Back

ⓘ Sedimentoloogia mõisteid
                                     

ⓘ Sedimentoloogia mõisteid

 • aastakiht –
 • alliitne murenemine –
 • argilliit –
 • akondriit –
 • areniit –
 • afaniitne struktuur –
 • alluuvium –
 • ablatsioon meteoriitika –
 • abrasioon geoloogia –
 • asfaltiit –
 • ablatsioon glatsioloogia –
 • alanev murenemine –
 • aglomeraat – valdavalt ümardunud klastidega püroklastiline sete, mille keskmine terasuurus ületab 64 mm
 • arkoos –
 • ablatsioonimoreen –
 • abüssaalisete –
 • antratsiit –
 • abrasiooniline kulutus –
 • aleuriit – purdsete, mille terasuurus on 4.62.5 μm
 • aleuroliit-savikivim –
 • aeroliit –
 • aleuroliit – valdavalt aleuriidist koosnev settekivim
 • alluviaalsete –
 • allikalubi –
                                     

1. B

 • boksiit – settekivim, mis koosneb peamiselt alumiiniumoksiidist ja alumiiniumhüdroksiidist, peamine alumiiniumimaak
 • bioherm –
 • biokeemiline setend –
 • boghed –
 • biogeenne kivim –
 • bioturbatsioon –
 • bioloogiline murenemine –
 • biomorfne lubjakivi –
 • bentoniit –
 • bretša –
 • bassein geoloogia –
 • biogeenne sete –
                                     

2. D

 • diagenees –
 • düü –
 • deflatsioon – tuulekanne
 • dolokivi – valdavalt dolomiidist koosnev karbonaatkivim
 • diatomiit –
 • deluuvium –
 • domeriit –
 • deltasete –
 • Devoni liivakivi –
 • diktüoneemaargilliit –
 • defluktsioon –
 • dolomiit –
 • dolomiidistumine –
 • depositsioon –
 • denudatsioon – kulutus
 • detriit –
 • delta –
                                     

3. E

 • erim – mineraali või kivimi kitsamalt defineeritud vorm
 • eluuvium –
 • evaporiidid – settekivimid, mis moodustusid väga soolasest veest välja kristalliseerunud mineraalidest sooladest
 • eksogeensed protsessid –
 • erosioonibaas –
 • erosioon –
 • estuaar –
 • eoolsete – tuulesete
 • eksaratsioon – jääkünd
 • evorsioon
                                     

4. F

 • fosforiit – kivim, mis sisaldab suures koguses fosforit
 • fii-skaala –
 • fossiliseerumine –
 • fluvioglatsiaalne sete –
 • faatsieste õpetus –
 • fraktsioon –
 • fatsiaalne mudel –
 • fluvioglatsiaalne delta –
 • ferroliit –
 • faatsies geoloogia –
                                     

5. J

 • jämedateraline lubjakivi –
 • järvesete –
 • järvemuda –
 • jütja –
 • jääkünd – murenenud materjali transport liikuva liustiku poolt
 • jäänuksete –
 • jõesete –
 • jääkulutus –
 • järvelubi –
 • järjendstratigraafia –
                                     

