Back

ⓘ Keemia mõisteid
                                     

ⓘ Keemia mõisteid

 • aatomrefraktsioon, molekulrefraktsiooni komponent, mis vastab ühele aatomile
 • aatomimudel, aatomi mudel
 • ahela kasv ehk ahela kasvuetapp, ahelreaktsiooni korduv elementaarreaktsioon, mis viib makromolekuli või polümeerse molekuli tekkele
 • aatomispektroskoopia ehk aatomispektromeetria, spektroskoopiliste meetodite kogum keemiliste elementide kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks määramiseks
 • adiabaat, joon pöörduva adiabaatilise protsessi olekudiagrammil
 • absorptsioonikolonn ehk absorber, absorbendiga täidetud toru, mida kasutatakse läbivoolutatava gaasi või vedeliku kuivatamiseks või mõne gaasisegus sisalduva komponendi absorbeerimiseks
 • afineerimine, väärismetalli puhastamine lisanditest
 • aatomorbitaal, ühe elektroni lainefunktsioon, mis iseloomustab elektrono paiknemist aatomis
 • adhesioonijõud
 • absorbaat, aine, mida imatakse
 • adhesioon, molekulaarjõududest adhesioonijõududest tulenev erinevatest materjalidest kehade pindade või erinevat tüüpi osakeste molekulide või aatomite üksteise külge kinnijäämine
 • aatomnumber ehk järjenumber ehk laenguarv, prootonite arv elemendi aatomi tuumas
 • afiinsus ehk keemiline afiinsus, iseloomustab aine või funktsionaalrühma võimet reageerida mingi ainega
 • aatomispekter, isoleeritud aatomi kiirgusspekter või neeldumisspekter
 • aatommassiühik ehk dalton, massiühik, mida kasutatakse aatomite ja molekulide massi väljendamiseks
 • agregaatolek ehk aine olek ehk olek, aine vorm, mille määrab tema molekulide soojusliikumise iseloom
 • aatomruumala, keemilise elemendi ühe kilogrammaatomi ruumala
 • aatomvõre, kristallivõre, mille sõlmedes on aatomid
 • adsorptsioon, aatomite, ioonide, biomolekulide, gaasimolekulide, vedelikumolekulide ning lahustunud molekulide adhesioon pinnale
 • adiabaatiline protsess, termodünaamiline protsess, mille käigus soojusenergia muutus põhineb ainult mehaanilisel tööl
 • adsorbent ehk adsorbeeriv aine, suure eripindalaga vees lahustumatu aine, mis koondab oma pinnale teist ainet
 • aatomiraadius, suurus, mis iseloomustab naaberaatomite omavahelist kaugust aines
 • aatommass ehk suhteline aatommass, keemilise elemendi või selle isotoobi ühe aatomi mass aatommassiühikutes
 • afiinsuskromatograafia, biokeemias ainete eraldamiseks kasutatav vedelikukromatograafia meetod, mille puhul eraldatavad ained seonduvad esmalt kolonnist täidiseks olevale maatriksile seotud ligandiga ning eraldatakse seejärel kolonnist
 • ahela levik -
 • adsorptsioonkromatograafia, keemiliste ühendite kromatograafilise lahutamise meetodid, milles kasutatakse liikumatu faasina tahket adsorbenti, mille pinnal toimub ainete adsorptsiooni ja desorptsioon
 • absorbent, absorbeeriv aine, mingit ainet imav materjal
 • adsorbaat, aine, mida adsorbeeritakse
 • aatomituum, aatomi väga väike ja tihe keskosa, kuhu on koondunud põhiline osa aatomi massist
 • adukt, molekulide ühinemise produkt sõltumata sideme tüübist
 • absorptsioon, aine neeldumine teises aines
 • Adamsi katalüsaator
 • aatom, vähim osake, mis säilitab talle vastava keemilise elemendi keemilised omadused
 • aatomiemissioonispektroskoopia, spektroskoopia haru, mis põhineb aatomite kiirgusspektritel
 • aatomiabsorptsioonispektroskoopia, aatomispektromeetria meetod, mis põhineb aatomite elektronide ergastumisel valguse neeldumise toimel
 • aerosool, gaasi ja väikeste tahkete osakeste või vedeliku piiskade dispersne segu
 • aatomsoojus, soojushulk, mis kulub ühe kilogrammaatomi aine temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra
 • aglükoon, glükosiidi või näiteks glükoproteiini või glükolipiidi mittesahhariidne koostisosa, mida sahhariidiga seob glükosiidside

