Back

ⓘ Füüsika mõisteid
                                     

ⓘ Füüsika mõisteid

 • absoluutne mõõtühikute süsteem
 • antiferromagnetism - antikvark - antiosake - antituum
 • astroosakestefüüsika
 • absoluutne keemispunkt
 • akord
 • absoluutne temperatuur
 • aberratsioon, optikariistas tekkiva kujutise viga, mis tuleneb füüsikalistest piirangutest
 • aegruumi kõverus
 • aeg
 • afokaalne süsteem
 • aerodünaamiline takistus
 • aatomvõre, kristallivõre, mille sõlmedes on aatomid
 • adhesioon
 • absoluutne liikumine
 • aatomispekter, isoleeritud aatomi kiirgusspekter või neeldumisspekter, mis on tingitud aatomite üleminekust ühelt elektronkatte olekust tulenevalt energiatasemelt teisele
 • Ampèrei jõud
 • aktiivne jõud
 • absorptsioonitegur
 • aine oleku diagramm
 • absoluutne nihe
 • aerodünaamilised jõud
 • absoluutne niiskus
 • aatommassiühik ehk dalton, massi mõõtühik, mida kasutatakse aatomite ja molekulide massi väljendamiseks
 • aktiivsustegur
 • ADM-formalism
 • absoluutne kiirus, keha liikumise kiirus paigalolevaks peetava taustsüsteemi suhtes
 • absoluutne aeg
 • akustiline resonants
 • aatomituum, aatomi väga väike ja tihe keskosa, kuhu on koondunud põhiline osa aatomi massist
 • absoluutselt mitteelastsete kehade põrge
 • absoluutne tähesuurus
 • aegruumi meetriline tensor
 • Abbe prisma
 • aktiivtakistus
 • aatomimudel, atomistikas või uusaegses keemias või füüsikas kasutatav aatomi mudel
 • aerodünaamiline üleslüke
 • aatomilaser, aatomitest koosneva koherentse osakeste kiire allikas
 • adsorptsioonisoojus
 • aatomsoojus, soojushulk, mis kulub ühe kilogrammaatomi aine temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra
 • alfaosake
 • aksiaaljõud
 • aatom, väikseim osake, mis säilitab talle vastava keemilise elemendi keemilised omadused; koosneb aatomituumast ja elektronkattest
 • A15-faasid
 • alfalagunemine
 • aerodünaamika
 • antiaine
 • akustika
 • Ampèrei seadus
 • absoluutne skaala
 • aberratsioon
 • aeroakustika
 • adiabaatiline soojuslangus
 • absorptsioon ehk valguse neeldumine
 • absoluutne nulltemperatuur
 • akustiline spekter
 • analüütiline mehaanika
 • absoluutselt elastne keha
 • aktiiniumirida
 • absoluutselt mitteelastne keha
 • ATLASe eksperiment
 • absoluutselt kõva keha
 • aktiivvõimsus
 • Archimedese seadus
 • aerodünaamilised omadused
 • aerodünaamilise takistuse tegur
 • aegruum
 • Abbe arv
 • absoluutne ruum
 • atmosfäärirõhk
 • alalisvool
 • absoluutne kiirendus
 • ARGUSe jaotus
 • alfakiirgus
 • adiabaat
 • aatomorbitaal, üksiku elektroni võimalik kvantolek aatomi elektronkattes
 • algfaas
 • absoluutne dielektriline läbitavus
 • aktiivsus
 • afiinsus ehk keemiline afiinsus
 • adsorptsiooni isoterm
 • adsorptsioon
 • Abbe diagramm
 • aukjuhtivus - aurustumissoojus - avatud süsteem - Avogadro arv - Avogadro seadus
 • aatomispektroskoopia ehk aatomispektromeetria, spektroskoopiliste meetodid keemiliste elementide kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks määramiseks
 • Abbe refraktomeeter, optikaseade vedelike murdumisnäitaja määramiseks
 • Abbe-Königi prisma
 • aerodünaamiline toru
 • anioon
 • Abbe siinustingimus
 • aineosake
 • Abelese maatriksmeetod
 • ahelreaktsioon
 • akustiline näivtakistus
 • absoluutne entroopia
 • absoluutselt elastsete kehade põrge
 • akromaatiline lääts
 • aatomite ergastamine ja ionisatsioon elektriväljas
 • absoluutselt must keha
 • aerostaatiline jõud
 • aine
 • aatomifüüsika, üksikuid aatomeid uuriv füüsikaharu
 • Aufbau printsiip
 • adiabaatiline protsess
 • amorfne aine
 • Archimedese arv
 • anisotroopia
                                     