6. K

 • kruus –
 • käsipala –
 • karbonaatne muda –
 • kehvel –
 • kulutus – protsesside kogum, mis väljendub Maa reljeefi tasandumises
 • kuivalõhed – on muda, savi, mulla või muu liigniiske sette kuivamise tõttu tekkinud lõhedesüsteem
 • karbonaatkivim – settekivim, mis koosneb valdavalt karbonaatseist mineraalidest
 • kaltsirudiit – jämedateraline lubjakivi
 • kaltsilutiit – mudaline lubjakivi
 • kihind –
 • kukersiit – põlevkivide hulka kuuluv settekivim, mida leidub Eesti ja Venemaa loodeosa Ordoviitsiumi ladestus
 • kihilisus – settekivimeile iseloomulik tekstuur, mis väljendub üksteisele järgnevais kihtides
 • kivi –
 • korrasioon –
 • kuhjumine sedimentoloogia –
 • kaaliumbentoniit –
 • kivisüsi –
 • kalkareniit – teraline lubjakivi
 • kivimite ringe – protsesside ahel, mis hõlmab kivimite moodustumist, murenemist ja moondumist
 • külgmoreen –
 • kompaktsioon –
 • keemiline murenemine –
 • karbonaatne sete –
 • karst – karstumise tagajärjel tekkinud pinnavorm või nende kogum
 • kriit – peeneteraline poorne pehme lubjakivi
 • karplubjakivi –
 • klibu –
 • karstumine – kivimite lahustumine liikuva põhjavee murendava toime tõttu
 • karbonaatne tsement –
 • kvaternaarisetted –
 • konglomeraat – ümardunud kividest ja neid liitvast tsemendist koosnev settekivim
 • konkretsioon –
 • kiht geoloogia –
 • kukkekivi – kivi merepõhja ühtlaselt peeneteralistes setetes
 • kemogeenne sete –
 • kaustobioliit –
 • kivim –
 • kivivaring –
 • keskmoreen –
 • kolluuvium –
 • kihipind –


                                     

7. L

 • lähtekivim geoloogia –
 • limoniit –
 • lubjakivi –
 • liivsavi –
 • liivakivi –
 • ladestu –
 • laguunisete –
 • lateriit –
 • lubimuda –
 • lahaar –
 • löss –
 • lainevire –
 • lõimis –
 • laguun –
 • laminariitsavi –
 • liivasete –
 • läätseline tekstuur –
 • liustikusete –
 • lasumus –
 • litoloogia – peamiselt settekivimite kirjeldamisega tegelev teadusharu
 • liustikujõesete –
 • liustik –
 • liiv –
 • lubi –
 • litoraal –
                                     

8. M

 • mudakuhjatis –
 • monomineraalne kivim – ühest või peamiselt ühest mineraalist koosnev kivim
 • möll –
 • moone geoloogia –
 • murenemine – protsesside kogum, mille tagajärjel maakoore pealmine osa väiksemateks osakesteks laguneb
 • mandrisete –
 • mergel – peamiselt kaltsiumkarbonaati ja savimineraale sisaldav settekivim
 • muld –
 • mudavool –
 • muda – veega segunenud, kleepuv, savikas-aleuriitne sete
 • maagaas – orgaanilise aine lagunemise tagajärjel tekkinud gaasiliste süsivesinike segu, millest suurema osa hõlmab metaan
 • maalihe –
 • meandreerumine –
 • murend –
 • meremuda –
 • madalsoo turvas –
 • murenemiskoorik –
 • murendmaterjal
 • mudaline lubjakivi –
 • murrutus –
 • mereline settimine –
 • meresete –
 • moreen – sorteerumata liustikusete
 • meteoriitika


                                     

9. P

 • peitkristalliline struktuur –
 • paekivi –
 • pangas –
 • puistangutasandik –
 • põhimoreen –
 • pooriruum –
 • pruunsüsi –
 • purdosake – üksik fragment murenenud kivimist
 • põimkihilisus –
 • purdmineraal –
 • püroklastiline kivim –
 • pinnakate –
 • põhjasetted –
 • põlevkivi – kerogeeni sisaldav peenkihiline musta või pruuni värvi settekivim
 • paralleelkihilisus –
 • purdkivim – purdosakestest koosnev settekivim
 • paleosete –
 • purdsete – purdosakestest koosnev sete
 • porsumine – kivimeid moodustavate mineraalide keemiline murenemine
 • purdsetend – purdsetteist ja purdkivimeist koosnev kogum
 • pealiskord –
 • proluuvium –
 • pelaagiline sete –
 • pelaagiline faatsies –
 • püroklastiline sete
 • peliit –
 • perluuvium –
                                     

