ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 458                                               

Pühajärve sõjatamm

Pühajärve sõjatamm asub Pühajärvel. Tamm on nime saanud 1841. aastal toimunud talupoegade vastuhakust Pühajärve mõisniku vastu. Tamme ümbermõõt on tamme juures oleva teabetahvli andmete järgi 698 cm ja kõrgus 22 meetrit. Tema vanus arvatakse olev ...

                                               

Raasiku hiidremmelgad

Raasiku hiidremmelgate all peetakse silmas Raasiku vallas Raasiku raudteejaama juures kasvanud kaht hõbepaju ehk hõberemmelgat. Eesti kõrgeim hõberemmelgas asus raudteejaama platvormist 100 meetri kaugusel. 1999. aastal mõõtis Hendrik Relve tema ...

                                               

Rasina remmelgas

Rasina remmelgas on Põlva maakonnas Põlva vallas Rasina külas endise kiriku kõrval kasvav hõberemmelgas. Rasina remmelgas koosneb mitmest jämedast kokkukasvanud tüvest, mis 1 meetri kõrgusel harunevad neljaks. Hendrik Relve mõõtis 2001. aastal te ...

                                               

Risti mänd

Risti mänd on kaitsealune mänd Läänemaal Lääne-Nigula vallas Risti alevikus. Puu asukoht on Haapsalu maantee ja Tehase tänava ristmiku juures. Puu võeti kaitse alla aastal 1964. Puu on heas seisus, on kuivanud oksi. Puu mõõtmed: ümbermõõt 2.6 m, ...

                                               

Sipa pärn

Ahto Kaasik. Pühapaikade teejuht: Eesti põlised väekohad. Tallinn: Pegasus 2017, lk 195–198. Hendrik Relve. Põlispuud. Tallinn, Koolibri 2003, lk 154–156. Marju Kõivupuu. 101 Eesti pühapaika. Tallinn: Varrak, lk 186–187. Sipa pärn.

                                               

Süda tänava hõlmikpuu

Süda tänava hõlmikpuu on kaitsealune hõlmikpuu Tallinnas Peeter Süda tänava ja Pärnu maantee tänava nurgal; ühtlasi Eesti suurim ja jämedaim hõlmikpuu. Süda tänava hõlmikpuu on looduskaitse all alates 30. aprillist 1966kaitstava objekti nr on 391 ...

                                               

Tamme-Lauri tamm

Tamme-Lauri tamm on pühapuu, Eesti kõige jämedam tamm. Tamm kasvab Antsla vallas ja kihelkonnas Tamme-Lauri talu maal. Tamme kõrgus on 17 meetrit ja ümbermõõt rinnakõrguselt 8 meetrit. Uuringute järgi läks puu kasvama aastal 1326. Tamme-Lauri tam ...

                                               

Toborna pettäi

Toborna pettäi on kaitsealune mänd ja pühapuu Võrumaal Noodaskülas Rõuge kihelkonnas. Toborna pettäi kasvab Kütioru idanõlval niinimetatud Tobornamäel ja on kaldunud Võru-Loosi maantee kohale. Puu on aja jooksul kaotanud suuri oksi ja ladvatüve, ...

                                               

Tärkma ohvritamm

Tärkma ohvritamm on pühaks peetud tammepuu, mis asub Tärkma külas Hiiumaal. Puu kasvab külatee ääres. Veel 20. sajandi alul ohverdati puule münte. 1938. aastal on rahvaluule koguja Enda Ennist üles kirjutanud, et viidi toitu, pidutseti, tantsiti ...

                                               

Ülendi ohvripärn

Ülendi ohvripärn on püha puu Ülendi külas Hiiumaal. Võeti looduse üksikobjektina looduskaitse alla 1959. aastal. 1989. aastal puu põles. Ave Alavainu kirjutas sellest luuletuse "Ohvripuu põlemine". Kuigi enamik puust hävis, elas pärn tulekahju ül ...

                                               

Eesti metskonnad 1918–1944

Eesti metskonnad 1918–1944 on loend Eesti vanimatest metskondadest, mis asutati alates 1918. aastast ja tegutsesid, kui 1944. aastal loodi Eesti NSV Metsamajanduse ja Puidutööstuse Rahvakomissariaat ning metskondade töö korraldati ümber.

