ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 511                                               

Heinike Heinsoo

Heinike Heinsoo on eesti keeleteadlane, läänemeresoome keelte emeriitdotsent. Ta lõpetas 1973. aastal Tartu 5. Keskkooli ja 1978. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia erialal. 1987. aastal kaitses väitekirja "Vadja keele subjekti ja pr ...

                                               

Toomas Help

Toomas Help on eesti keeleteadlane. Aastal 2004 kaitses ta oma doktoriväitekirja "Sõnakeskne keelemudel: eesti regulaarne ja irregulaarne verb" / Toomas Help. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. – 234, lk. ; 26 cm. – Dissertationes philologi ...

                                               

Malle Hunt

Malle Hunt on eesti merendusterminoloog. 1978 lõpetas ta Maardu Keskkooli ja 1985 Tartu Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse erialal. Aastatel 1978–1994 töötas ta Eesti Keele Instituudis arvutuslingvistika sektoris. A ...

                                               

Evi Juhkam

Evi Juhkam on eesti murrete koguja ja uurija. Tema teadustöö põhisuunad on leksikograafia; eesti murrete kogumine, uurimine ja publitseerimine; keelekontaktid; eestirootsi murrete kogumine ja uurimine 1998. aastal kaitstud selleteemaline magistri ...

                                               

Merle Jung

Jung lõpetas 1990 Tallinna 42. keskkooli, 1995 Tallinna Pedagoogikaülikooli saksa filoloogia erialal, 1999 Tallinna Pedagoogikaülikoolis magistrantuuri ja 2006 doktorantuuri. Tal on magister saksa filoloogia alal 1999, Tallinna Pedagoogikaülikool ...

                                               

Reet Kasik

Kasik lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina ning eesti keele ja kirjanduse õpetajana 1969. aastal. 1973. aastal sai ta Tartu Ülikoolis filoloogiakandidaadi kraadi väitekirja "Verbide ja verbaalsubstantiivide tuletusvahekorrad tänapäev ...

                                               

Hella Keem

Hella Keem oli eesti keeleteadlane, folklorist ning Võru murde ja Tartu murde uurija. Hella Keem oli viljakas murdeuurija, kes pani kirja 229 615 sõnasedelit ning 3930 lehekülge murdetekste. Ta oli pärit Urvaste Kihelkonnast Vaabinast. 1936. aast ...

                                               

Leelo Keevallik

Keevallik lõpetas 1987. aastal Tallinna 7. Keskkooli ja 1992. aastal Tartu Ülikooli eesti filoloogia eriala. Õppeaastal 1993/94 oli ta Oxfordi Ülikooli stipendiaat. 1994. aastal kaitses Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetoolis magistriväitekirja ...

                                               

Valve-Liivi Kingisepp

Valve-Liivi Kingisepp on eesti keeleteadlane ning Tartu Ülikooli emeriitdotsent. Kingisepa teadustöö on keskendunud eesti vana kirjakeele sõnavara uurimisele. Ta on koostanud ise ja koos kaasautoritega põhjalikke vanade tekstide sõnavara ülevaate ...

                                               

Birute Klaas-Lang

Birute Klaas-Lang lõpetas 1975. aastal kuldmedaliga Tartu 5. Keskkooli ja 1981. aastal cum laude Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia erialal. 1988. aastal sai ta filoloogiateaduste kandidaadi kraadi tööga "Сходные черты синтаксиса эстонского ...

                                               

Arnold Knüpffer (1777–1843)

Arnold Friedrich Johann Knüpffer 1777 Juuru kirikumõis, Harjumaa – 15. oktoober 1843 Kadrina, Virumaa) oli Eestimaa vaimulik, rahvaluule- ja keeleuurija.

                                               

Kadri Koreinik

Kadri Koreinik on eesti keeleteadlane ja sotsioloog, Tartu ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi keelesotsioloogia vanemteadur. Tema peamisteks uurimisteemadeks on keelelised representatsioonid ja keeleideoloogiad Eestis, keelevälised tegu ...

                                               

Irina Külmoja

Irina Külmoja lõpetas 1970. aastal cum laude Tartu Riikliku Ülikooli vene keele ja kirjanduse osakonna. 1985. aastal sai ta filoloogiakandidaadi kraadi NSVL Teaduste Akadeemia Keeleteaduse Instituudi Leningradi osakonnas väitekirjaga "Структура и ...