1. B

 • bosonid
 • Bethe-Salpeteri võrrand
 • barüonarv ehk barüonlaeng
 • Browni liikumine
 • barüogenees
 • Bose-Einsteini statistika
 • Beeri seadus
 • beetatronvõnkumine
 • bell
 • beetatron
 • beetalagunemine
 • barüonasümmeetria
 • barüoonium ehk kvaasituum
 • barüonaine
 • Bernoulli võrrand
 • beetafunktsioon
 • Buckinghami π teoreem
 • baromeetriline valem
 • Brillouini hajumine
 • ballistika
 • brahhistokroon
 • Besseli kimp
 • beetakiirgus
 • beetaosake
 • braan
 • Bohri aatomiteooria
 • b-kvark
 • ballistiline juhtivus
 • Bose-Einsteini jaotus
 • Bose-Einsteini kondensatsioon
 • beetatronitingimus
 • Boltzmanni konstant
 • Berkeley interpretatsioon
 • beetatronirežiim
 • Boylei-Mariottei seadus
 • barüonid
 • Biot-Savarti seadus
                                     

2. C

Charlesi seadus - Celsiuse skaala - CGS-süsteem - c-kvark - Clapeyroni-Clausiuse võrrand - Clapeyroni-Mendelejevi võrrand - Comptoni efekt - Comptoni hajumine - Coulombi seadus - Coriolisi efekt - Coriolisi teoreem - Cottoni-Moutoni efekt - Curie punkt

                                     

3. D

 • deformatsioon
 • ΔT
 • diamagnetism
 • Debye raadius
 • dielektriline läbitavus
 • deformatsioonienergia
 • dielektrikuskadu
 • D-braanid
 • deformatsioonienergia tihedus
 • dielektriline absorptsioon
 • de Broglie lained
 • dielektrik
 • dielektrik-barjäärlahendus

- dielektriline polarisatsioon - dielektriline vastuvõtlikkus - difraktsioon - difraktsioonivõre - difusioon - dimensionaalanalüüs - dimensioon - dimensioonita suurus - Diraci võrrand - direktsioonijõud - dispergent - dispersioon - d-kvark - Doppleri efekt - dünaamikaulatus - dünaamiline viskoossus

                                     

4. E

E=mc² - eeter - Einsteini väljavõrrandid - Einsteini väljavõrrandite lahendid - eksiton - eksperimentaalfüüsika - ekvipotentsiaalpind - elastne deformatsioon - elastne keha - elastne keskkond - elastsus - elastsusjõud - elastsuslaine - elastsusteooria - elekter - elektrijuht - elektrijuhtivus - elektrilaeng - elektrilaengu jäävuse seadus - elektriline dipoolmoment - elektriline kaksikkiht - elektriline konstant - elektriliselt isoleeritud süsteem - elektritakistus - elektrivoo tihedus - elektrivoog - elektrivool - elektrivoolu tugevus - elektrivoolu töö - elektriväli - elektrivälja jõujoon - elektrivälja potentsiaal - elektrivälja tugevus - elektrivälja tugevuse voog - elektroakustika - elektrodünaamika - elektrodünaamiline vastastikmõju - elektroforees - elektrofüüsika - elektrokeemiline impedantsspektroskoopia - elektroluminestsents - elektromagnetiline induktsioon - elektromagnetiline inerts - elektromagnetiline kiirgus - elektromagnetlaine - elektromagnetväli - elektromagnetvälja tensor - elektromotoorjõud - elektron - elektronhaare - elektronkate - elektronkimp - elektronkonfiguratsioon - elektronteooria - elektronvalem - elektronvolt - elektroodipotentsiaal - elektrooptika - elektroosmoos - elektrostaatika - elektrostaatiline generaator - elektrostaatiline induktsioon - elektrostaatiline vastastikmõju - elektrostaatiline väli - elektrostriktsioon - elementaarlaeng - elementaarosakeste füüsika - energia - energiabilanss - energia jäävuse seadus - energia miinimumi printsiip - eneseinduktsioon - entalpia - entroopia - epüür -