                                               

Jõgevamaa metskond

Jõgevamaa metskond on Riigimetsa Majandamise Keskuse metskond Jõgeva maakonnas. Metskonna pindala on 68 815 ha, millest metsamaa moodustab 79%. Metsatüüpidest on levinumad salumetsad ja soovikumetsad, nõmmemetsad ja rabastuvad metsad. Puuliikides ...

                                               

Järvselja õppe- ja katsemetskond

15. augustil 1920 asutati Tartu Ülikooli juurde metsaosakond. Koos sellega tekkis ka õppepraktikate läbiviimise vajadus. 13. aprillil 1921 kinnitati Vabariigi Valitsuse otsusega määramata ajaks Kastre-Peravalla metsad Tartu Ülikooli metsaosakonna ...

                                               

Eesti regionaalpoliitika

Eesti regionaalpoliitika on Eesti riigi regionaalpoliitika. Vabariigi Valitsus 14.03.1991 määrusega number 54 kehtestati esimene "Vabariigi territooriumi regionaalpoliitilise jaotuse ja regionaalsete maksusoodustuste ning nende andmise kord" Eest ...

                                               

Eesti 2010

Eesti 2010+ oli esimene üleriigiline planeering, mille koostamist alustati 1995. aasta aprillis. Üleriigiline planeering oli heakskiidetud ja selle tegevuskava kinnitatud Vabariigi Valitsuse 19.septembri 2000. a. korraldusega nr 770-k. See planee ...

                                               

Eesti 2030+

Eesti 2030+ on uus üleriigiline planeering, mille koostamise algatas Vabariigi Valitsus 4. veebruaril 2010. Selle koostaja ja korraldaja oli Siseministeeriumi planeeringute osakond. Planeeringu kehtestas Vabariigi Valitsus 30. augustil 2012. Üler ...

                                               

Eesti planeerimissüsteem

Eesti planeerimissüsteem koosneb neljast erineva detailsusastega planeeringust ja on üldjoontes määratud Planeerimisseadusega. Eesti planeerimissüsteem on hierarhiline, st liigilt detailsema planeeringu koostamisel tuleb järgida liigilt üldisemas ...

                                               

Eesti regionaalne areng

Eesti regionaalne areng on kirjeldus Eesti regionaalsest arengust läbi ajaloo, agraarühiskonnast kuni tänapäevani, liigendades Eesti regionaalarengu ajaloo etappidesse: regionaalne areng Eesti NSV perioodil; regionaalne areng enne tööstuslikku pö ...

                                               

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik on Eesti maakondlikke arenduskeskusi ühendav ja nende tööd koordineeriv asutus. Asutuse peakontor asub Paides aadressil Pärnu tänav 52. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku MAK-võrgustikku kuulub 15 maakon ...

                                               

Jaak Leimann

Leimann õppis Võru 1. 7-klassilises Koolis 1948–55, Võru 1. Keskkoolis 1955–59 ja Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonnas masinaehituse ökonoomika ja organiseerimise erialal 1959–64. 1968–71 oli ta TPI aspirant. 1972. aastal kaitse ...

                                               

Heido Vitsur

Heido Vitsur on eesti majandusteadlane ja endine poliitik. Ta oli VII Riigikogu liige ja majandusminister Tiit Vähi esimeses valitsuses 30. jaanuarist 8. juunini 1992. Ta olnud majandusminister Edgar Savisaare nõunik ja Tallinna linnavalitsuse nõ ...

                                               

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium on Eesti riigi valitsusasutus. Rahandusministeeriumi ülesanne on valitsuse maksu-, finants- ja eelarvepoliitika kujundamine ja elluviimine. Eesti rahaministeerium loodi aastal 1918 ja taasloodi rahandusministeeriumina 1990. a ...

                                               

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus on Rahandusministeeriumi haldusalas tegutsev riigiasutus, mis tegeleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste arendamise ja haldamisega ning IKT teenuste osutamisega ministeeriumi valitsemis ...

                                               

Riigi Tugiteenuste Keskus

Riigi Tugiteenuste Keskus on rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. Riigi Tugiteenuste Keskus loodi 01.01.2013 Kohtute Raamatupidamiskeskuse reorganiseerimise tulemusena. Täna on asutuse põhiülesanneteks riigi raamatupidami ...

