Back

ⓘ Haridus
                                               

Aabits

Aabits ehk aabitsaraamat on õpik, mille järgi õpitakse lugema. Seda kasutavad koolieelikud või kooliõpilased. Aabitsaks nimetatakse ülekantud tähenduses ka mingi valdkonna algteadmisi või neid käsitlevat raamatut. Eesti keelde tuleb sõna aabits ladina tähestiku esimestest tähtedest A, B ja C. Sõna "abbits" tarvitati eesti keeles esimest korda 1818. aastal.

                                               

Ainekava

Ainekava on õppekava osa, mille alusel toimub mingi õppeaine õpetamine. Eesti põhikoolides ja gümnaasiumis õpetamine toimub nende ainekavade alusel: matemaatika õppeaine; keemia õppeaine; võõrkeel õppeaine; vene keel õppeaine vene õppekeelega põhikoolile; eesti keel eesti õppekeelega gümnaasiumile; geograafia õppeaine; vene keel vene õppekeelega gümnaasiumile; loodusõpetus õppeaine; tööõpetus. kehaline kasvatus; bioloogia õppeaine; kirjandus vene õppekeelega gümnaasiumile; inimeseõpetus; eesti keel vene või muu õppekeelega koolile; ajalugu õppeaine; muusika õppeaine; füüsika õppeaine; ühis ...

                                               

Ainepunkt

Ainepunkt on õppemahu arvestusühik, mida kasutatakse õppeasutustes töömahu mõõtmiseks. Kuni 2009/2010. õppeaastani oli kõrghariduses kasutusel ainepunkt AP, mis vastas 40 tunnile ehk ühele õppenädalale tööle, mille üliõpilane on õppeks kulutanud, ning õppeaasta maht oli 40 ainepunkti. Alates 2009/2010. õppeaastast on kasutusel Euroopa ainepunktisüsteem European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS, kus üks ainepunkt vastab 26 tunnile tööle, mille üliõpilane on õppeks kulutanud – see moodustab 1560 tundi ja 60 ainepunkti õppeaastas.

                                               

Akadeemiline õiend

Akadeemiline õiend ehk diplomilisa on dokument, mis antakse välja koos kõrgharidusdiplomiga. Akadeemilise õiendi funktsioon on lihtsustada kvalifikatsioonide mõistmist ning tunnustamist. Akadeemiline õiend diplomita ei ole iseseisev kõrgharidust tõendav dokument. Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu ja UNESCO/CEPES on kokku leppinud akadeemilise õiendi ühtsed standardid, mille kohaselt akadeemiline õiend peab sisaldama teavet kaheksa järgmise punkti kohta: kvalifikatsiooni funktsioon; kvalifikatsiooni omanik; kvalifikatsiooni tase; kvalifikatsioon; diplomilisa kinnitus; mis tahes täiendav asj ...

                                               

Akrediteerimine (haridus)

Akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse õppeasutuse protsesside toimimist ja nende vastavust seatud eesmärkidele ja/või kehtestatud standarditele. Tegemist on ühe hariduse kvaliteedi kindlustamise tegevusega, mida eri haridustasemetel ja aegadel on rakendatud erinevalt.

                                               

Arutlev kirjand

Arutlev kirjand on kirjand, mille sisuks on kujuteldavale lugejale mingis küsimuses oma seisukoha tutvustamine ja veenev põhjendamine. Lisaks veenvusele peab kirjand olema huvitav, värskete mõtetega, asjalik, loogilise mõttelõngaga, ladusa ja tabava väljenduslaadiga. Eesti koolides on arutlev kirjand emakeele riigieksami vorm - nn küpsuskirjand. Teema on enamasti sõnastatud pealkirjas – see on ainevaldkond ja elunähtuste ring, millest kirjutamisel lähtutakse. Kirjandi struktuur: Kokkuvõte, mis kordab põhiideed, suunab lugeja tagasi kirjandis käsitletud materjali juurde ning tõmbab otsad ko ...