ahela lõpetamine - ahela ülekanne - ahelaisomeeria - ahelpolümerisatsioon - ahelreaktsioon - aine omadused - ainehulk - aineosake - ainete puhastamine - aksiaalne konformeer - aksiaalne side - aktiivne kompleks - aktiivne osake - aktiivsete põrgete teooria - aktiivsus - aktiivsuskoefitsient - aktiivsüsi - aktiivtsenter - aktinoidid - aktivatsioonienergia - aktseptor - akvameetria - alakiht - alarühm - aldehüüdid - aldoolkondensatsioon - aldoosid - Aleksejevi reegel - alfaheeliks - alifaatsed ühendid - alitsüklilised ühendid - alkaanid - alkaloid - alkeemia - alkeenid - alkeenide metatees - alkoholaadid - alkoholid - alkoholüüs - alkoksürühm - alkoksürühm - alküülhaliidid - alküülimine - alküülkloriidid - alküülrühm - alküünid - allosteeriline regulatsioon - allotroopia - allüülne asend - allüülne kloorimine - allüülne ümbergrupeering - allüülrühm - allüülsed isomeerid - allüülsed rühmad - alternatiivne kopolümeer - aluminiidid - aluminotermiline reaktsioon - alumosilikaadid - alus - aluseline keskkond - aluselised oksiidid - aluselisus – amfolüüdid - amfoteersus - amiidid - amiidside - amiinid - aminohapped - amfoteerne aine - amfoteerne oksiid - aminoglükosiidid - ammoonium - ammooniumhüdroksiid - amorfne aine - analoogpolümeerne reaktsioon - analüüt - analüütiline keemia - analüütiline proov - analüütiline signaal - anhüdriid - anioniidid - anioon - anioonpolümerisatsioon - anodeerimine - anomeer - anorgaaniline aine - anorgaaniline analüüs - anorgaaniline keemia - anorgaaniline ühend - anorgaanilised polümeerid - apoensüüm - aprotoonne lahusti - Arbuzovi ümberasetus - areenid - Arndti-Eisterti-Wolffi ümberasetus - aromaatsed ühendid - aromaatsus - Arrheniuse võrrand - arsiinid - arvutuskeemia arüülrühm - asendaja - asendiisomeeria - asendusreaktsioon - asendusrühm - aseotroopne destillatsioon - aseotroopne segu - asokondensatsioon - asorühm - astmeline dissotsiatsioon - astmeline polümerisatsioon - astmeline reaktsioon - asümmeetriline süntees - asümmeetriline süsinik - ataktiline polümeer - atsetaalid - atsetaat - atsetoksüülrühm - atsetüülimine - atsetüülrühm - atsidofoobsus - atsüülimine - atsüülrühm - Aufbau printsiip - Auger efekt - auksokroom - aurumine - aurumisseadus - aururõhk - aurustamine - aurutamine - autokatalüüs - autooksüdatsioon - autoredoksreaktsioon - avastamismiinimum - avastamispiir - avatud süsteem - Avogadro arv - Avogadro seadus

                                     

1. B

Baeyeri teooria - Balmeri seeria - Beeri seadus - beetalaktaamid - beetaleht - Bechampi reaktsioon - Beilsteini proov - bensoiinkondensatsioon - bensoüülrühm - bensüülrühm - bertolliidid - BET-teooria - bifunktsionaalne ühend - bimolekulaarne reaktsioon - bioanorgaaniline keemia - biokeemiline hapnikutarve - bioorgaaniline keemia - bipolaarne ioon - bismutiidid - biureedireaktsioon - Blanci reaktsioon - Bohri magnetron - Bohri postulaadid - Boltzmanni faktor - Boltzmanni jaotus - Boltzmanni konstant - boraanid - boranaadid - boriidid - Borni-Oppenheimeri lähendus - Bose-Einsteini statistika - boson - Bouveault-Blanci reaktsioon - Boylei-Mariottei seadus - Brillouini tsoon - broomimine - brutoreaktsioon - Bronstedi alus - Bronstedi hape - Bronstedi-Lowry teooria - Buchereri reaktsioon - Bunseni põleti - Bunseni reaktsioon - butüülrühm - bürett