10. R

 • ravimuda –
 • rusuvool –
 • rabaturvas –
 • radiolaarmuda –
 • rannikusete –
 • regionaalne kivim – kivim, mis saab esineda vaid kindlas piirkonnas
 • rändkivi – liustiku poolt transporditud ja liustiku sulades maha jäänud kivi
 • rusukalle –
 • raske nafta –
 • ränikivi – peamiselt peitkristalsest kvartsist koosnev settekivim
 • rusukuhik –
 • rannasete –
 • rannakusete –
 • rusu –
 • rändrahn –
 • rõhtkihilisus –
 • rändpangas –
 • rähk –
 • regoliit –
 • rannikuluide –
 • raua-mangaanikonkretsioon –
 • Reynoldsi number –
 • riff –
 • rändluide –
 • rahn –
 • rasked mineraalid –
 • rabenemine – kivimite mehaaniline väiksemaiks osadeks lagunemine
                                     

11. S

 • sekundaarne mineraal –
 • sapropeel –
 • sorteeritus –
 • saviliiv –
 • settelünk – katkestus setete ladestumises või ajavahemik, mille jooksul settinud setted või neist moodustunud settekivimid pole säilinud
 • setete diagenees –
 • settimise kiirus –
 • sedimentatsioon geoloogia – protsesside kogum, mis hõlmab kivimite murenemist, setete transporti, settimist ja settekivimite moodustumist
 • setteline bretša –
 • sinisavi –
 • stratisfäär –
 • saltatsioon –
 • settekompleks –
 • söebassein – bassein, mis sisaldab kaevandamisväärses koguses kivisütt
 • setete ränne –
 • sorteerituse tegur –
 • savikivimid –
 • stüloliitpind –
 • sapropeliit –
 • setendi küpsus –
 • sette sorteeritus –
 • sedimentosfäär –
 • sete – enamasti tahke fragment murenenud kivimist, mis on tuule, vooluvee vms poolt kantud ja setitatud kihiliste setetena
 • sängifaatsies –
 • settetransport – setteosakeste ümberpaigutamine tuule, voolava vee vms loodusliku teguri jõul
 • setete pikiränne –
 • settevool –
 • sedimentogenees –
 • settebassein –
 • settekivim –
 • serak –
 • süvameresete –
 • savikilt – muda ja savi diageneesil tekkinud settekivim
 • Stokesi seadus –
 • setend –
 • soosete –
 • solifluktsioon –
 • savimineraalid – mineraalid, mille terasuurus on alla 4 μm
 • savi – valdavalt savimineraalidest koosnev sete
 • sedimentoloogia – teadusharu, mis käsitleb sedimentatsiooni
 • settimine –
 • sette kuhjumine –
 • sfaagnumiturvas –
 • speleoteem –
 • setete ristiränne –
 • setete transport –


                                     

12. T

 • tufiit –
 • tilkekivi –
 • terasuurus –
 • tuulekanne – protsesside kogum, mis hõlmab mittenidusate setete õhkutõstmist ja transporti tuule poolt
 • teraline lubjakivi –
 • tilliit –
 • tuuleerosioon –
 • turbidiit –
 • tombolo –
 • terrigeenne settimine –
 • tektiidid –
 • tuuleihe –
 • turvas – mittetäielikult lagunenud taimejäänustest koosnev konsolideerumata sete
 • tsement geoloogia – settekivimite koostisosi kivimiks liitev peeneteraline mineraalne mass
 • terrigeensed setted –
 • transport geoloogia –
 • tuulesete – tuule poolt kantud ja setitatud sete
 • tempestiit – enamasti madalmerelistes tingimustes, väga tugeva tormiga ümbersetitatud settekiht
 • tõusu-mõõna vöönd –
 • tuff –
 • tuulekulutus –
 • turbatsioon –
 • turbidiidne vool –
 • travertiin –
                                     

13. V

 • veeris –
 • vesiliiv – veest üleküllastunud liiv, mis esineb enamasti liivaste kallastega jõgede suudmealal
 • viskoossus –
 • varing –
 • vired –
 • Wentworthi skaala –
 • viirsavi –
 • vooluvire –
 • viirjärvesete –
 • varv –