                                               

Tiina Laansalu

Lõpetanud Orissaare Gümnaasiumi ja Tallinna Ülikooli filoloogiateaduskonna. Aastal 2010 kaitsnud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ning aastal 2020 doktorikraadi. Töötanud alates 2007. aastast Eesti Keele Instituudis, alates 2015. aastast on seal ee ...

                                               

Merle Leppik

Merle Leppik on eesti keeleteadlane. Aastatel 1959–1997 töötas ta Eesti Keele Instituudis ja aastast 1978 ühtlasi sealsamas soome-ugri keelte sektori vanemteadur. Ta on uurinud läänemeresoome keelte fonoloogiat.

                                               

Heino Liiv

Heino Liiv oli eesti keeleteadlane, inglise filoloog. Ta sündis 1930. aastal Kiuma külas Võrumaal. 1949. aastal küüditati ta märtsiküüditamise käigus Võru Gümnaasiumi lõpuklassi õpilasena Siberisse. Väljasaadetuna omandas ta kõrghariduse Irkutski ...

                                               

Liina Lindström

Lõpetas 1991. aastal Ülenurme Keskkooli, 1997. aastal Tartu Ülikooli bakalaureuseõppes ja 1999 magistriõppes eesti keele erialal. 2005. aastal kaitses Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja teemal "Finiitverbi asend lauses. Sõnajärg ja seda mõjutavad ...

                                               

Gotthilf Leonhard Masing

Gotthilf Leonhard Masing oli baltisaksa keeleteadlane. Mustjala kirikuõpetaja poeg. Õppis Tartus 1863–1868, tudeeris ka Göttingeni ja Leipzigi Ülikoolis. Töötas Tartu Ülikoolis vene keele ja kirjanduse ning slaavi keelte võrdleva grammatika dotse ...

                                               

Mari Mets

Mets lõpetas 1996 Põlva Ühisgümnaasiumi, 2000 Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri filoloogia erialal, 2004 Tartu Ülikoolis magistrantuuri, 2010 doktorantuuri. Ta on magister eesti ja soome-ugri keeleteaduse alal 2004, Tartu Ülikool väitekirjaga "V ...

                                               

Helle Metslang

Helle Metslang lõpetas 1974 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogi ning eesti keele ja kirjanduse õpetajana. 1978 kaitses ta kandidaadiväitekirja teemal "Некоторые синтаксические аспекты стихового параллелизма в эстонской рунической песне" "Mõne ...

                                               

Meelis Mihkla

Mihkla lõpetas 1973 Tallinna 2. Keskkooli, 1978 Tallinna Polütehnilise Instituudi automatiseeritud juhtimissüsteemide erialal, 2001 Tartu Ülikoolis magistrantuuri, 2008 doktorantuuri, magister eesti ja soome-ugri keeleteaduse alal 2001, Tartu Üli ...

                                               

Kadri Muischnek

Kadri Muischnek on eesti keeleteadlane. Ta lõpetas 1988. aastal TRÜ filoloogiateaduskonna eesti keele ja kirjanduse erialal. 1998 kaitses Tartu Ülikoolis magistrikraadi üldkeeleteaduse alal juhendaja Haldur Õim. 2006. aastal omandas doktorikraadi ...

                                               

Mari Must

Mari Must oli eesti keeleteadlane. Oli Keele ja Kirjanduse Instituudi ning 1993. aastal selle põhjal moodustatud Eesti Keele Instituudi kauaaegne töötaja, muuhulgas 1956–1976 instituudi keeleuurimise sektori, hilisema nimetusega murdesektori juha ...

                                               

Helmi Neetar

Helmi Neetar oli talupidaja tütar. 1953. aastal lõpetas Neetar Paide Keskkooli, 1958 Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna soome-ugri keelte erialal ja oli seejärel oli 1960–63 Keele ja Kirjanduse Instituudi aspirant. 1966. aastal kaitses ta Ees ...

                                               

Natalia Netšunajeva

Natalia Netšunajeva on teenistuja tütar. 1966. aastal lõpetas Netšunajeva Vladivostoki 6. Keskkooli, 1971 Kaug-Ida Riikliku Ülikooli ning 1978 Leningradi Ülikooli aspirantuuri. 1978. aastal kaitses ta LÜ-s filoloogiakandidaadi kraadi ja 2000. aas ...

                                               

Ellen Niit (teadlane)

Ellen Niit on talupidaja tütar. Niit lõpetas 1962 Kingissepa Keskkooli, 1969 Tartu Riikliku Ülikooli soomeugri keelte osakonna ning kaitses 1985. aastal samas filoloogiakandidaadi kraadi väitekirjaga "Просодические характеристики диалектов эстонс ...