                                     

2. C

Cahni-Ingoldi-Prelogi süsteem - Cannizarro reaktsioon - Carnot ringprotsess - Carnot teoreem - Chemical Abstracts Servicei number - cis-trans-isomeeria - Claiseni kondensatsioon - Clapeyroni-Clausiuse võrrand - Clapeyroni-Mendelejevi võrrand - Clebsch-Gordani seeria - Clemmenseni reaktsioon - Comptoni efekt - Coulson-Rushbrookei teoreem

                                     

3. D

dalton - daltoniidid - Daltoni seadus - Danielli-Jakobi element - Darzensi-Claiseni kondensatsioon - Deani-Starki aparaat - Debay ühik - Debye-Hückeli võrrand - deformatsiooniline võnkumine - d-elemendid - dehalogeenimine - dehüdraatimine - dehüdrogeenimine - dehüdrohalogeenimine - dehüdrokloreerimine - dekarboksüülimine - Delépinei reaktsioon - delta-side - demetülatsioon - denaturatsioon - dendrimeer - deprotoneerimine - derivaat - derivatiseerimine - desoksüribonukleotiidid - desorptsioon - destillatsioon - destillatsioonikolonn - destruktsioonireaktsioon - Dewari struktuurid - dialüüs - diasorühm - diastereomeer - dieenid - dielektriline konstant - Diels-Alderi reaktsioon - difraktsioon - difusioon - difusioonivoog - difusioonipotentsiaal - difusioonlimiteeritud reaktsioon - difuusne kiht - dimeer - dioolid - dipool - dipoolmoment - Diraci võrrand - dispergent – dispersioonijõud - dissolutsioon - dissotsiatsioon - dissotsiatsiooniaste - dissotsiatsioonikonstant - disulfiidside - ditiokarbonaadid - doonor - doonor-aktseptorside - d-orbitaal - Dorni efekt - Dreidingi mudel - Döbereineri triaadid - dublettolek - Dulong-Petit seadus - Dumas meetod                                     

4. E

ebapüsivuskonstant - ebuilloskoopiline konstant - een-reaktsioon - eetrid - eeterlik õli - efektiivne elektronegatiivsus - efektiivne laeng - efektiivne raadius - efervestsents - Ehrlichi reaktsioon - eksikaator - eksklusioonkromatograafia - eksotermiline reaktsioon - eksponendieelne tegur - ekstinktsioon - ekstraheerimine - ekvivalentorbitaal - ekvivalentpunkt - elav polümerisatsioon - elektriline kaksikkiht - elektrofiil - elektrofiilne liitumine - elektroforees - elektrokeemiline element - elektrokeemiline impedantsspektroskoopia - elektrokeemiline potentsiaal - elektrokromatograafia - elektrolüüs - elektrolüüt - elektrolüütiline dissotsiatsioon - elektron - elektronafiinsus - elektronanaloogid - elektronegatiivsus - elektrongaas - elektronihaare - elektroni paramagnetresonantsspektroskoopia - elektronkate - elektronkiht - elektronkonfiguratsioon - elektronpaar - elektronpilv - elektronskeem - elektrontihedus - elektroodipotentsiaal - elektroosmoos - elektropihustusionisatsioon - elektropositiivsus - elektrosüntees - elementaarlüli - elementaarrakk - elementaarreaktsioon - elementanalüüs - elimineerimisreaktsioon - eluatsioon - elueerimine - eluent - empiiriline valem - emulgaator - emulsioon - enantiomeer - enantiotroopne reaktsioon - endotermiline reaktsioon - energia - energiabarjäär - enooleetrid - enoolid - enoolvorm - ensümaatiline hüdrolüüs - ensüümkatalüüs - entalpia - entroopia - epoksiidid - epoksürühm - ergastamisenergia - ergastatud olek - eriaktiivsus - eripind - eripolarisatsioon - eripöörang - eriviskoossus - Erlenmeyeri kondensatsioon - estrid - esterdamisreaktsioon - etüülrühm - eutektikum - eutektiline temperatuur

