Back

ⓘ Keeleteaduse mõisteid
                                     

ⓘ Keeleteaduse mõisteid

 • absoluutne seeria
 • adressaat
 • ambifiks
 • autonüümne tarvitus
 • argikeel
 • Algol
 • autonoomne nominatsioon
 • akustiline foneetika
 • akommodatsioon
 • automaatne kõnetuvastus
 • adaptatsiooniteooria
 • aktsendikonflikt
 • aktantne raam
 • allkeel
 • abikeel
 • autohtoonne keel
 • aglutinatsiooniteooria
 • ajamäärus
 • aktantne atribuut
 • alloleks
 • analüütilised keeled
 • agrammatism
 • aglutinatiivne afiks
 • agent
 • arabistika
 • allogeneetiline sugulus
 • absolutiivne infinitiiv
 • amerikanism
 • anagramm
 • aksiomaatiline süsteem
 • aktsendikeel
 • akustika
 • aktantne kääne
 • aktsionaal-aktantsed mõistekategooriad
 • autosemantiline sõna
 • aktiivne verb
 • akuutrõhk
 • abessiiv
 • aspektverb
 • aktantne struktuur
 • aktsionaalsed mõistekategooriad
 • agentiivne kääne
 • autoetnonüüm
 • autoreferentne lausung
 • adjunkt
 • aktiivsed kõneelundid
 • adstraat
 • adjektiivne artikkel
 • autonoomne tehiskeel
 • abruptiiv
 • ahtushäälik
 • assürioloogia
 • automaatne tekstitöötlus
 • agentiivne määrus
 • asemäärsõna
 • alaleütlev
 • abstraktne keelend
 • anglitsism
 • aktant
 • aktiiv
 • absoluutne asend
 • alveolaarid
 • absolutiivne verb
 • analüütiline kääne
 • abstraktsioon
 • aorist
 • abstraktsus
 • ametlik keel
 • aktuaalne liigendus
 • adpositsioon
 • ahelverb
 • aktiivne sõnavara
 • algvõrre
 • ainesõna
 • assimilatsioon
 • automaatne tekstianalüüs
 • abitegusõna
 • aktsentne valents
 • arvutipõhine tõlkimine
 • autosemantia
 • arvutifonoloogia
 • adaptatsioon
 • aglutinatiivne kääne
 • aktiivne tegumood
 • aktuaalsus
 • ainisatsioon
 • aktsendikõver
 • akusatiivne vorm
 • agens
 • aktiivne grammatika
 • arhaism
 • automaatne lingvistiline analüüs
 • afiksoid
 • alternatsioon
 • abstraktne nimisõna
 • afaasia
 • abreviatuur
 • amnestiline afaasia
 • asesõna pronoomen
 • avalentne verb
 • analüütiline tarind
 • automaatne vaheldus
 • aktiivne valents
 • akusatiiv
 • augment
 • admiratiiv
 • allograaf
 • arv
 • aktualisaator
 • altrilokaalsus
 • akustilis-mnestiline afaasia
 • abreviatsioon
 • akt glossemaatika
 • adekvaatsus
 • aktantne transformatsioon
 • adverbiaalne väljend
 • absolutiiv
 • ainsus
 • argoo