                                               

Piret Norvik

Piret Norvik on loomaarsti tütar. 1969. aastal lõpetas Norvik Rakvere 1. Keskkooli, 1974 TÜ eesti keele ja kirjanduse osakonna soome-ugri keelte erialal. 1998. aastal kaitses ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis magistrikraadi lingvistikas väitekirja ...

                                               

Heili Orav

Lõpetas 1987. aastal Tartu 12. keskkooli, 1994. aastal Tartu Ülikooli eesti filoloogia osakonna ja 1998. aastal eesti filoloogia magistriõppe, M.A. üldkeeleteaduses 1998, TÜ, magistriväitekiri "Eesti keele direktiivverbide semantilise välja struk ...

                                               

Oksana Palikova

Oksana Palikova on töölise tütar. Lõpetas 1986 Kohtla-Järve 16. Keskkooli, 1992 Tartu Ülikooli vene ja slaavi filoloogia osakonna, 1992–2000 TÜ magistrant, filoloogiamagister 2000, TÜ, väitekiri "Идиоматичность семантики производного слова на мат ...

                                               

Valdek Pall

Valdek Pall oli talupidaja poeg. Lõpetas 1947 Tartu Õpetajate Seminari, 1952 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna, 1955 aspirantuuri soome-ugri keelte alal, filoloogiakandidaat 1955, TRÜ, väitekiri "Ajad ja kõneviisid mordva keeltes", ...

                                               

Mari-Ann Palm

Mari-Ann Palm on pangaametniku tütar. Lõpetas 1960 Haapsalu 1. Keskkooli, 1966 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna võõrfiloloogia osakonna saksa keele erialal, 1968–71 aspirant, magister 1999, TÜ, väitekiri "Polysemie und Desemantisie ...

                                               

Jaak Peebo

Jaak Peebo oli tisleri poeg. 1952. aastal lõpetas Peebo Elva Keskkooli, 1957 Tartu Riikliku Ülikooli TRÜ eesti filoloogia osakonna, 1960–1963 oli TRÜ eesti keele kateedri aspirant, filoloogiakandidaat 1973, TRÜ, väitekiri "Kalevipoja" sõnavara". ...

                                               

Ann Pikver

Ann Pikver on Hillar ja Ilme Randalu tütar. Lõpetas 1959 Tallinna 2. Keskkooli, 1965 Tartu Riikliku Ülikooli TRÜ inglise filoloogia erialal, 1969–1972 oli Moskva Võõrkeelte Instituudi aspirant, filoloogiakandidaat 1974, samas, väitekiri käsitles ...

                                               

Maarja-Liisa Pilvik

2007 lõpetas Noarootsi Gümnaasiumi. 2010 omandas Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi ning 2013 magistrikraadi eesti ja soome-ugri keeleteaduses. Alates 2013 Tartu Ülikooli doktoriõppes läänemeresoome keelte alal. Olnud vahetusüliõpilane Helsingi j ...

                                               

Helen Plado

1999 lõpetas Tallinna Ühisgümnaasiumi. 2003 omandas Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi ning 2006 magistrikraadi eesti ja soome-ugri keeleteaduses. Olnud vahetusüliõpilane Turu Ülikoolis. 2013 kaitses TÜ-s doktorikraadi väitekirjaga "Kausaalsuhete ...

                                               

Ludmilla Podolski

Ludmilla Podolski on farmatseutide tütar. Ta lõpetas aastal 1964 kuldmedaliga Tallinna 19. Keskkooli, aastatel 1965–1967 õppis Tallinna Pedagoogilises Instituudis, lõpetas aastal 1970 cum laude Gorki Pedagoogilise Võõrkeelte Instituudi inglise ja ...

                                               

Raili Pool

Raili Pool on õpetajate tütar. Lõpetas 1987 Rapla Keskkooli, 1992 TÜ eesti filoloogia osakonna, M.A. 1999, TÜ, väitekiri "Ainsuse 1. ja 2. isiku personaalpronoomenite eri kujude kasutamisest" Tartu, 1999, Ph.D. eesti keel, 2007, TÜ, väitekiri "Ee ...

                                               

Anatoli Pravdin

Anatoli Pravdin oli rahvuselt venelane ja Boriss Pravdini poeg. Lõpetas 1950. aastal Tartu Riikliku Ülikooli, 1954 Moskva Ülikoolis aspirantuuri, filoloogiakandidaat 1954, samas, väitekiri "Дательный падеж в древнерусском языке". Oli aastatel 195 ...