                                     

5. F

faas - faaside reegel - faasidevaheline piirpind - faasisiire - faasiülekande katalüüs - Fajans-Panethi reegel - Faraday arv - Fehlingi reaktiiv - fenoolglükosiidid - fenoolid - fenüülrühm - Fermi auk - Ficki seadus - filterpaber - Finkelsteini reaktsioon - Fischeri meetod - Fischeri-Tropschi meetod - Fischeri valem - Fittigi reaktsioon - flegma - flogiston - flokulatsioon - flotatsioon – fluorestsents - fluoriidid - Folini reaktsioon - f-orbitaal - fosfaadid - fosfiidid - fosfolipiidid - fosforüülimine - fosgeen - fotodissotsiatsioon - fotokeemia - fotokeemiline reaktsioon - fraktsioneerimine - fraktsioneeriv destillatsioon - Franck-Condoni printsiip - freoonid - Friedeli-Craftsi alküülimine - Friedeli-Craftsi atsüülimine - Friedeli-Craftsi reaktsioon - Frosti diagramm - fruktooligosahhariidide puhastamine - funktsionaalrühm - fütokeemia - füüsikaline keemia - füüsikalised omadused

                                     

6. G

gaas - gaasistamine - gaasikromatograafia - gaasikromatograafia-massispektromeetria - gaasi-vedelikukromatograafia - galvaanielement - Gattermanni reaktsioon - Gattermanni-Kochi reaktsioon - Gay-Lussaci seadus - geel - geelelektroforees - geelkromatograafia - Genfi nomenklatuur - geokeemia - geomeetriline isomeeria - Gibbsi adsorptsioonivõrrand - Gibbsi vabaenergia - Gibbsi-Helmholtzi võrrandid - glutamaatioon - glükolipiidid - glükoproteiinid - glükosiidid - glükosiidside - glükosüülimine - glükuronisatsioon - Gombergi reaktsioon - graafiline struktuurivalem - grafeen - grammaatom - grammekvivalent - Grignardi reaktiiv - Grignardi reaktsioon - Grubbsi katalüsaatorid - Gustavsoni reaktsioon

                                     

7. H

Hahni-Fajansi-Panet reegel - halogeen - halogeenformüülrühm - halogeenhapped - halogeenimine - halogeeniühendid - halogeniidid - Hammetti võrrand - hape - hapnikhapped - happe dissotsiatsioonikonstant - happeanhüdriidid - happearv - happeline keskkond – happeline oksiid - happelis-aluseline katalüüs - happesusindikaator - hargnev ahelreaktsioon - harmooniline ostsillaator - haruldased muldmetallid - Haworthi valem - Helli-Volhardti-Zelinski reaktsioon - Helmholtzi vabaenergia - Henry adsorptsiooniisoterm - Henry-Daltoni seadus - Henry seadus - heteroaatom - heteroaromaatsed ühendid - heteroalifaatsed ühendid - heterogeenne katalüüs - heterogeenne reaktsioon - heterogeenne süsteem - heterolüüs - heterolüütiline reaktsioon - heteropolaarne side - heteropolükondensatsioon - heteropolüsahhariidid - heterotsüklilised ühendid - Hofmanni reaktsioon - Hofmeisteri rida - homoallüülne rühm - homogeenne reaktsioon - homogeenne süsteem - homoloogiline rida - homolüüs - homöopolaarne side - Houbeni-Hoeschi reaktsioon - humiinained – humiinhapped Hundi reegel - Hunsdieckeri reaktsioon - huumusained – hõbepeeglireaktsioon - hüaluroonhapped - hübridisatsioon - hübriidorbitaal - hüdraatimine - hüdratatsioon - hüdrobroomimine - hüdrofiilsus - hüdrofoobsus - hüdrohalogeenimine - hüdrokeemia - hüdrokloorimine - hüdroksiidid - hüdroksiidioon - hüdroksiidsoolad - hüdroksübensüülalkoholid - hüdroksülatsioon - hüdroksüülrühm - hüdrolüüs - hüdropürolüüs - hüdrooniumioon - hüdrotermiline karboniseerimine - hügroskoopsus - hüperkonjugatsioon - hüpertooniline lahus - hüpotooniline lahus - hüpsomeetriline seadus                                     