 • agentiivsus
 • aktsentoloogia
 • agentiivne nimi
 • adjektiivne sõnaühend
 • azbukovnik
 • absoluutne progress
 • algoritmikeel
 • absoluutne seisund
 • aluseta laused
 • aktsentuatsioonisüsteem
 • alaltütlev
 • autonoomne keelend
 • aspekt
 • abstraktne sõnavara
 • algkeel
 • absoluutne sünonüümia
 • aktiivne tarind
 • automaatne kõnesüntees
 • aktsentuatsioon
 • Aleksandria koolkond
 • aglutinatiivsed keeled
 • akuut
 • absoluutne vorm
 • algvorm
 • akusatiivsus
 • akumulatiivne funktsioon
 • astmevaheldus
 • adverbialisatsioon
 • ablatiiv
 • alliteratsioon
 • aktuaalne märk
 • alistus
 • adjektivatsioon
 • automaatsüntees
 • aktantmudel
 • afrikanistika
 • aktiivne foneetika
 • aktiivne nimisõna
 • aglutinatsioon
 • aktsenditüüp
 • absoluutne kronoloogia
 • allomorf
 • amorfsed keeled
 • aleksia
 • akustiline kujund
 • anafoor
 • artikkel
 • aktsessiivne rida
 • agraafia
 • aktsendikontuur
 • aktuaalne olevik
 • allofoon
 • aspiratsioon
 • aktsionaalsus
 • absoluutne ajaarvamine
 • alalütlev
 • akanje
 • absoluuttarind
 • akrofoonia
 • afiksaaladverb
 • adversatiivne sidesõna
 • aktsentne rõhutamine
 • agentiiv
 • aktsendiparadigma
 • absolutiivne tarvitus
 • adessiiv
 • afiks
 • adjektiivi võrdlustarind
 • adverbiaalne võrdlustarind
 • akusatiivne ehitus
 • antonüüm
 • akustilis-gnostiline afaasia
 • absoluutne fleksioon
 • aluskeel
 • aktsent rõhk
 • assonants
 • aktsendi-prosoodiastruktuur
 • arvutilingvistika
 • automaattõlge
 • abisõna
 • adressant
 • abstraktne keelemärk
 • automaatlingvistika
 • abstraktne olevik
 • artikulatsioon
 • autorikõne
 • absoluutne laiendatav lause
 • automaatsõnastik
 • autonoomne vorm
 • aktuaalne süntaks
 • abstraktne tähendus
 • aditiiv
 • aktiivsus
 • automatiseeritud rõhk
 • aksiomaatika
 • akšara
 • aktsenteeriv partikkel
 • absoluutsed universaalid
 • abimäärsõna
 • agentiivne verb
 • aktsendivahendid
 • autoreferentsus
 • absoluutne sõna
 • aktiivne kääne
 • algoritm
 • aksioom
 • aktualisatsioon
 • asjasõna
 • aktiivne ehitus
 • aktsentoloogiline rekonstruktsioon
 • absolutiivtarind
 • aktsent
 • aktiivne klass
 • abstraktne sõna
 • aglutinatiivne käänamine
 • apofoonia
 • aeg
 • aktsionaalne perfekt
 • afrikaadid
 • adjektiivne käänamine
                                     

