Back

ⓘ Hüdroloogia mõisteid
                                     

ⓘ Hüdroloogia mõisteid

 • alanduslehter –
 • aktiivne horisont –
 • alanduskõver
 • alass –
 • arteesia allikas –
 • antetsedentne veekogumisala –
 • akvatoorium –
 • abüssaalsus –
 • alkalitroofsus –
 • aeratsioonivöö –
 • allikasoo –
 • ajujää –
 • arteesia vesi –
 • ajutee –
 • avameri
 • abüssaal –
 • allmaaveevool –
 • atmosfäärist pärit põhjavesi –
 • abajas –
 • alumine bjeff
 • akumulatsioon glatsioloogia –
 • akumulatsioon hüdroloogia –
 • afootiline kiht –
 • ajuvesi –
 • arteesiabassein –
 • ajurand –
 • ablatsioon glatsioloogia –
 • allikas –
 • aju- ja pagunähtus –
 • afootne vöönd –
 • abüssopelagiaal –
 • aabasoo –
 • Alvin –
 • aastaäravool –
 • ajutine veevool –
 • alavesi –
                                     

1. D

 • deglatsiatsioon –
 • deebit –
 • delta –
 • depressioon hüdroloogia –
 • depressioonikõver –
 • destratifikatsioon –
 • depressioonilehter –
 • Darcy seadus –
 • deluviaalsed veed –
 • dispersioon hüdrogeoloogia –
                                     

2. E

 • El Niño –
 • estuaar – jõe suudmeosa, mis on mere poolt üleujutatud
 • epilimnion –
 • epipelagiaal –
 • Ekmani spiraal –
 • ebakarst –
 • eufootiline kiht –
 • eksaratsioon – liikuva liustiku poolt teostatav murenenud materjali transport
                                     

3. F

 • fjord – pikk ja kitsas liustikutekkeline merelaht
 • fluviaalsus
 • fumarool –
 • filtratsioon geoloogia –
 • filtratsioonimoodul –
 • Froudei arv
 • filtratsioon hüdroloogia –
 • filtratsiooni põhiseadus –
 • firn –
 • fluvioglatsiaalne delta –
                                     

4. G

 • glatsioloogia –
 • gravitatsioonivesi –
 • glatsioisostaasia –
 • geiser –
 • glatsiokarst –
 • geokrüoloogia –
 • geohüdroloogia –
 • geolitoraal –
 • gaiot –
 • Glomar Challenger –
                                     

5. H

 • harujõgi –
 • hadaal –
 • hüdroloogiline tsükkel –
 • hüdrogeoloogia –
 • haudmik –
 • hoovus –
 • hüdromeetria
 • hüdroakustika –
 • hüdrokeemia –
 • hapestumine –
 • hiidrahn –
 • hiiukirn –
 • halokliin –
 • hüdrotermaalne soon –
 • hüdroloogiline aasta –
 • hügroskoopsusvesi –
 • hüppekiht –
 • hüdrogeokeemia –
 • hüdrolakoliit –
 • heljum –
 • hüdrograaf –
 • hüdroisohüps –
 • hüdroloogia –
 • holomiktiline veekogu –
 • hüdrosfäär –
 • hüdrograafia –
 • hüpolimnion –
                                     

6. J

 • jäämägi –
 • juveniilne vesi –
 • jõevõrgu tihedus – jõeoru sügavaim osa, milles kogu aeg voolab vesi
 • jõe veerežiim –
 • jõesäng – jõeoru sügavaim osa, milles kogu aeg voolab vesi
 • jõgi – mööda maapinda kulgev looduslik mageda veega vooluveekogu, mis kulgeb piki väljakujunenud jõesängi merre, järve või teise jõkke
 • jõestik – peajõgi koos lisajõgede ja harujõgedega
 • juga – koht jõel, kus vesi langeb astangust
 • jõe pikiprofiil –
 • jääkoorik –
 • järvistu –
 • jääpaisjärv –
 • jääkate –
 • jõgikond – ala, kust jõgi saab oma vee
 • jäänukjärv
 • järv –
 • jõe äravool – kindlas ajavahemikus valgalalt veekogusse voolanud vee maht
 • jõe langus – jõe lähte ja suudme absoluutse kõrguse vahe
 • jõe lang – jõe pikkuse ja languse suhe
 • JOIDES Resolution –
 • joastik –
 • jäide –
 • jääkünd – liikuva liustiku poolt teostatav murenenud materjali transport
 • joogivesi –
 • jõe lähe – koht, kust jõgi algab
 • jääjärv –
 • järvestik –
 • järskrannik – järsult sügavneva merepõhjaga rannik
 • järvetüübid –


                                     

7. K

 • kare vesi –
 • kerkehoovus –
 • kliburannik – osa rannikust, mis on kaetud klibuga
 • karst –
 • kurk
 • kõrgvesi –
 • kanal hüdroloogia –
 • Kurlovi valem –
 • karstijärv –
 • karstumine –
 • kuiv laviin –
 • koolmekoht –
 • keskmoreen –
 • kriik –
 • kalatrepp
 • kinnisjää –
 • krüosfäär – geosfäär, mis ühendab igikeltsast haaratud maakoore ülaosa, lund, merejääd ja liustikke
 • karstiallikas –
 • kuumaveeallikas –
 • korrosioon –
 • kosk
 • küljeerosioon –
 • kompensatsioonisügavus –
 • kapillaartõusu vöö –
 • küllastusvöö –
 • kapillaarvesi –
 • külm hoovus –
 • krüptodepressioon –
 • kristallisatsioonivesi –
 • kärestik –
 • kilevesi –
                                     