8. I

indeks - indikaator - inertsus - inhibiitor - initsieerimisreaktsioon - instrumentaalanalüüs - intermediaat - intramolekulaarne efekt - intramolekulaarne reaktsioon – ioniidid - ionogeel - ioon - ioonide hüdraatumine - iooniline side - ioonivahetuskromatograafia - ioonpolümerisatsioon - ioonreaktsioon - ioonsed ained - ioonvedelik - ioonvõre - ioonvõrrand - isomeerid - isomerisatsioon - isoosmootsed lahused - isotoop - IUPACi nomenklatuur

                                     

9. K

kahedimensionaalne kromatograafia - kaitserühm - kaksikioon - kaksikside - kaltsineerimine - kapillaarelektroforees - karbanioon - karbiidid - karbokatioon - karboksürühm - karboksüülhape - karbonaatne karedus – karbonüülrühm - karbotermia - kare vesi - Karl Fischeri tiitrimine - karoteenid - karotinoidid - katalüsaator - katalüüs - katalüütiline tsükkel - katioon - katioonne polümerisatsioon - katlakivi - katood - keemia - keemia filosoofia - keemianomenklatuur - keemiaseadused - keemik - keemiline afiinsus - keemiline aktiivsus - keemiline analüüs - keemiline element - keemiline energia - keemiline füüsika - keemiline hapnikutarve - keemiline kineetika - keemiline plahvatus - keemiline potentsiaal - keemiline reaktsioon - keemiline side - keemiline stabiilsus - keemiline struktuur - keemiline sümbol - keemiline süntees - keemiline tasakaal - keemiline vooluallikas - keemiline ökoloogia

 • keemiline ühend ehk ühend, keemiline aine, mis koosneb kahest või enamast erinevast keemilisest elemendist, mis on omavahel seotud keemiliste sidemetega

- keemilised omadused - keemiliste elementide perioodilisussüsteem - keemistemperatuur - keemine - keetmine - kelaadid - kelaatumine - kemikaal - kemomeetria - kemoselektiivsus - kemosorptsioon - keskkonna happelisus - keskkonnakeemia - keskmise tugevusega hape - keto-enooltautomeeria - ketoosid - kiirust limiteeriv staadium - Kippi aparaat - kiraalne molekul - klassikaline keemiline analüüs - kloorimine - klooritud süsivesinikud - kloorivesi - kloriidid - klorometüülalküüleetrid - koagulatsioon – kohesioon - kolloid - kolloidkeemia – kolloidsüsteem - kolmikside - kolorimeetria - kompleksühend - kondensatsioonireaktsioon - kondenseerunud tsüklitega molekulid - konformatsioon - konjugeeritud sidemed - konsekutiivsed reaktsioonid - kontsentratsioon - koostise püsivuse seadus - kopolümeer - kordne side - kordsete suhete seadus – korrosioon - kovalentne side - krakkimine - kriitiline punkt - kristallhüdraat - kristalliseerumine - kristallstruktuur - kristallvesi - kromatograafia - kromatograafiline analüüs - kromofoor - krooneetrid - krotüülrühm - ksanteenvärvid - ksantogeenhapped - ksantoproteiinireaktsioon - kuivdestillatsioon - kuningvesi - kvalitatiivne analüüs - kvantitatiivne analüüs - kvantkeemia - kvaternaarne süsinikuaatom - kvaternaarsed ammooniumkatioonid - kõrgmolekulaarsed ühendid - kõrgsurvevedelikkromatograafia - kõrvalahel - kõrvalreaktsioon - küllastumata lahus - küllastumata ühend - küllastunud lahus - küllastunud ühend - külmumine - kütuseelement - küvett

                                     

10. L

lagunemisreaktsioon - lahkuv rühm - lahus - lahusti - lahustunud aine - lahustuvus - lahutusmeetodid - lakmus - laktaamid - laktoonid - Latimeri diagramm - Le Chatelier printsiip – leegitest - leelis - leeliselisus - leelisus - lenduvad orgaanilised ühendid – lenduvus - Lewisi alus - Lewisi hape - lihtdestillatsioon - Liebigi jahuti - ligand - lihtaine - liikuv faas - liitaine - liitumispolümerisatsioon - liitumisreaktsioon - lipoproteiidid - looduslikud ühendid - lubjapiim - lubjavesi - lähteaine - lämmastikalused - lüofiilsus - lüofoobsus