1. D

 • des-vorm
 • diakriitilised märgid
 • da-tegevusnimi
 • denominaal
 • dentaal
 • duratiivne situatsioon
 • dialekt
 • deiksis
 • diskursuseanalüüs
 • digraaf
 • de Wahli reegel
 • daativ
 • determinatiiv
 • diakroonia
 • demonstratiivpronoomen
 • daktüloloogia
 • dünaamiline situatsioon
 • diasüsteem
 • diglossia
 • definiitsus
 • dialektoloogia
 • diftong
                                     

2. E

 • eurokeel
 • eponüüm
 • endotsentriline fraas
 • eufemism
 • estitsism
 • eelteema
 • eksonüüm
 • emakeelepäev
 • enneminevik
 • elementaarlause
 • ergatiiv-absolutiivne keel
 • ellips
 • eksotism
 • eitav kõneliik
 • endonüüm
 • eksotsentriline fraas
 • eesliidik
 • eesvokaal
 • eestäiend
 • enkliitik
 • eessõna
 • eesliide
 • eelkeel
 • evidentsiaalsus
 • Eurodicautom
 • emiline ja etiline
 • eeslisand
 • emakeel
                                     

3. F

 • freim
 • formant
 • fii-omadused
 • fennism
 • fokuseerimine
 • foneemika
 • fennougristika
 • frikatiiv
 • foneetika
 • fonemaatika
 • fraseoloogia
 • fraasimäärus
 • fraseologism
 • foneem
 • fansub
 • fonoloogia
 • fraas
 • formaalne grammatika
 • fonoloogiline transkriptsioon
 • fraasistruktuurigrammatika
 • fraasi laiendosa
 • finiitfraas
 • fleksioon
 • fusioon
 • foneetiline transkriptsioon
 • fraasi peasõna
 • faasiverb
                                     

4. G

 • germanism
 • grafeem
 • grammatilised vahendid
 • geminaadivaheldus
 • genuiinne sõnavara
 • grammatika
 • Grassmanni seadus
 • glotokronoloogia
 • gerundium
 • generatiivne grammatika
 • grammatiseerumine
 • graavis
 • grammatiline kategooria
 • glüüf
 • grafeemika
 • gerundiiv
 • grammatilised seosed
                                     

5. H

 • häälikusüsteem
 • huulhäälik
 • hüüdlause
 • häälikute loetelu
 • homonüümia
 • hõimkond
 • homonüüm
 • häälik
 • häälikkiri
 • hääldus
 • homograafia
 • hoidjakeel
 • hüüdsõna
 • hulgamäärus
 • hammashäälik
 • hõõrdhäälik
 • hulgasõna
 • hulgafraas
 • hääldusalus
 • hübriidsõna
 • häälikuõpetus
                                     

6. I

 • initsiaalsõna
 • implikatuur
 • idiolekt
 • ilmaütlev
 • isikunimi
 • IATE
 • isolaatkeel
 • isoleeriv keel
 • imperfektiivne aspekt
 • isik
 • illatiiv
 • indefiniitsus
 • infinitiiv
 • indoeuropeistika
 • intransitiivlause
 • infiks
                                     

7. K

 • kõnevilumuste automatism
 • käsklause
 • kõrvallause
 • keelepoliitika
 • keskvõrre
 • kohtulingvistika
 • keelekuju
 • kuluvorm
 • kantseliit
 • kirjutamine
 • korduvust näitav määrus
 • keelepesa
 • keelesaar
 • keelekonverentsid
 • kolesõna
 • kõnevoor
 • keelkond
 • kõne autor
 • kõnetakt
 • korpus
 • kõnetehnoloogia
 • keeleuuendus
 • keeletüüp
 • keel
 • kiil
 • keelevõime
 • keelend
 • kindel kõneviis
 • kausatiivverb
 • kõnekeel
 • kogeja-omajalause
 • keelekorraldus
 • kõnesüntesaator
 • küsilause
 • kontraktsioon
 • keeledemograafia
 • kausatiivtarind
 • keelevahetus
 • keeleressursid
 • kaksikverb
 • kajasõna
 • keelerežiim
 • koodivahetus
 • keelepäev
 • kaashäälik
 • kaksiktäishäälik
 • kontaktiteooria
 • kiri
 • käskiv kõneviis
 • keelenõuanne
 • keeleseadus
 • keeleline relativism
 • keeletoimetaja
 • kommunikatiivsed lausetüübid
 • kõrihäälik
 • kohamäärus
 • klassifikaator
 • kõneviis
 • koopula
 • keelekorpus
 • konnotatsioon
 • keelemärk
 • kiilung
 • koma
 • keelekomisjon
 • keelekümblus
 • keeleliit
 • käändsõna
 • konkreetsus grammatika
 • käänamine
 • koartikulatsioon
 • kaassõna
 • kaksus
 • keele teke
 • kestust näitav määrus
 • kõrisulghäälik
 • keelekood
 • kreoolkeel
 • keeleuniversaal
 • kaassõnafraas
 • keele abstraktsus
 • kommunikatiivne keeleõpe
 • kaashäälikuühend
 • keeleväänaja
 • keeledušš
 • kõne adressaat
 • kesksugu
 • kõneakustika
 • kaudne kõneviis
 • kliitik
 • keelerühm
 • kõneakt
 • kirjakeel
 • keelepuu
 • kaasnemismäärus
 • keeletoimetamine
 • keeleoskustase
 • komplekslause
 • korpuslingvistika
 • kääne
 • kõnetrakt
 • keeletüpoloogia
 • klusiil
 • konstruktsioonigrammatika
 • käsitöökeel
 • kõnehalvatus
 • koolon