8. L

 • laviinikoonus –
 • lang – jõe languse ja pikkuse suhe
 • loevesi –
 • lüüs –
 • La Niña –
 • limnoloogia –
 • liustikujärv –
 • lumekoorik –
 • liustik –
 • lumekuluaar –
 • lisajõgi –
 • langus – jõelähe ja suudme absoluutse kõrguse vahe
 • lais –
 • lumehelves –
 • looded –
 • lumikate –
 • langeallikas –
 • liustiku keel –
 • lumesadu –
 • lahvandus –
 • laugrannik – lauge reljeefiga rannik
 • liustiku koobas –
 • lumi –
 • laugas –
 • lähtejärv –
 • lamm –
 • laht –
 • lõugas –
 • lumehang –
 • läte –
                                     

9. M

 • merekeemia –
 • marš –
 • must tossutaja –
 • maailmameri –
 • meander –
 • mägijõgi –
 • mandriliustik –
 • märgala –
 • massibilanss –
 • merevesi –
 • mineraalvesi –
 • mägijärv –
 • muul –
 • madalvesi –
 • madalsoo –
 • maavesi
 • maetud karst –
 • meromiktiline veekogu –
 • mediaal –
 • mullavesi –
 • murdlaine –
 • merefüüsika –
 • meri –
 • magevesi – vesi, mille soolsus on väiksem kui 0.5‰
 • meteoorne vesi –
 • mattunud karst –
                                     

10. O

 • orumeander –
 • okeanograafia –
 • ogiivid
 • otsamoreen –
 • oruliustik –
 • ookeaniline saar – peamiselt basaldist või biogeensest materjalist koosnev ookeanis asuv saar
 • oja –
 • orulooge –
 • ookean –
 • okeanoloogia –
 • orulamm –
                                     

11. P

 • paljaskarst –
 • pingo –
 • põhjaerosioon –
 • perkolatsioon –
 • põhjaveelahe –
 • poorsus –
 • püknokliin –
 • potamoloogia –
 • piesoisohüps –
 • polder –
 • pinnavesi –
 • passaathoovused –
 • pinnahoovus –
 • polügoonaalpinnas –
 • pinnasevesi –
 • põikmadal –
 • põhjaveekiht –
 • põhjaveetase –
 • põhi –
 • pehme lumi –
 • põhjaveepind –
 • ponoor –
 • punane lumi –
 • paleolimnoloogia –
 • poorsustegur –
 • pelagiaal –
 • profundaal –
 • paakjää –
 • põhjauuristus –
 • paguvesi –
 • pelagos –
 • peenar soo –
 • pinnaveekogu –
 • pais –
 • põhjavesi –
                                     

12. R

 • rannikulõugas – maapinna kerkimise tõttu ülejäänud merest selgelt eraldunud endine laht
 • rippliustik –
 • ruhiorg – U-kujulise ristprofiiliga liustikutekkeline org
 • rannajoon –
 • rannak – randla veealune osa
 • randla – mere või suurjärve põhja ja maismaad hõlmav vöönd, mida kujundab peamiselt lainetus
 • rannikumeri –
 • rüsijää
 • ripaal –
 • rannik – randlat ja sellega piirnevat merepõhja ja maismaad hõlmav vöönd
 • rakendushüdroloogia
 • rand – randla maismaaline osa
 • riimvesi – vesi, mille soolsus jääb vahemikku 0.5.18‰
 • raba –
 • rändkivi – liustiku poolt transporditud ning liustiku sulades maha jäänud kivi
                                     

13. S

 • süvahoovus –
 • süvameri
 • suubumisjärv –
 • sise-äravooluala –
 • Secchi ketas –
 • suue – koht, kus jõgi suubub teise veekogusse
 • seiš –
 • salajõgi –
 • soot –
 • siirdesoo –
 • siirdeveed –
 • soovesi –
 • sufosioon –
 • siseveekogu –
 • soe hoovus –
 • soo –
 • soolak –
 • solfataar –
 • süvasäng –
 • suurvesi –
 • siseveed –
 • soolakas vesi –
 • soostik –
 • soolane vesi –
 • seisuveekogu –
 • soojuskihistus –
 • soolajärv –
 • soolsus – vees lahustunud soolade hulk
                                     

14. T

 • tõusuallikas –
 • trofogeenne kiht –
 • tõusuvesi –
 • tamm
 • tilkekivi –
 • triivjää –
 • tehisjärv –
 • transgressioon –
 • tõusuhoovus –
 • tõusikvool –
 • tsunami –
 • tõusukõrgvesi –
 • tõusulaine –
 • tasandikujõgi –
 • termokliin –
 • tasakaaluprofiil –
 • termohaliinne tsirkulatsioon –
 • troog – U-kujulise ristprofiiliga liustikutekkeline org
 • tulv –
 • termaalne vesi –
 • termokarst –
                                     

15. V

 • veepide –
 • veelahkmeahelik –
 • vaba vesi –
 • veebilanss –
 • võrendik –
 • veelade –
 • veekompleks –
 • veekogu stratifikatsioon
 • vee karedus –
 • veejuhtivus –
 • vene karst –
 • vaheäravool –
 • veetemperatuur –
 • veemahutavus –
 • veelahe –
 • veelained –
 • vesiliiv – veest üleküllastunud liiv, mis esineb enamasti liivaste kallastega jõgede suudmealal
 • veehaare –
 • vulkaaniline saar –
 • vooluhulk –
 • vadi –
 • vesikond –
 • veehoidla –
 • voolukiirus –
 • veerežiim –
 • veeand –
 • veeressursid –
 • võõrikjõgi –
 • valgla –
 • veeringe –
 • veetase –
 • vesi –
 • veeaur –
 • vettkandev kiht –
 • veekiht –