                                     

11. M

maatriksi assisteeritud laserdesorptsioon-ionisatsioon - madala energiaga ioonide hajumise spektroskoopia - madalmolekulaarsed ühendid - mahtanalüüs - mahuprotsent - makromolekul – Markovnikovi reegel - massi jäävuse seadus - massiarv - massiprotsent - merekeemia - mesülaat - mesüülrühm - metaboliit - metall - metallide aktiivsuse rida - metalliline side - metallivõre – metallorgaanilised ühendid - metoksürühm - metüülrühm - mikrolainekeemia - mikrotsoonanalüüs paberil - mitmekomponentne reaktsioon - Mitsunobu reaktsioon - mitteelektrolüüt - mittekarbonaatne karedus – mittemetallid - mittemolekulaarne aine - molaalne kontsentratsioon - molaarmass - molaarne kontsentratsioon - molaarruumala - molekul - molekulaarne aine – molekulaarne destillatsioon - molekulaarorbitaal - molekulaarorbitaalide teooria - molekulaarsus - molekuli konfiguratsioon - molekulide kontsentratsioon - molekulvalem - molekuli polaarsus - molekulmass - monoamiinid - monomeer - monomolekulaarne reaktsioon - monosahhariidid - mool – moolimurd - mõõtenõu - märgumine - müoonium                                     

12. N

N-ots - naaberrühma osalemine - neutraalsed oksiidid - neutralisatsioon - neutron - nimelised reaktsioonid - nitraadid - nitreerimine - nitriilid - nitritid - nitrorühm - nitrotselluloosid - normaalrõhk - nukleofiil - nukleofiilne asendusreaktsioon - nukleofiilne tsenter - nukleosiid - nukleotiidid - nõrk elektrolüüt - nõrk hape - nõrutamine

                                     

13. O

oksiid - oksüdatsioon - oksüdatsiooniaste - oksüdeerija - oksülipiinid - oleofiilsus - oligomeer - oligomerisatsioon - oligosahhariidid - ooniumühendid - optiline aktiivsus - orbitaal - orgaaniline analüüs - orgaaniline keemia – orgaaniline reaktsioon - orgaaniline süntees - orgaaniline ühend - orgaanilised happed - orgaaniliste ühendite süstemaatiline nomenklatuur - organokatalüüs - osalaeng - osarõhk – osarõhkude seadus

                                     

14. P

paberkromatograafia - paralleelsed reaktsioonid - Paynei ümberasendus - peenkeemia - pehme vesi – pentüülrühm - peptiidid - peptiidisüntees - peptiidside - pH - pihussüsteem – pihustuspürolüüs - piirpind – pindaktiivne aine – pinnanähtused - pipett - plaatinametallid - plahvatusohtlik aine - polüklooritud difenüülid – polükondensaadid - polükondensatsioon - polümeer - polümeeride keemia - polümeeride pundumine - polümerisatsioon - polümerisatsiooniaste - polüsahhariidid - polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud – poolestusaeg - poolläbilaskev membraan – poolsüntees - potentsiostaat - prenüülrühm - primaarne süsinikuaatom - promootor - prooton - prootonhapped - propüülrühm - prostaglandiinid - protoneerimine - protoonne lahusti - PubChem - puhas aine - puhverdusvõime – puhverlahus – puhvermahtuvus - puriinid - põlemine - põlemissoojus - põlevkivikeemia - pöördfaaskromatograafia - pöördosmoos - pöördumatu reaktsioon - pöörduv reaktsioon - pöörlev rõngas-ketaselektrood - püknomeeter - pürofoorsus - pürolüüsigaasikromatograafia

                                     