 • ergastus
 • erijuhtivus - erikaal - erirelatiivsusteooria - eriruumala - erisoojus - eristamatuse printsiip - eritakistus - etalon
 • ergastatud olek


                                     

5. F

faas võnkumisel - faas füüsikaline keemia - faasidiagramm - faasisiire - Fahrenheiti skaala - Faraday efekt - Faraday seadus - Fermat printsiip - Fermi-Diraci statistika - fermionid - ferrimagnetism - ferromagnetism - ferrovedelik - Feynmani diagramm - Ficki difusiooniseadused - flotatsioon – fluorestsents - fluorestsentsspektroskoopia - fookuskaugus - foon - foonon - footon - formant - fosforestsents - fotoefekt - fotoionisatsioon - fotoluminestsents - Foucault pendel - Froudei arv - fundamentaalosake - füüsika - füüsikakonstant - füüsikaline pendel - füüsikaline suurus - füüsikaline süsteem - füüsikalised omadused - füüsikaseadus

                                     

6. G

 • Gaussi seadus elektrivälja jaoks
 • Gay-Lussaci seadus
 • gaasidünaamika
 • Galilei teisendused
 • Gaussi seadus magnetvälja jaoks
 • gammakiirgus
 • Geigeri loendur
 • Gantmahheri efekt
 • gaaslahendus

geomeetriline optika - Goldstonei bosonid - gradient - gravitatsioon - gravitatsioonijõud - gravitatsioonikonstant - gravitatsioonilained - gravitatsioonilääts - gravitatsiooniline punanihe - gravitatsiooniseadus - gravitatsiooniväli - graviton

 • Gödeli lahend
                                     

7. H

 • huumlahendus
 • hajuv valgusvihk
 • hüdrodünaamika
 • hüdrauliline takistus
 • helispekter
 • heledus
 • hüperonid
 • helilaine
 • hajumine
 • hüvetegur
 • helikiirus
 • hügroskoopsus
 • helirõhk
 • hamiltoniaan
 • helisagedus
 • hõõre
 • harmooniline võnkumine
 • Hookei seadus
 • hüdrostaatiline rõhk
 • hologramm
 • Halli efekt
 • Helmholtzi võrrand
 • Higgsi boson
 • hüdrostaatika
 • helivõimsus
 • helinähtused
 • heliallikas
 • hetkkiirus
 • helienergia
 • hüdrostaatika põhivõrrand
 • heli intensiivsus
 • hõõrdejõud
 • hiiglaslik magnettakistus
 • Hawkingi kiirgus
 • heli kokkupuutetase
 • hõõrdeelekter
 • hangumistemperatuur
 • helitugevus
 • Hamiltoni formalism
 • Hartmanni generaator
 • helivaljus
 • heli kokkupuude
 • homogeenne elektriväli
 • hadronid
 • Hamiltoni mehaanika
 • Huygensi printsiip
 • Hamiltoni funktsioon
 • harmooniline funktsioon


                                     

8. I

ideaalne gaas - ideaalne vedelik - ideaalse gaasi olekuvõrrand - igiliikur - impulsi jäävuse seadus - impulss - impulsimoment - impulsimomendi jäävuse seadus - induktiivsus - induktsioonivool - induktiivtakistus - inertsijõud - inertsimoment - infraheli - infrapunane spektroskoopia - intensiivsus - interferents - ionisatsioon - ionisatsioonienergia - ioniseeriv kiirgus - ioon - isevõnkumine - isobaar - isohoor - isohooriline protsess - isoleeritud süsteem - isoosmootsed lahused – isoterm - isotermiline protsess - isotroopia

                                     

9. J

joonkiirus - Josephsoni efekt - Joulei-Lenzi seadus - Joulei-Thomsoni efekt - juhtivus - jõu projektsioon teljel - jõud - jõumoment - jõusüsteem - jäik keha - jäikus - järjenumber

                                     

