Back

ⓘ Nüüdismuusika mõisteid
                                     

ⓘ Nüüdismuusika mõisteid

ADC – ADSR – aeg – aegruum – ajalisus – ajapunkt – ajavälisus – akord – akustika – akustiline heli – aleatoorika – aleatoorne kontrapunkt – aleatooriline muusika – algelement – algkuju – algoritmiline komponeerimine – allegooria – ambitus – amplituud – amplituudmodulatsioon – AM – analoog-digitaalmuundur – analoog – analoogsüntees – analüüs – andmepank – aperioodilisus – arendav varieerimine – arhitektoonika – artikulatsioon – artikulatsiooniviis – arvsümboolika – arvutimuusika – atakk – atonaalne muusika – atonaalne helirida – atonaalsus – AudioSculpt – avangardism – avangardmuusika – avatud vorm

                                     

1. D

DAC – dadaism – Darmstadti koolkond – diferentsiaalheli – digitaal-analoogmuundur – digitaalne signaalitöötlus – dimensioon – DIN – diskreetimine – diskreetimissagedus – dissonantsi emantsipatsioon – dodekafoonia – dodekafooniline rida – Donaueschingeni muusikapäevad – DVD – düaad – dünaamika

                                     

2. E

ebakorrapärane rütm – ebareeglipärane kordumine – ebateadlik komponeerimine – Eesti Arnold Schönbergi Ühing – eklektika – eksperimentaalne muusika – ekspressionism – ekvalaiser – elektroakustiline muusika – elektrooniline muusika – ELD – elementaarnihe – erinevusfunktsioon – esiplaan

                                     

3. F

faas – faasimodulatsioon – faasinihe – faktuur – feid – filter – FM – fonogramm – Formaliseeritud muusika – formant – Fourier kiirteisendusmeetod – fragmentaarsus – futurism – füüsikamudelsüntees

                                     

4. H

harmooniline – harmooniline spekter – hallastme skaala – heli – heliefekt – heli puhkemine – helihulk – helikaart – helikestus – heliklass – heliklassihulk – heliklassihulkade teooria – helikogus – helikompleks – helikõrgus – helikõrgusruum – helikõrguspiirkond – helikõrguste rida – helimass – helimassiiv – helimaterjal – heliobjekt – helirida – helisagedus – helisagedusriba – helisalvestis – helisalvestus – helistruktuurikompleks – helisüntees – helisüsteem – helitihedus – helitugevus – helitugevuse piirkond – helitugevuste rida – helitugevuste seeria – helivaljus – helivoog – helivältus – heterofoonia – hetk – historitsism – horisontaalstruktuur – hulgaklass – hulgaoperatsioon – hulk – hõngahtuse heli – hõrenemine – hõõrdumismüra – häälestussüsteem – hüperkromaatiline helirida – hüpokromaatiline helirida

                                     

5. I

|I – ilu – ilustus – imitatsioon – implikatsioon – impressionism – improvisatsioon – interpreet – integraalne serialism – interpolatsioon – intervall – intervalli absoluutväärtus – intervalliklass – intervallikosmos – intervalliruum – intervallistruktuur – intervallsisu – inversioon – inversioonheli – inversiooni retrograad – IR – IRCAM

                                     

6. K

kadents – kahendsüsteem – kaja – kaksteisthelisüsteem – kaksteisttoonsüsteem – kanal – kardinaalsus – katkemisfaas – keskkond – keskkonnaesteetika – kesktasand – kestus – kestusfaas – kestuste rida – kestuste seeria – kiht – kitš – klahvitundlikkus – klaster – kohin – kokkusurumine – kolmnurklainekuju – kombinatoriaalsus – kombinatsioonioperatsioon – kommutatiivsus – kompositsioonimeetod – konkreetne muusika – konsonants – kontroller – kontuur – komplementaarhulk – komplementaarklass – komplementaarväli – kordustehnika – krooma – kude – kujund – kustumisfaas – kuuldelävi – kuulmine – kvadrofoonia – kvartool – kõigi intervallide rida – kõlaefekt – kõlamaastik – kõlamass – kõlapilt – kõlar – kõlaruumikompositsioon – kõlatugevus – kõlavärvimeloodia – kõlaväli – kõlaväljamuusika – kõlavärvimuusika – kõnelaul – kõnesüntesaator – kõrgsagedusfilter – kõrgsagedusgeneraator – kümnendsüsteem

                                     

7. L

laadilisus – laadistruktuur – lainekuju – libreto – liides – liikumine – linnulaul – live-elektroonika – loop – lõige – lõik – lõpetamata vorm – läbiviimine – lühike rida – lühike seeria – lähedussuhe

                                     

8. M

maatriks – madalsagedusfilter – madalsagedusgeneraator – makrotasand – manerism – maskimine – massikompositsioon – massistruktuur – Markovi ahel – materjalirida – materjaliseeria – MAX – Max/Msp/Jitter – meloodiakontuur – meloodiline liin – meloodiline rida – mesotasand – metatasand – MIDI – mikrointervall – mikroisorütmia – mikropolüfoonia – mikrotasand – mikrotonaalsus – minimalism – minimalistlik muusika – mitmetähenduslikkus – mitteharmooniline spekter – mittemeetriline ajakujundus – mitteoktaviline helirida – modaalsus – modernism – modulatsioon – modulo-12 aritmeetika – moment – monofoonia – moodul – morfoloogia – motiiv – MSP – multimeedium – multiträkk – muusika süvastruktuur – muusikaanalüüs – muusikaesteetika – muusikainstrument – muusikaline element – muusikaline hulgateooria – muusikaline pinge – muusikaline kude – muusikaline materjal – muusikaline modernism – muusikaline objekt – muusikaline parameeter – muusikaline protsess – muusikaline struktuur – muusikaline süntaks – muusikaline tsitaat – Muusikaliste Eraettekannete Ühing – muusikasotsioloogia – muusikatarkvara – muusikateater – mähisjoon – mäng – mänguvõte – müra – mürakomponent – müraspekter                                     