                                     

8. L

 • lihtöeldis
 • lingua franca
 • liide
 • loomuliku keele töötlus
 • lugemine
 • lause kõrvalliikmed
 • lause suhtluseesmärk
 • lapsekeel
 • liidik
 • lemma
 • lastekeel
 • liitöeldis
 • latiivne määrus
 • leksikoloogia
 • lateraal
 • lihtlause
 • lause pragmaatiline funktsioon
 • lühend
 • lause pealiikmed
 • larüngaalklusiil
 • lause
 • laineteooria
 • lokatiivne määrus
 • lõik
 • lünklause
 • laen
 • lokaliseerimine
 • lõpuvaheldus
 • liitlause
 • laadivaheldus
 • liitsõna
 • lähtetekst
 • lühendis
 • laenukiht
 • leksikograafia
 • latiiv
 • liitsed minevikuajad
 • lause moodustajad
 • lausetüüp
 • litereerimine
 • lauseliige
 • lõpukadu
 • laensõna
 • lausung
 • lauseeitus
 • leksikaliseerumine
 • lisand


                                     

9. M

 • mööndusmäärus
 • murdeatlas
 • minevik
 • määrsõnafraas
 • murre
 • mineviku kesksõna
 • modaalverb
 • mitmus
 • ma -tegevusnimi
 • morfonoloogia
 • muutmine
 • määrustäiend
 • murrakurühm
 • morfosüntaks
 • meessugu
 • metakeel
 • määrsõna
 • murderühm
 • määruslause
 • masintõlge
 • määrus
 • murrak
 • muutumatu sõna
 • morfeem
 • morsetähestik
 • monogenees
 • modaalsus
 • mõttepunktid
 • matronüüm
 • monoglott
 • misjonilingvistika
 • mõttekriips
 • morfoloogia
 • morf
                                     

10. N

 • nimekorraldus
 • naissugu
 • näitav asesõna
 • ninahäälik
 • noorgrammatikud
 • nasalisatsioon
 • nimisõna
 • normaallause
 • nimetav
 • nominalisatsioon
 • nominaalklass
 • normimine
 • neologism
 • nominatiiv-akusatiivne keel
                                     

11. O

 • osastav
 • ortograafia
 • olevik
 • onomatopöa
 • otstarbemäärus
 • olev kääne
 • osaalus
 • omastav
 • osutuse autonoomia
 • omadussõnafraas
 • omasõna
 • oikonüüm
 • osalause
 • olemasolulause
 • omadussõnaline täiend
 • otsesed tõlkevõtted
 • omadussõna
 • ohustatud keel
 • osa -tarind
                                     

12. P

 • pealause
 • piktograafia
 • perfektiivne aspekt
 • Praha lingvistiline ring
 • pinyin
 • parasiitsõna
 • predikatsioon
 • palindroom
 • psühholingvistika
 • põliskeel
 • pöördeline vorm
 • passiivsus
 • polüseemia
 • pühendusnimi
 • partitiiv
 • patronüüm
 • paronüüm
 • poolliide
 • prokliitik
 • protokeel
 • pragmaatiline partikkel
 • pronoomen
 • piiritluslisand
 • prefiks
 • proadverb
 • praktiline transkriptsioon
 • palatalisatsioon
 • prepositsioon
 • pärisnimi
 • purism
 • põhjusmäärus
 • palataal
 • poolvokaal
 • piiri väljendav kohamäärus
 • põimlause
 • pragmaatika
 • perfektiivne situatsioon
 • pööramine
 • pöördjärjestusega hulgafraas
 • progressiivtarind
 • piiblikeel
 • prosoodia
 • postpositsioon
 • põhivärvinimede teooria
 • perifrastiline verb
 • partikkel
 • põhisõnavara
 • pööre
 • passiiv
 • pidžin
 • passiivilause