15. R

radikaal - radikaalinitsiaator - radikaalreaktsioon - radiolüüs - rakenduskeemia - Raney nikkel - rasvad - rasvhapped - ratsemaat - reagent - reaktiiv - reaktiivne molekulaardünaamika - reaktsioonidestillatsioon - reaktsioonikoordinaat - reaktsiooni järk - reaktsiooni kiirus - reaktsiooni kiiruskonstant - reaktsiooni mehhanism - reaktsiooni saadus - reaktsiooni staadium - reaktsiooni tee - reaktsioonivõime - reaktsioonivõime-selektiivsuse printsiip - reaktsioonivõrrand - redokspotentsiaal – redoksreaktsioon - redutseerija - redutseerumine - refraktomeetria - regioselektiivsus - rektifikatsioon - rektifikatsioonikolonn - renaturatsioon - resonants - retentsiooniindeks - ristseos - roheline keemia - roostetamine - rotatsioonaurusti - röntgenstruktuuranalüüs

                                     

16. S

saadus - saagis - sadenemine - sadestumiskoefitsient - sahhariidid - samaaegne destillatsioon-ekstraktsioon - sedimentatsioon - seebid - seebistumine - seebistumisarv - segamisreegel - sekundaarne süsinikuaatom - selektiivsus - selitamine – sensormolekul - setitamine - siirdeseisund - sildtsüklilised ühendid - silikoonid - sisestandard - skelettvalem - s -metallid - S N 1 reaktsioon - S N 2 reaktsioon - S N i reaktsioon - solvatatsioon - Sommelet reaktsioon - sonokeemia - soojusefekt - soolad - soolsus - sorbent - sorptsioon – Soxhleti ekstraktor - spektrofotomeetria - spektromeeter - stabiilne isotoop - standardlahus - standardproov - statsionaarne olek - steeriline efekt - steeriline pinge - stereoisomeer - stereokeemia - stereokese - stereoselektiivsus - steroidid - struktuuri ja aktiivsuse kvantitatiivne sõltuvusseos struktuurianaloog - struktuuriisomeer - struktuurivalem - sublimeerumine - substraat - substraat biokeemia - suhteline lenduvus - sulam - sulamine - sulamissoojus - sulamistemperatuur - supramolekulaarkeemia - supramolekulaarkompleks - suspensioon - Suzuki reaktsioon - süsinikuskeleti hargnemine - süsivesinik

                                     

17. T

tagasijooks - tahkumine - tahm - tautomeerid - telomerisatsioon - termodünaamiline versus kineetiline kontroll - termokeemiline muundamine - termolüüs - terpeenid - terpenoidid - tertsiaarne süsinikuaatom - tihedusfunktsionaali teooria - tiigel - tiitrimine - tioolid - tosülaat - tosüülrühm - trans -efekt - transrasvad - triiton - trimeer - trimolekulaarne reaktsioon - triviaalnimetus - tsükliavamispolümerisatsioon - tsüklilised nukleotiidid - tsüklilised ühendid - tsüklisatsioon - tsükloalkaanid - tsüklodekstriinid - tugev elektrolüüt - tugev hape - tõeline lahus - täissüntees - tärklis - tüviühend

                                     

18. V

vaakumdestillatsioon - vaba radikaal - vahad - vaht - vaikhapped - valentselektron - valentselektronkiht - valentssidemete teooria - valgustundlik kaitserühm - Van der Waalsi jõud - Van der Waalsi raadius - Van t Hoffi seadus - vedelik - vedelikkromatograafia-massispektromeetria - vee ioonkorrutis - vee karedus – veeaurudestillatsioon - vesilahus - vesinikeksponent - vesinikelektrood - vesinikioon - vesinikkarbonaadid - vesinikside - Vilsmeieri-Haacki reaktsioon - voogsisestusanalüüs - võõrustaja-külalise kompleks - väliselektronkiht

                                     

19. Ü

 • ülekriitiline fluidum
 • ühend ehk keemiline ühend, keemiline aine, mis koosneb kahest või enamast erinevast keemilisest elemendist, mis on omavahel seotud keemiliste sidemetega
 • ümberkristallimine
 • üldkaredus, mittekarbonaatne ja karbonaatne karedus kokku
 • ümberesterdamine
 • ühenõusüntees, keemilise sünteesi efektiivsuse tõstmise strateegia, mille puhul ained reageerivad samas kolvis või reaktoris üksteisele järgnevates staadiumides
 • üksikside, kahe aatomi vaheline keemiline side, mille moodustab üks ühine elektronpaar
 • ühinemisreaktsioon, keemiline reaktsioon, milles ained ühinevad omavahel, moodustades uue aine