9. N

natsionaalsotsialistlik kultuuripoliitika – nelinurklainekuju – neobarokk – neoklassitsism – neorenessanss – nobedus – nonfiguratiivsus – normaaljärjekord – notatsioon – notatsiooniprogramm – numbernotatsioon – numbriline proportsionalism – numbrite rida – numbrite seeria – nõukogude kultuuripoliitika – nüüdismuusika – Nykvisti teoreem – Nykvisti sagedus – NYYD – NYYD Ensemble

                                     

10. O

objekt – oktatoonika – oktaviekvivalentsi aksioom – ooper – operaator – operatsioon – originaal – originaalkuju – originaalvorm – O – ornament – osaheli – osatoon – osahulgasuhe – osahulk – osarida – osaseeria – ostinato – ostinaatsus

                                     

11. P

parameeter – parameetri koguse ja hulga mõõtmine statistilises menetluses – parameetrikaart – partitsell – partituur – partituuritähis – peegelvähikäik – pedaalheli – peegelkahendus – peegelvähikäik – peegelvähikäikkahendus – pentatoonika – performance – perfokas – perfoomans – perfoomens – perioodilisus – permutatsioon – pikilaine – pikk rida – pikk seeria – pind – pinge – pluralism – polüfoonia – polüparametriseeritus – polütonaalsus – poolkombinatoriaalne hulk – postmodernism – posttonaalne muusika – predeterminatsioon – predetermineeritud vorm – prolongatsioon – proportsionalism – proportsioonide rida – proportsioonide seeria – Pro Tools – protsess – pseudoklassitsism – puhkemisfaas – pulss – punkt – punktmuusika – punktserialism – puäntillism – puäntillistlik muusika – puäntillistlik struktuur – põhielement – põhikuju – põhisagedus – põhiühik – Pärnu Nüüdismuusika Päevad – pühkimine keeltel

                                     

12. R

RCA – reaallikas – reakompleks – reakuju – reakujude transpositsioonide maatriks – reaprintsiip – reasundus – register – registrikosmos – registriruum – registrisuhe – rekursiivne süsteem – resonants – R – retrograad – retrograadi inversioon – RI – retroversioon – rida – ridade rida – ringmodulatsioon – RM – rotatsioon – ruumiline noodikiri – rühm – rühmakompositsioon – rühmaserialism – rütmijoonis – rütmikaanon – rütmikujund

                                     

13. S

S-Video – S/PDIF – saehamba lainekuju – sagedus – sagedusala – sagedusriba – sagedusmodulatsioon – SCART – Schenkeri analüüs – Schönbergi Berliini koolkond – seeria – seeriakuju – seeria horisontaal-vertikaalne asetus – sektsioon – seeriatehnika – segment – segmenteerimine – sekventser – seriaalne algoritm – seriaalne meetod – seriaalne muusika – seriaalne planeerimine – seriaalne praktika – seriaalne struktuur – serialism – serialistlik meetod – servasuhe – sisu – sonogramm – sonogrammanalüüs – sonorism – spatsialisatsioon – spektraalstruktuur – spektralism – statistika – statistiline analüüs – statistiline muusika – stereofoonia – stilisatsioon – stohhastika – stohhastiline muusika – struktuur – struktuurimaatriks – struktuuritasand – struktuurne situatsioonimuutus – struktuurne asendimuutus – struktuurne ulatusemuutus – suunakarakteristik – sämpel – sämpler – sämplimine – sämplimissagedus – sümbolism – sümfoonia – sümmeetriatelg – sümmeetriline kõigi intervallide rida – sümmeetriline rida – sümmeetriline seeria – sünkroonimine – sünkroonsus – süntesaator – sürrealism                                     

14. T

tagaplaan – taktijoon – Tartu Uue Muusika Pidustused – teisend – tekstuur – temperatsioon – testtoon – tetrakord – tihedussuhe – tintinnabuli – tonaalne muusika – tonaalne rida – tonaalne seeria – tonaalsus – totaalne serialism – transformatsioon – transponeerimine – transpositsioon – transpositsiooninumber – transpositsiooniteoreem – troop – TRS – träkk – tsent – tsitaat – tuiklemine – tuletisrida – tuletisseeria – tuumikmotiiv – tõde – tähendus – täiskombinatoriaalne hulk – tämber – tämbrimodulatsioon – tämbrimuusika – tämbririda – tühi hulk

                                     

15. U

ulatus – universaalhulk – universaalne hulk – UPIC – uusasjalikkus – uusbarokk – uusklassitsism – uuskomplekssus – uuslihtsus – uusrenessanss – uustonaalsus – Uus Viini koolkond – uusvokalism

                                     

16. V

vaikus – valeilu – varamu – vastandfaas – verbaalne notatsioon – vertikaalstruktuur – VGA – vibraato – viivitusefekt – volüüm – vormiesteetika – võnkumine – võrdne temperatsioon – võrdtempereeritud häälestus – vähikäik – vähikäikkaanon – vähikäikkahendus – väli – väljaserialism