                                     

13. R

 • rahvusvaheline soome-ugri kongress
 • ropendamine
 • reeglipõhine masintõlge
 • rõhk
 • rõhuta silp
 • reaalid
 • rindühend
 • rahvaetümoloogia
 • regionaalkeel
 • rinnastus
 • reema
 • rindlause
 • rõhumäärsõna
 • rakenduslingvistika
 • riigikeel
 • rõhuline silp
 • rektsioon
 • rekursiivne lühend
 • reduplikatsioon
                                     

14. S

 • sõltuvusteooria
 • sõnavara
 • sihitis
 • Sapiri-Whorfi hüpotees
 • sõnaliik
 • semantiline väli
 • seotud laiend
 • sõnamäng
 • sõnamuutmine
 • sõne
 • spirant
 • sõlmkiri
 • sõnavorm
 • seriaalkonstruktsioon
 • saama -tulevik
 • seestütlev
 • släng
 • seisundimäärus
 • substantiivifraas
 • silp
 • substraatsõna
 • süntaksianalüüs
 • sulghäälik
 • subtiitrid
 • suurtäht
 • sufiks
 • stenograafia
 • strukturaallingvistika
 • sõnaühend
 • sõnajärg
 • sisihäälik
 • sihitav
 • sibilant
 • sõrmendtähestik
 • sõnastik
 • sünkroonia
 • superstraat
 • substraat
 • sisuline ühildumine
 • sõnaraamat
 • sidend
 • sihitu tegusõna
 • SVO
 • separatiivne määrus
 • soovlause
 • sisendkeel
 • statistiline masintõlge
 • skopos -teooria
 • siseliide
 • seesütlev
 • sõnaseletus
 • sõnatüvi
 • sisekadu
 • sõltuvusmäärus
 • sihilisus
 • süntaks
 • semantika
 • semantiline supositsioon
 • soovõrdne keel
 • sünonüümia
 • Swadeshi loend
 • sugu
 • silpkiri
 • sünonüüm
                                     

15. T

 • toon
 • terminibaas
 • täisminevik
 • tegusõnafraas
 • teema
 • tsiteerimine
 • tuletus
 • tõlkeuniversaalid
 • tegevussubjekt
 • tekst
 • tulema -tarind
 • täiend
 • tsirkumfleks
 • tehiskeel
 • tegijamäärus
 • tõlkelaen
 • tähendus
 • tõlkeabiprogramm
 • tõlk
 • tõlketeadus
 • tuletis
 • tagasõna
 • tõenäosushinnang
 • tõlkija
 • tingimusmäärus
 • tuletusalus
 • transliteratsioon
 • tõlkimine
 • tegusõna valents
 • topeltdeminutiiv
 • tegusõna
 • teema ja reema
 • täht
 • tulevik
 • tarind
 • tehnikatõlge
 • tähestik
 • tegumood
 • tähtkiri
 • tehissõna
 • tingmärklühend
 • tsirkumfiks
 • toponüüm
 • tagavokaal
 • tremulant
 • tüüpsõna
 • toonikeel
 • termin
 • tsitaatsõna
 • täislause
 • teatelaad
 • tüvevaheldus
 • tõlge
 • tingiv kõneviis
                                     

16. V

 • vat-tegevusnimi
 • vahekeel
 • viisakusmaksiimid
 • valikküsilause
 • vältevaheldus
 • võõrkeel
 • võõrsõna
 • vastandsõna
 • vokatiiv
 • verb
 • verbifraas
 • vahendimäärus
 • väiketäht
 • võrre
 • veebisõnastik
 • vaeglause
 • vandetõlk
 • viipekeel
 • viisimäärus
 • väitlause
 • välde
 • vaba laiend
 • virvasõna
 • vokaalmitmus
 • vähemuskeel
 • valdajamäärus
 • voor
 • võõrtäht
 • vaegomadussõna