10. K

 • katioon
 • kaksikmurdumine
 • kaasmass
 • kaaon
 • keemiline afiinsus
 • kaarlahendus
 • kaksikute paradoks
 • keelutsoon
 • kaksikpendel
 • kaos
 • kavitatsioon
 • kaal
 • kaja
 • keemiline energia - keemiline füüsika - keemine - keemistemperatuur - keha - keha tasakaal - kehade süsteem - kehade süsteemi sisejõud - Kelvini skaala - keravälk - keskmine kiirus - keskmine tihedus - kestus - kiirendi - kiirendus -
 • kahedimensionaalne tuumamagnetresonantsspektroskoopia
 • kalorimeetria
 • kiirgusdoos
 • kaoseteooria
 • kiirgus

- kiirus - kineetiline energia - kinemaatika - kinemaatiline viskoossus - klassikaline mehaanika - klassikaline väljateooria - klassikalise elektromagnetismi kovariantne formuleering - koagulatsioon – koherentsed lained - kohesioon - kolme keha probleem - kolmikpunkt - komplementaarsusprintsiip - kondensatsioon - kontaktpind - konvektsioon - koroonalahendus - kortsuton - kriitiline mass - kriitiline punkt - kristalliseerumine - kristallstruktuur - kromaatiline aberratsioon - kulgliikumine - kumerlääts - Kundti toru - kvaasiosake - kvant - kvantarv - kvantarvuti - kvantenesetapp - kvantfüüsika - kvantgravitatsioon - kvantiseerimine - kvantmehaanika - kvantolek - kvantoptika - kvantsurematus - kvantteleportatsioon - kvantväljateooria - kvargid - kõrgtemperatuuriline ülijuht - kõverjooneline liikumine - küllastunud auru rõhk - kütteväärtus                                     

11. L

laeng - Lagrangei formalism - Lagrangei funktsioon - Lagrangei mehaanika - laine - laine levimiskiirus - laine murdumine - lainearv - lainekuju - laineperiood - lainepikkus - lainepind - lainete murdumisseadus - Lamberti pind - Lambi lained - laminaarne voolamine - langemisnurk - Larmori sagedus - latentne soojus - leektemperatuur - Leideni purk - Lennard-Jonesi potentsiaal - Lenzi reegel - lepton - liblikaefekt - lihtheli - lihtharmooniline ostsillaator - lihtharmooniline võnkumine - lihtside - lihtvõnkumine - liikumine - liikumishulk - liikumisvõrrand - liitheli - liitosake - liughõõrdejõud - liughõõrdetegur - liughõõre - Lorentzi jõud - Lorentzi teisendused - luminestsents - luminofoor - luup - läbilöögitugevus - läbilöök - läbipaistvus - läbipaistvustegur - lööklaine

                                     

12. M

maailmajoon - magneetumine - magneetumus - magnetiline domeen - magnetiline hüsterees - magnetiline induktsioon - magnetiline konstant - magnetiline läbitavus - magnetiline moment - magnetiline vastuvõtlikkus - magnetilise induktsiooni joon - magnetiline monopoolus - magnetiline ümberühendumine - magnetism - magnetmonopool - magnetohüdrodünaamika - magnetostaatika - magnetpoolus - magnettakistus - magnetvoog - magnetväli - magnetvälja tugevus - magnon - mahtuvustakistus - makrokeha - mass - massikese - massispektromeetria - matemaatiline pendel - Maxwelli deemon - Maxwelli võrrandid - mehaanika - mehaaniline energia - mehaanilise energia jäävuse seadus - mehaaniline näivtakistus - Meissneri efekt - metroloogia - Michelsoni-Morley eksperiment - Mie hajumine - mikrokanooniline ansambel - mikrokeha - mikrolained - mitteühtlane liikumine - MKSA-süsteem - molekulaardünaamika - molekulaarkineetiline teooria - molekulaarorbitaal - molekulide kontsentratsioon - monokromaatiline laine - monokromaatilisus - Mpemba efekt - M-teooria - mull - mullikamber - multifüüsika - multiversum - murdumisnäitaja - musta keha kiirgus- muusikaakustika- muutumatu voolamine - muutuv voolamine - mõju - mõõt mõõtevahend - mõõtevahend - mõõtmine - mõõtmistulemus - märgamine - märgpiire - märgumine - määramatuse printsiip - müoonium - müra - müüon

                                     