                                               

Abiturient

Abiturientidele rõhutatakse, et nad peavad kõigile teistele õpilastele eeskujuks olema, sest nooremad vaatavad neile alt üles. Ka õpetajad rõhutavad oma suhtumisega nende eristaatust. Nõukogude ajal oli mõnes koolis abiturientidel teistsugune riietus kui teistel õpilastel. Kevadel on abiturientidel saja päeva ball ja viimasel koolipäeval tutipidu. Tänapäeval sooritavad abituriendid riigieksamid. Keskkooli lõpetamisel saavad abituriendid keskkooli lõputunnistuse.

                                               

Akadeemiline kraad

Akadeemiline kraad on bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad, mille kõrgkool annab vastava kõrgharidusastme õppekava täitnud ja lõputöö kaitsnud või lõpueksami sooritanud isikule ning mida tõendab vastav lõpudokument.

Arvutuspulgad
                                               

Arvutuspulgad

Arvutuspulgad on arvutamist hõlbustavad vahendid, mida kasutati varem lasteaias ja algkoolis arvutama õppimisel. Tuntud on Napieri arvutuspulgad, mis on nimetatud nende leiutaja šoti matemaatiku John Napieri järgi. Tema 1617. aastal leiutatud arvutuspulgad olid hilisema arvutuslükati eelkäijad.

                                               

Aspirantuur

Aspirantuur on kraadiõppe vorm, mis on olnud kasutusel Nõukogude Liidus, Venemaal ja mujal. Aspirantuuris olijal ehk aspirandil on võimalus saada stipendiumi ning tal on rida soodustusi teadustöö tegemiseks. Aspirantuuri jooksul valmistatakse ette väitekiri.

                                               

Auditoorne õpe

Auditoorne õpe on õppevorm, mille korral toimub õpe õpetaja juhendamisel füüsilises klassiruumis. Auditoorse õppe vastand on iseseisev õpe. Auditoorne õpe on kontaktõpe.

                                               

Auhinnatöö

Auhinnatöö on enamasti ettemääratud teemal kirjutatud uurimus auhinna taotlemiseks; ka see uurimus, mis on auhinna võitnud. Auhinnatööde traditsioon algab 1921 Tartu ülikoolist. Ülikoolis taheti selliste konkurssidega muu hulgas äratada üliõpilastes huvi teadusliku töö vastu. Kõige parematele auhinnatöödele määras ülikool preemiad suurusega 5000 marka I koht, 3000 marka II koht ja kiituskiri III koht.

                                               

BALTECH

BALTECH on Läänemere maade ülikoolide koostöökoondis. Koondis võimaldab näiteks ülikoolidevahelist üliõpilaste liikumist, kaugõpet, samuti tugevdab ülikoolide koostööd tööstusettevõtetega. BALTECHi asutasid 1997 seitsme ülikooli rektorid. Need ülikoolid olid: Kaunase Tehnikaülikool Lundi Ülikool Tallinna Tehnikaülikool Vilniuse Tehnikaülikool Riia Tehnikaülikool Linköpingi Ülikool Kuninglik Tehnikainstituut Rootsi.

                                               

Doktoritöö

Doktoritöö ehk doktoriväitekiri ehk doktoridissertatsioon on doktorikraadi taotlemiseks koostatav iseseisev uurimus või arenduslik töö, milles on esitatud konkreetse teadus- või eluvaldkonna olulise probleemi originaalne lahendus. Kunstierialadel võib doktoritööks olla rahvusvaheliselt tunnustatud loometöö koos teadusliku analüüsiga.

                                               

Ekstern

Ekstern on õpilane, kes õpib iseseisvalt ja sooritab eksameid õppeasutuses, ilma et oleks seal õppinud.

Esimese astme kõrgharidus
                                               

Esimese astme kõrgharidus

Esimese astme kõrgharidus on kõrgharidusaste, mida eri riikides tõlgendatakse erinevalt. Üldjuhul mõistetakse selle all bakalaureuseõpet, kuid riigiti võib mõiste tähendusväli erineda.