Back

ⓘ Kaitseressursside Amet
                                     

ⓘ Kaitseressursside Amet

Kaitseressursside ameti põhiülesanded on vastavalt põhimääruse § 7.:

 • -1 vahendada kaitseväe värbamisinfot, viia läbi värbamistoiminguid ja koguda tagasisidet värbamis- ja tööprotsessi kohta;
 • kutsealuse kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsustamine;
 • mobilisatsiooniplaanidest ja sundkoormiste koondkavast tulenevate ülesannete täitmine;
 • kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike arvestuse pidamine ja selleks andmete kogumine;
 • kaitseväeteenistuskohustusest vabastamine ja registrist kustutamine;
 • kaitseväekohustuslaste arstlikku komisjoni suunamine kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsuse tegemiseks;
 • ümberjaotamisele kuuluva riigivara kontrollimine Kaitseministeeriumi poolt koostatud eelnimekirja alusel;
 • säilitamisele kuuluvate dokumentide arhiveerimine, arhiivitõendite väljastamine;
 • kutsealuste kutsesobivuse määramine;
 • identifitseerimiskoodi moodustamine ja isikuplaatide väljastamine;
 • ameti arstlikus komisjonis ja täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringutel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude katteks makstava hüvitise taotluse menetlemine;
 • järelevalve teostamine kaitseväekohustuse täitmise üle, kõrvalehoidvate isikute vastutusele võtmine või vastutusele võtmise algatamine seaduses sätestatud alustel ja korras;
 • ajapikenduse andmise otsustamine;
 • kutsealuste toimetamine teenistuskohta;
 • ameti arstlike komisjonide töö korraldamine;
 • kutsealuste ajateenistusse kutsumisest vabastamine;
 • aruande esitamine kaitseväeteenistuse komisjonile kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta;
 • vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete arvestuse pidamine;
 • kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumine asendusteenistusse;
                                     
 • riigiametid on järgmised: Kaitsepolitseiamet Kaitseressursside Amet Keskkonnaamet Konkurentsiamet Lennuamet Maa - amet Maanteeamet Maksu - ja Tolliamet Muinsuskaitseamet
 • järgmised riigiametid: Kaitsepolitseiamet Kaitseressursside Amet Keskkonnaamet Konkurentsiamet Lennuamet Maa - amet Maanteeamet Maksu - ja tolliamet Muinsuskaitseamet
 • Riigi Teataja, Vastu võetud 13.06.2012 Teenistus kaitseväes, Kaitseressursside ameti värbamiskeskus Riigikaitses osalemisest, Kaitseressursside amet
 • Kaitseliidu objekti, 30 Kaitseväe objekti ning Kaitseministeerium, Kaitseressursside Amet Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Valvekompaniid on mitmel Kaitseliidu
 • õigusaktide eelnõude koostamine Ministeeriumi vastutusalas on kaitsevägi, Kaitseressursside Amet Välisluureamet, Eesti Sõjamuuseum kindral Laidoneri muuseum
 • valik - kas usk või lapse elu Postimees Tervis, 9. aprill 2015 Kaitseressursside Amet Asendusteenistus Ringo Ringvee: Jehoova tunnistajad Eestis Jehoova
 • tühjana ja lagunes. Tapa linnale kuulunud hoone ostis 2019. aastal Kaitseressursside Amet mis lasi hoone 29. aprillil 2020 õhkida. Tapa esimesed mõisnikud