                                               

Riigihangete vaidlustuskomisjon

Riigihangete vaidlustuskomisjon on sõltumatu ja erapooletu kohtuväline vaidluste lahendamise organ, mis viib läbi riigihangete seaduses sätestatud vaidlustusmenetlust seaduses ettenähtud alustel ja korras. Vaidlustuskomisjoni töökord on kehtestat ...

                                               

Räpina Aianduskool

Räpina Aianduskool on kutsekool Räpinas. Koolis on võimalik põhihariduse baasil õpida aiandust, maastikuehitust, floristikat ja tekstiilkäsitööd. Keskhariduse baasil õpetatakse aiandust, floristikat, maastikuehitust ja keskkonnakaitset. Kooli juu ...

                                               

Eesti NSV teeneline agronoom

Eesti NSV teeneline agronoom on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium. Aunimetus kehtestati 1954. aastal. Eesti NSV teenelise agronoomi aunimetus anti "kõrge kvalifikatsiooniga agronoomidele, kes tööt ...

                                               

Eesti NSV teeneline põllumajandustöötaja

Eesti NSV teeneline põllumajandustöötaja on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium. Aunimetus kehtestati 1973. aastal.

                                               

Rudolf Mannov

Rudolf Mannov oli Eesti NSV majandijuht. Aastatel 1941–1947 oli Nõukogude Armees. Teenis algul Udmurdi ANSV-s Jakšur-Bodjas 134. ehituspataljonis, seejärel Eesti korpuse 23. laskurpolgus. 1947. aastal võttis osa kolhooside asutamisest. 1949. aast ...

                                               

Leida Peips

Leida Peips on endine eesti lüpsja ja rahvasaadik. Ta töötas Viljandi näidissovhoosi lüpsifarmis Päri külas. 1974. aastal lüpsis ta igalt lehmalt 5200 kg piima. 1979. ja 1984. aastal valiti ta Eesti NSV-st NSV Liidu Ülemnõukogu rahvasaadikuks.

                                               

Edgar Tõnurist

Edgar Tõnurist oli Eesti NSV riigitegelane, Eesti NSV põllumajandusminister ja NSV Liidu Ülemnõukogu saadik. Ta oli Lahemaa rahvuspargi rajaja ja Eesti Looduskaitse Seltsi üks asutajaid.

                                               

Eestimaa Põllumeeste Keskselts

Eestimaa Põllumeeste Keskselts oli 1907–1922 tegutsenud põllumehi ühendav organisatsioon. Seltsi eesmärkide seas oli arendada põllumeeste isetegevust ja edukamat põllukultuuride kasvatamist. 1922 ühinesid Eestimaa Põllumeeste Keskselts ja Põhja-L ...

                                               

Nehatu Põllumeeste Selts

Nehatu Põllumeeste Selts oli Tallinna lähedal Nehatus 1920. aastatest kuni 1940. aastani tegutsenud selts. Selts korraldas Nehatu algkoolis hilisemas Iru algkoolis näitemänge, tantsu- ja muusikaõhtuid, mitmesuguseid loenguid ja lühiajalisi kursus ...

                                               

Tartu Eesti Põllumeeste Selts

Tartu Eesti Põllumeeste Selts oli eesti põllumehi ühendav selts; ühtlasi eesti vanim. Seltsi asutas 1870. aastal Johann Voldemar Jannsen, et edendada põllumajandust. Selts korraldas arvukalt põllumajanduse ja tööstuse näitusi. Esimene näitus peet ...

                                               

Maaeluministeerium

Maaeluministeerium on Eesti valitsusasutus, mille eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt, korraldada ja koordineerida peetavate loomade ...

                                               

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet on Eesti valitsusasutus maaeluministeeriumi valitsemisalas. Selle ülesanne on korraldada riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengutoetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste ...

                                               

Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet on Eesti Põllumajandusministeeriumi hallatav valitsusasutus, mis muu hulgas teostab ja korraldab Eestis riiklikku veterinaarjärelevalvet. VTA loodi aastal 2000 ümberorganiseeritud Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni lühend ...

                                               

Eesti Migratsioonifond

Eesti Migratsioonifond oli aastatel 1992–2009 tegutsenud mittetulunduslik organisatsioon, mis tegeles Eestisse asuvate või sealt lahkuvate füüsiliste isikutega. Fondi asutas 1992 Eesti riik. Fondi põhikirja järgi oli tema põhiülesanne järgmine: " ...

