

3. H

 • haridusministeerium
 • häälikuseade
 • haridusturism
 • häälikute segistamine
 • hääliku kõnesse viimine
 • haridustase
 • haridus
 • hooldusklass
 • hoolduskool
 • hariduslik erivajadus
 • hindamine
 • hääliku automatiseerimine
 • huvikool
 • huviharidus
 • hariduspoliitika
 • harjutusravi
 • haridusjuhtimine
 • hariduskorraldus
 • haridustehnoloogia
 • hooldusõpe
                                     

4. I

 • internatuur
 • individuaalne arendamine
 • individuaalne õppekava
 • indigolaps
 • inimõigusteharidus
 • individuaalne ainekava
 • individuaalne lähenemine
 • intern
 • innovatsioonikool
                                     

5. K

 • koolivalmidus
 • kasvatustegevus
 • külalisprofessor
 • käsitöökool
 • kutsekeskharidus
 • koolikohustus
 • kutseharidus
 • kooliaste
 • koolieelik
 • külakoolmeister
 • kooliuuendusrühm
 • kommertskool
 • keelekümblus
 • kasvatusteadus
 • keskkonnaharidus
 • kakskeelne õpe
 • kutsekool
 • koduõpetaja
 • kubermangugümnaasium
 • kunstikool
 • klassiõpetaja
 • keelepesa
 • kutseharidusstandard
 • kolledž
 • klassijuhataja
 • karistus
 • kooliuuendus
 • konrektor
 • kooliõppekava
 • küpsustunnistus
 • kösterkoolmeister
 • kutseõpe
 • kõurik
 • külakool
 • klassiõppekava
 • kainik
 • kutseeksam
 • keeledušš
 • kommunikatiivne keeleõpe
 • kansakoulu
 • koduõpe
 • kutsehariduskeskus
 • kabinetsüsteem
 • kasvataja
 • küpsuseksam
 • kõrgem algkool
 • kooliuuendusliikumine
 • korrektsioon
 • klassivanem
 • kraadiõppur
 • klikker
 • kihelkonnakool
 • kool


                                     

6. M

 • magistriõpe
 • magistritöö
 • magistrantuur
 • mitteformaalne õppimine
 • masinõpe
 • maailmakodanikuharidus
 • mitmekultuuriline haridus
 • magister
 • miilitsa lastetuba
 • mürsik
 • Montessori pedagoogika
 • metoodika
 • mõisakool
 • muusikaõpetaja
 • munitsipaalkool
                                     

7. P

 • pioneeride maja
 • pühapäevakool
 • priima
 • PISA-test
 • pedagoogika
 • põhiharidus
 • prorektor
 • parandusõpe
 • pedagoog
 • Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava
 • Pestalozzi pedagoogika
 • põhikool
 • popitegemine
                                     

8. R

 • riigieksam
 • riigigümnaasium
 • rühmaõpe
 • religioosne haridus
 • režiimne erikool
 • rühmitamine
 • riigikaitseõpetus
 • riiklikud õppekavad
 • religiooniõpetus õppeaine
 • rühm
 • rahuldamata hariduslik erivajadus
 • rektor
 • rühmatöö
 • ravipedagoogika
 • rahuharidus
                                     

9. S

 • sekundaarpreventsioon
 • subjekt–objekt-suhe
 • sobitusrühm
 • skaudiliikumine
 • spiraalõppekava
 • Sparta kasvatus
 • seminar
 • sokraatiline meetod
 • Sokratese vanne
 • sekkumispedagoogika
 • säästva arengu haridus
 • surdopedagoogika
 • segakool
 • subjekt–subjekt-suhe
 • skaut
 • sotsiaalne erivajadus
                                     

10. T

 • töötuba
 • tüflopedagoogika
 • teadmistepõhine ühiskond
 • teatriharidus
 • tund
 • toimetulekuõpe
 • tasandusõpe
 • tertsiaarpreventsioon
 • teatriharidus Eestis -
 • tootmisõpetus õppeaine
 • tööõpetus
 • tavakool
 • töökoolipedagoogika
 • tunnistus
 • töökool
 • tasandusklass
 • teaduslugu teaduseteadus
 • teatrikool
 • tuupimine
 • tunnijaotusplaan
 • tegelus
 • töövihik
 • tudeng
 • talurahvakool
                                     

11. V

 • Vojta teraapia
 • vaimupuudepedagoogika
 • venia legendi
 • vabakuulaja
 • väärtuskasvatus
 • väärtuspädevus
 • vürstipeegel
 • vallakool
 • vanemaharidus
 • veebipõhine test
 • varajane sekkumine
                                     

12. Õ

 • õppekorraldus
 • õppekeskus
 • õpiabikeskus
 • õpetajate tuba
 • õpperingkond
 • õppetegevus
 • õpetajaraamat
 • õuelasteaed
 • õpetamine
 • õpilane
 • õppekava
 • õpetajate seminar
 • õpik
 • õpetaja
 • õpperada
 • õpitulemuste välishindamine
 • õppekasvatustöö
 • õpikäsitus
 • õhtukool
 • õpilasuurimus
 • õpetajate koolitus
 • õpiedukus
 • õpiabi
 • õppekeel
 • õigeusu kihelkonnakool
 • õppeaine
 • õuesõpe
 • õppeülesande täitja
 • õppedisain
 • õigeusu abikool
 • õpiraskus