13. N

 • nutatsioon
 • näivtakistus
 • nihe
 • Noetheri teoreem
 • normaalrõhk
 • neutronkiirgus
 • normaalreaktsioon
 • nõguslääts
 • nukleonid
 • nurkkiirendus
 • n-p-reaktsioon
 • neutriino
 • nihkevool
 • Newtoni seadused
 • nukleosüntees
 • Newtoni teine seadus
 • nukliid
 • Newtoni kolmas seadus
 • nurkkiirus
 • Newtoni rõngad
 • normaaltingimused
 • nõrk vastastikmõju
                                     

14. O

Ohmi seadus - oktaav - olekuvõrrand - omavõnkumine - opalestsents - optikanähtused - optiline aktiivsus - orbiidi ekstsentrilisus - orbitaal - Orstedi katse - osaheli - osake - osakestefüüsika - osarõhk - osmoos

                                     

15. P

parallaks - parameetriline võnkumine - Pascali seadus - Pauli keeluprintsiip - Pauli maatriksid - peegeldumine - peegeldustegur - Peltier efekt - periood - pidev spekter - piesoelekter - piesoresistiivne efekt - piion - piirpind - pikilaine - pindaktiivne aine - pindala - pindpinevus - pindpinevusjõud - pindpinevustegur - pinge elekter - pinge tugevusõpetus - pingelang - pinnaefekt - pinnalained - pinnanähtused - Plancki aeg- Plancki kiirgusseadus- Plancki konstant - Plancki pikkus - Plancki valem - plasma - plasmasagedus - plastne deformatsioon - plastsus - polarisatsioon - poolestusaeg - poolklassikalised kvantteooriad - poolvaba elektron - positroonium - potentsiaalne energia - potentsiaalne voolamine - primaarvalgusallikas - proportsionaalsuspiir - pulseerimine - punanihe - punapiir - punktkoormus - punktlaeng - punktmass - purunemine - põhiolek - põhivõnkesagedus - põhivõnkumine - põimumine - põlemissoojus - põrkeionisatsioon - pöördenurk - pöördhõive - pööriselektriväli - pöörisvool - pöörlemine - pöörlemissagedus - pöörlemistelg - püroelekter - püroelektrik - püroelektriline efekt - püsimagnet

                                     

16. R

 • Ramani hajumine
 • refraktsioon
 • radioaktiivne kiirgus
 • refraktor
 • reaalne gaas
 • Réaumuri skaala
 • relatiivne skaala
 • raskusjõud
 • Randalli-Sundrumi mudel
 • Rayleigh lained
 • Rankinei skaala
 • radioaktiivse lagunemise seadus
 • Rayleigh hajumine
 • relatiivsusteooria
 • reaktiivtakistus
 • radioaktiivsus
 • refraktomeetria
 • radioaktiivne isotoop
 • reflektor
 • raadiolained
 • raskuskese
 • rahvusvaheline temperatuuriskaala

- reoloogia - resonants - resultantjõud - reverberatsioon - reverberatsiooniaeg - Reynoldsi arv - Richardsoni arv - ringliikumine - ringsagedus - ristlaine - Rubensi toru - ruum - ruumpaisumismoodul - rõhk - rõhumisjõud - röntgen - röntgenikiirgus - Rydbergi konstant

                                     

17. S

Sagedus - Samarõhupind - Schrödingeri kass - Schrödingeri võrrand - Schwarzschildi meetrika - Schwarzschildi raadius - Seebecki efekt - Seisuhõõrdejõud - Seisuhõõrdumine - Seisulaine - Sekundaarvalgusallikas - Selitamine – Seoseenergia - Sfääriline liikumine - Side teoreetiline mehaanika - Sidemereaktsioon - Singulaarsus - Sininihe - Siseenergia - Sisefotoefekt - Sisehõõrdumine - Sisejõud - Sisetakistus - Skalaarne suurus - s-kvark - Solaarkonstant - Sonogramm - Soojus - Soojusefekt - Soojushulk - Soojusjuhtivus - Soojusjuhtivuse võrrand - Soojusjuhtivustegur - Soojuskiirgus - Soojusliikumine - Soojusmahtuvus - Soojusmasin - Soojuspaisumine - Soojussurm - Soojusvahetus - Soojusvoog - Sorptsioon - Spekter - Spektromeeter - Spektroskoopia - Spinn - Spontaanne lõhustumine - Staatika - Staatiline elekter - Stabiilne isotoop - Standardmudel - Stefani-Boltzmanni konstant - Stefani-Boltzmanni seadus - Stoletovi seadus - - String - Stringiteooria - Stringiteooria maastik - Suhteline dielektriline läbitavus - Sulamine - Sulamistemperatuur - Sulamissoojus - Suletud süsteem - Sundvõnkumine - Supergravitatsioon - Supermatemaatika - Superpositsiooniprintsiip - Superruum -Superstringiteooria - Survevool - Suur ühendteooria - Suurendus - Sõltumatu gaaslahendus - Sõltuv gaaslahendus - Sädelahendus

                                     

18. T

 • teoreetiline füüsika
 • termodünaamika kolmas seadus
 • termodünaamika teine seadus
 • tahhüon
 • tasakaalus vedelik
 • temperatuuriskaala
 • tugev vastastikmõju
 • termoionisatsioon
 • tasakaaluolek
 • t Hoofti-Poljakovi monopol
 • termotuumareaktsioon
 • termodünaamiline protsess
 • tahkumine
 • termoemissioon
 • tihedusfunktsionaali teooria
 • t-kvark
 • taastav jõud
 • triiton
 • tuumajõud - tuumalõhustumine - tuumamagnetresonantsspektroskoopia - tuumareaktsioon - tuumasüntees - tuumaühinemine - täispööre - tämber - töö
 • takistuse temperatuuritegur
 • t Hoofti operaator
 • tuuma pöördliikumine
 • termodünaamika esimene seadus
 • Tšerenkovi kiirgus
 • taustkeha
 • termodünaamiline süsteem
 • tunneliefekt
 • teepikkus
 • termodünaamika
 • tilk
 • telgjõud
 • turbulents
 • tasalaine
 • tsentrifugaaljõud
 • Thomsoni valem
 • temperatuur
 • termoelektrilised nähtused
 • tiirlemine
 • tahkisefüüsika
 • taustsüsteem
 • teleparalleelne gravitatsiooniteooria
 • t Hoofti sümbol
 • tilgaton
 • termiline energia
                                     

19. V

 • vabavool
 • vaakumi polarisatsioon
 • vaakum
 • vaakumultraviolettkiirgus
 • valgus - valgusallikas - valguse kiirus - valguse kiirus vaakumis - valguse murdumine - valguse murdumise seadus - valguse neeldumine - valgusfilter - valgushulk - valguskiir - valgussäritus - valgustustihedus - valgusviljakus - Van der Waalsi jõud - Van t Hoffi seadus - vastastikune induktsioon - vedelik - vedelike füüsikalised omadused - veepotentsiaal - veeremine - veeretakistus - vektoriaalne suurus - vibratsioon - vikerkaar - viskoossus - voolavus - voolis - voolise lahend - voolujoon - vooluristlõige - voolutihedus - väli - välishõõrdumine - välisjõud - väljatugevus - värviesitus - värviesitusindeks - värvilaeng - värvitemperatuur - värvsus - võnge - võnkeperiood - võnkering - võnkesagedus - võnkesüsteem - võnkumine - võnkumise algfaas
 • valentsnurk
 • vaba elektron
 • vabavõnkumine
 • vabapind
 • vaba langemine
 • vaba keha
 • vaheosakesed
                                     

20. W

 • Wicki teoreem
 • Whitei küvett
 • Wieneri katse
 • Wieneri juhuslik protsess
 • Wieneri-Hopfi meetod
 • Wieneri funktsionaalintegraal
 • W-boson
 • Wieni nihkekonstant
 • Wieni nihkeseadus
 • Wieneri-Hintšini teoreem
                                     

21. Ü

 • ühendatud anumad
 • ühtlane ringjooneline liikumine
 • üheaegsus
 • üldrelatiivsusteooria
 • ülimassiivne must auk
 • ülekriitiline fluidum
 • ülekandenähtused
 • ülilühike impulss
 • ülivoolavus
 • ülijuhtivus
 • ühtlaselt kiirenev sirgjooneline liikumine
 • ülelävine ionisatsioon
 • ühendmudel
 • ühtlane sirgjooneline liikumine
 • ülipeenstruktuur
 • ühtlaselt muutuv liikumine
 • üleslükkejõud
 • ülemheli
 • ülevool