                                               

Ene Hioni Fond

Ene Hioni Fond on Soome rootslaste naisorganisatsiooni Svenska Kvinnoförbundet 2006 asutatud fond, mille eesmärk on muu hulgas edendada ühiskonnas tasakaalustatust ja võrdõiguslikkust. Fond annab välja Ene Hioni Fond stipendiumit. Stipendiumi suu ...

                                               

Ene Mihkelsoni fond

Ene Mihkelsoni fond on Ene Mihkelsoni Seltsi asutatud fond, mille eesmärk on edendada Ene Mihkelsoni loomingu uurimist ning temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmist ning edasikandmist. Fond asutati septembris 2018 Tartu Kultuurkapitali ...

                                               

Ernst Jaaksoni mälestusfond

Mitte segi ajada Ernst Jaaksoni Sihtasutusega Ernst Jaaksoni mälestusfond on Tartu Ülikooli Sihtasutuse hallatav Eesti fond, mille eesmärk on stipendiumiga toetada välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätkavaid eesti rahvusest dokto ...

                                               

Pille Lille Muusikute Fond

Muusikute fond PLMF on fond, mis loodi 7. veebruaril 2003. aastal heategevusliku missiooniga toetada igakülgselt muusikatalente nende professionaalsete oskuste edasiarendamisel. Asutajad otsustasid anda fondile ooperilaulja Pille Lille nime. PLMF ...

                                               

Eesti 2017. aasta riigieelarve

Eesti 2017. aasta riigieelarve on Eesti keskvalitsuse 2017. aasta eelarve. Valitsus algatas 2017. aasta riigieelarve seaduse menetlemise 28. septembril 2016. Seadus läbis esimese lugemise 26. oktoobril 2016 ja teise lugemise 16. novembril 2016. R ...

                                               

Eesti 2018. aasta riigieelarve

Eesti 2018. aasta riigieelarve on Eesti keskvalitsuse 2018. aasta eelarve. Valitsus algatas 2018. aasta riigieelarve seaduse menetlemise 27. septembril 2017. Seadus läbis esimese lugemise 18. oktoobril 2017 ja teise lugemise 15. novembril 2017. R ...

                                               

15.65-kroonine münt

Kullast 15.65-kroonise nimiväärtusega meenemünt lasti ametlikult käibele 26. märtsil 1999. Selle kollektsionääridele mõeldud mündiga tähistati Eesti Panga asutamise 80. aastapäeva ja euro kasutuselevõttu ning selle maksimumtiraaž oli 5000. Iga mü ...

                                               

Eesti Vabariigi meenemündid

Eesti Vabariigis on käibele lastud järgnevad meenemündid Euroalal vermitakse meenemündid collector coins väärismetallist, et jäädvustada tähtsaid isikuid ja sündmusi. Meenemündid ei ole mõeldud ringlusse laskmiseks ja need kehtivad seadusliku mak ...

                                               

Kahekroonine münt (1930)

1930. aastal vermitud kahekroonine münt on Eesti Vabariigi esimene väärismetallist münt. Münt oli mõeldud kasutamiseks igapäevases käibes ning neid vermiti Riigi Trükikojas 1 276 455 tükki. See 20. veebruaril 1930 käibele tulnud münt valmistas ra ...

                                               

Kahekroonine münt (1932)

1932. aastal vermitud kahekroonine münt on Eesti Vabariigi esimene meenemünt. Mündiga tähistati Tartu Ülikooli asutamise 300. aastapäeva ning neid vermiti Riigi Trükikojas 100 000 tükki. Numismaatikute hulgas on münt tuntud "Ülikool". Münt oli mõ ...

                                               

Kahekroonine münt (1992)

1992. aastal vermitud kahekroonine münt on üks Eesti Vabariigis eraviisiliselt emiteeritud meenemüntidest. Münt on pühendatud Tartu Ülikooli asutamise 360. aastapäevale ning seda vermiti ebaseaduslikult eraisiku poolt teadmata hulk. Väidetavalt m ...

                                               

Kahekümne viie sendine münt

25-sendine oli esimene münt, mis pärast 1928. aasta rahareformi kasutusele võeti. Leping nende müntide valmistamiseks sõlmiti Riigikassa ja Riigi Trükikoja vahel 18. juulil 1928, käibele jõudsid esimesed mündid 1. septembril 1928. Seoses 25-sendi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →