Back

ⓘ Sotsioloogia
                                               

Sotsioloogia

Sotsioloogia on sotsiaalteadus, mis uurib sotsiaalsete gruppide, inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid. Sotsioloogia on nii metodoloogiliselt kui temaatiliselt väga lai teadusala. Traditsiooniliselt on keskendutud sotsiaalse kihistumise, klasside, mobiilsuse ja religiooni, ilmalikustamise, õiguse ja kõrvalekallete uurimisele. Kuna kogu inimtegevus sõltub sotsiaalselt struktuurist ja indiviididest, siis on sotsioloogia fookus laienenud ka tervise-, militaarsete ja karistusasustuste, Interneti ja isegi sotsiaalse aktiivsuse teaduslikule uurimisele. Kasutatavate teaduslike meetodite valik on ...

                                               

Ajalooline institutsionalism

Ajalooline institutsionalism on üks poliitiliste süsteemide uurimiseks kasutatavatest lähenemistest. Antud lähenemise põhitees näeb ette, et kõiki tänapäevaste poliitiliste süsteemide protsesse mõjutavad aeg-ruumis kulgevad institutsioonid. Ajaloolise institutsionalismi lähenemine tugineb kahele teooriale – rajasõltuvusele ja punktueeritud tasakaalule.

                                               

Anoomia

Anoomia on sotsioloogia mõiste, mida tõlgendatakse erinevalt, kuid mis üldiselt tähendab normide puudumist. Anoomia on ühiskonna seisund, kus lagunevad sotsiaalsed normid ja sotsiaalsed institutsioonid. Tavaliselt sellises situatsioonis on inimtegevused ebastabiilsetes tingimustes ning toimub lahknevus ühiskonnas väljakujunenud eesmärkide ja nende saavutamiseks kasutatavate inimestele kättesaadavate seaduslike vahendite vahel. Sotsiaalsete normide lagunemise tõttu ei suuda ühiskond anda indiviididele moraalset kindlasuunalist tuge sotsiaalsetes institutsioonides ning kaob tulemuseks side i ...

                                               

Antifa

Antifa on militantne antifašistlik liikumine, mis ühendab eeskätt vasakäärmusliku ja anarhistliku maailmavaatega inimesi, kes seisavad enda väitel vastu rassismile, islamofoobiale, homofoobiale ja seksismile, samuti fašismi soodustavatele nähtustele. Antifa liikumine pole seotud Eesti Antifašistliku Komiteega.

                                               

Antifašism

Antifašism on fašismi vastane ühiskondlik liikumine, mis tekkis vastukaaluks fašismile. Pärast II maailmasõda on antifašistide püüdeks fašismi ja antisemitismi taassünni vältimine, mis pole aga siiski õnnestunud. Rahvusvaheline antifašistlik liikumine ühendab paljusid erineva maailmavaatega inimesi. Antifašistlik liikumine jaguneb traditsiooniliselt liberaalseks antifašismiks ja võitlevaks antifašismiks, mis aktsepteerib võitluse meetodina ka vägivalda ning muid ebaseaduslikke meetodeid. Liberaalne antifašism kasutab võitluses ainult vägivallatuid ja seaduslikke meetodeid. Mõlemat on kriti ...

                                               

Antisemitism

Antisemitism on termin, mida kasutatakse tähistamaks vaenulikkust juutide suhtes, mis tuleneb vastumeelsusest nende religioossele, kultuurilisele või etnilisele taustale. Ajalooliselt on antisemitism avaldunud mitmel viisil. Religioosne antisemitism ehk antijudaism avaldus kuni 19. sajandini eelkõige religioosse sallimatuse vormis, peamiselt kristliku või islami taustaga maades. Judaism oli neis maades suurim vähemusreligioon ning seetõttu sattusid juudid sageli religioossetest ajenditest tulenevate rünnakute alla. Rassiline antisemitism kui ksenofoobia või rassismi vorm sai valdavaks alat ...

Aasialik tootmisviis
                                               

Aasialik tootmisviis

Aasialik tootmisviis ehk aasia tootmisviis on marksistlik-leninliku teooria järgi laialt levinud kapitalismieelne tootmisviis, mille puhul etendas niisutuspõllundus kogukonna taastootmisel sageli esmajärgulist osa. Mõiste pärineb Karl Marxilt. Aasialik tootmisviis on esinenud kõigis maailmajagudes peale Austraalia ja Antarktika.

                                               

Ameerika Sotsioloogiaassotsiatsioon

Ameerika Sotsioloogiaassotsiatsioon on USA mittetulundusühing, mis tegeleb sotsioloogia edendamisega. See asutati 1905 Ameerika Sotsioloogiaseltsi nime all.

                                               

Arvamusliider

Arvamusliider on inimene, kelle arvamusega arvestatakse. See on autoriteetne isik, kes on võimeline interpreteerima oma erialal esilekerkinud uut infot või ideid, abstraheerima nende keskse tähenduse ja sisu ning selle edasi andma teistele inimestele, kes soovivad kujundada oma arvamust. Arvamusliidritel on oluline roll avalik arvamuse kujundamisel.

                                               

Dunbari arv

Dunbari arv on inimese aju töövõimet iseloomustav suurus, mis näitab inimrühma suurust, mille piires inimene suudab sõbra või hea tuttava tasemel meeles pidada teisi inimesi - nägu, kuju, häält, isikuandmeid, lugu, kontakte jne. Dunbari arvuks on nimetatud 150. Mõtlemise metodoloogi Andrei Kurpatovi väitel on see konstruktori tüüpi inimestel umbes 100, suhtenägija tüübil 150, kunstniku tüübil kuni 300. Selle tõi oma uurimuses esile briti antropoloog Robin Dunbar.

                                               

Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon

Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon on Euroopa sotsiolooge ühendav organisatsioon. Organisatsioon asutati 1992. Organisatsiooni peakontor asub Pariisis. Organisatsiooni president on aastast 2015 Frank Welz.

Institutsionaliseerumine
                                               

Institutsionaliseerumine

Institutsionaliseerumine on mingi inimese või inimrühma tegevuse pinnalt vastava eraldi käsitatava kutsetöö kujunemine või eri organisatsioonilise üksuse rajamine, mis spetsialiseerub edaspidi vastavate toimingute sooritamisele.

                                               

Massipsühhoos

Massipsühhoos on suures inimrühmas tekkiv grupiteadvuse seisund, mida iseloomustab inimeste võimetus olukorda arukalt hinnata ja adekvaatselt tegutseda, ka enesekontrolli kaotus ja paanika. Massipsühhoosi teket soodustavad tegelik või oletatav oht, demagoogiline sisendus ja muu.

Massiühiskond
                                               

Massiühiskond

Massiühiskond on üksteisest ja võimust võõrandunud isiksustest koosnev ühiskond, mis allub manipulatsioonidele massimeedia kaudu. Massimeedia omakorda on vajalik tööriist niihästi massiühiskonna saavutamiseks kui ka selle alahoidmiseks.

Oportunism
                                               

Oportunism

Oportunism on omakasupüüdlik käitumine, mis tähendab teadlikku käitumist enese kasuks ja avanevate võimaluste ärakasutamist, hoolimata põhimõtetest või laiematest huvidest. Oportunismi mõiste on tähtsal kohal sellistes valdkondades nagu bioloogia, majandusteadus, mänguteooria, eetika, psühholoogia, sotsioloogia ja poliitika.

                                               

Reform

Reform on ümberkorraldus, uuendus ja mõnes ühiskonnaelu valdkonnas riigivõimu tehtud muudatus. Reformi eesmärk on sotsiaalse süsteemi stabiliseerimine ja säilitamine. Reformi läbi viies asendatakse vananenud ja arengut pidurdavad omandisuhted, seadused ja institutsioonid uuetega.