                                               

Külvi Pruuli

Lõpetas 1960 Tartu 5. Keskkooli, 1966 TÜ ajaloo-keeleteaduskonna, 1973 aspirantuuri, filoloogiamagister 1997, TÜ, väitekiri "Väljendusõpetus isiksuse arengu teenistuses". Oli 1966–1969 Nõo Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 1969–1971 Ta ...

                                               

Helgi Maie Pulk

Helgi Maie Pulk oli töölise tütar ja Jaan Pulga abikaasa. Lõpetas 1941 Tartu 3. Keskkooli, 1949 TÜ filosoofiateaduskonna inglise filoloogina. Oli 1949–61 TÜ võõrkeelte kateedri vanemõpetaja, 1961–84 inglise keele kateedri vanemõpetaja. Õpetanud i ...

                                               

Peeter Päll

Peeter Päll on eesti keeleteadlane, kes on spetsialiseerunud onomastikale. 1979. aastal lõpetas Päll Tallinna 21. Keskkooli. 1984. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna soome-ugri keelte alal, 1995. aastal sai samas magi ...

                                               

Maire Raadik

Lõpetanud 1981. aastal Pärnu 1. Keskkooli kuldmedaliga ning 1986. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia erialal eesti keele eriharus cum laude. 2002. aastal kaitses Tartu Ülikoolis magistritöö "Eesti panganduse oskuskeele areng 1990. aa ...

                                               

Eve Raeste

Eve Raeste on teenistujate tütar. Lõpetas 1972 Tartu 5. Keskkooli, 1977 TÜ vene filoloogia; 1996–98 samas pedagoogika magistrantuur; M.A. pedagoogika, 1998, TÜ, väitekiri "Majandusalase suhtluspädevuse kujundamise võimalusi õpikus "Turumajandus p ...

                                               

Ülle Rannut

Ülle Rannut on Mart Rannuti abikaasa. Lõpetas 1979 Tallinna G. Otsa nimelise Muusikakooli viiuli erialal ja 1984 Tartu Ülikooli saksa filoloogina; pedagoogikamagister 2001, Tallinna Pedagoogikaülikool, doktoriväitekiri "Varane keelekümblus ja ees ...

                                               

Georg Philipp August von Roth

Georg Philipp August von Roth, Tartu – 15. veebruar 1817, Tartu) oli Eesti keeleteadlane; ühtlasi eesti ja soome keele lektor Tartu Ülikoolis. Georg von Roth õppis aastatel 1802-1806 Tartu Ülikoolis ning töötas aastatel 1810-1817 ülikoolis eesti ...

                                               

Ingrid Rummo

Ingrid Rummo on Karin Rummo ja kirjanik Paul-Eerik Rummo tütar. Lõpetas 1988 TÜ eesti keele ja kirjanduse erialal ja 2001 magistrantuuri; M.A. eesti ja soome-ugri keeled, 2001, TÜ, väitekiri "Võõrkeele osaoskuste õpetamine ja arendamine interakti ...

                                               

Karin Rummo

Karin Rummo on Ingrid Rummo ema, Arkaadi Uibo tütar. Lõpetas 1959 Tartu 5. Keskkooli, 1964 TÜ Eesti keele ja kirjanduse osakonna, 1965–1967 TÜ aspirant; mag. phil. 1998, EPMÜ, väitekiri "Marie Underi esteetiliste tõekspidamiste genees loodusluule ...

                                               

Maia Rõigas

Maia Rõigas on eesti keeleteadlane, Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna emeriitdotsent, kahe poja ema.

                                               

Andriela Rääbis

Lõpetas 1983. aastal Kohtla-Järve 17. Keskkooli ja õppis aastatel 1984–1990 Tartu Ülikoolis, mille lõpetas eesti filoloogina. Ta oli aastatel 1997–1999 Tartu Ülikooli magistriõppes ning sai magistrikraadi magistritööga "Telefonivestluse sissejuha ...

                                               

Malle Rüütli

Malle Rüütli on tööliste tütar. Lõpetas 1970 Kohtla-Järve 1. Keskkooli ja 1978 Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse osakonna. Oli 1978–80 Tartu 2. Keskkooli vene keele õpetaja, 1980–92 TÜ vene keele metoodika kateedri õpetaja, 1992–2003 keelek ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →