ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 417
                                               

Töövõtja

Töövõtja on inimene või ettevõte, kes võtab lepingu alusel teha mingi töö. Lepingu teist osapoolt nimetatakse tööandjaks. Näiteks töövõtulepinguga kohustub töövõtja valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tul ...

                                               

Euroopa sotsiaalharta

Euroopa sotsiaalharta on Euroopa Nõukogu inimõigusi kaitsev rahvusvaheline leping, mis sätestab inimeste sotsiaalsed ja majanduslikud põhiõigused ning kehtestab järelevalvemehhanismi, et tagada nende õiguste järgimine hartaga ühinenud riikides. E ...

                                               

Ameerika Ühendriikide pass

Ameerika Ühendriikide kodaniku pass on dokument, mida väljastatakse Ameerika Ühendriikide kodanikele. Neid väljastab ainult USA välisministeerium. Peale passi väljastab sama valitsusasutus piiratud kasutusega passikaarte samade nõuete alusel. USA ...

                                               

Argentina pass

Argentina kodaniku pass on dokument, mis väljastatakse Argentina kodanikele inimeste riiklikus registris. Neid väljastas ainult Argentina föderaalpolitsei kuni 2011. aastani. Nende esmane eesmärk on hõlbustada rahvusvahelist reisimist. Argentina ...

                                               

Boliivia pass

Boliivia pass on ametlik reisidokument, mille Boliivia valitsus on välja andnud Boliivia valitsuse poolt spetsiaalselt määratud büroo - Dirección General de Migración kaudu. Dokumenti saab pikendada ka välismaal konsulaadi esindajate kaudu. Bolii ...

                                               

Botswana pass

Botswana pass on dokument, mida väljastab Botswana immigratsiooni ja kodakondsusministeeriumi passiosakond Botswana kodanikele rahvusvahelisteks reisideks. 8. märtsil 2010 alustas Botswana immigratsiooni ja kodakondsuse osakond elektroonilise pas ...

                                               

Colombia pass

Colombia kodaniku pass on passidokument, mis antakse Colombia kodanikele rahvusvahelise reisimise eesmärgil. Alates 2015. aasta septembrist on kasutusele võetud biomeetriline pass. Varasemat masinloetavat versiooni saab kasutada seni, kuni see on ...

                                               

Ecuadori pass

Ecuadori kodaniku pass on dokument, mis väljastatakse Ecuadori kodanikele rahvusvahelise reisimise eesmärgil. Selle annab Andide Rahvaste Ühendus ja see on Andide passi tüüp. Ecuadori passi väljastatakse tavaliselt 6 aastaks ja selle eeliseks on ...

                                               

El Salvadori pass

El Salvadori pass on dokument, mis antakse El Salvadori kodanikele väljapoole riiki reisimiseks. Passid väljastab Siseministeerium või, kui kodanik elab välismaal, siis saatkond. Peale identiteedi ja kodakondsuse tõendamise hõlbustavad nad vajadu ...

                                               

Etioopia pass

Etioopia kodaniku pass on passi dokument, mis väljastatakse Etioopia kodanikele rahvusvaheliseks reisimiseks ja selle hõlbsustamiseks. Dokument on biomeetriline masinloetav pass, mille vapp on pealkirjaga "Etioopia Föderaalne Demokraatlik Vabarii ...

                                               

Hiina Rahvavabariigi pass

Hiina Rahvavabariigi pass, mida tavaliselt nimetatakse Hiina passiks, on Hiina Rahvavabariigi kodanikele väljastatud pass, mida saab kasutada Mandri-Hiina elanik ning omab seega rahvusvahelise reisimise luba silmas pidades hukoud ja annab kandjal ...

                                               

Hongkongi pass

Hongkongi erihalduspiirkonna pass on pass, mis antakse välja ainult Hongkongi alalistele elanikele, kellel on ka Hiina kodakondsus. Alates Hongkongi erihalduspiirkonna põhiseadusest on passi pärast suveräänsuse üleandmist 1. juulil 1997 välja and ...

                                               

Kambodža pass

Kambodža pass väljastatakse Kambodža kodanikele rahvusvaheliseks reisimiseks. Kambodža pass on ka Kambodža kodakondsuse tõend. Alates 17. juulist 2014 tutvustas Kambodža valitsus uut biomeetrilist passi, mis kehtib nüüd 10 aastat.

                                               

Kanada pass

Kanada kodaniku pass on Kanada kodanikele väljastatud pass. See võimaldab kandjal vabalt Kanadast väljuda ja uuesti siseneda; reisida teistesse riikidesse ja teistest riikidest vastavalt viisanõuetele; hõlbustab vajaduse korral Kanada konsulaaram ...

                                               

Lõuna-Korea pass

Lõuna-Korea kodaniku pass on passi dokument, mis antakse Lõuna-Korea kodanikele rahvusvahelise reisimise hõlbustamiseks. Nagu kõik teised passid, on need tõendid passi omanike isikuandmete, näiteks kodakondsuse ja sünniaja kohta. Lõuna-Korea pass ...

                                               

Malaisia pass

Malaisia pass on Malaisia kodanikele Malaisia immigratsiooniosakonna poolt väljastatud pass. Pass on ka Malaisia kodanikele kodakondsuse tõend. Peamine õigusakt, mis reguleerib passide ja reisidokumentide esitamist, nende valdamist Malaisiasse si ...

                                               

Namiibia pass

Namiibia kodaniku pass on dokument, mida väljastatakse Namiibia kodanikele rahvusvaheliseks reisimiseks. Namiibia passid on biomeetrilised passid alates 2018. aasta jaanuarist. Enne seda väljastatud passid kehtivad kuni kehtivusaja lõpuni.

                                               

Panama pass

Panama pass on dokument, mis väljastatakse Panama kodanikele rahvusvahelise reisimise hõlbustamiseks. Panama pass on ka tõend Panama kodakondsusest. Passe väljastab Panama passiamet. Panama kodanikel on viisavaba juurdepääs 118 riigile ja territo ...

                                               

Paraguay pass

Paraguay pass on dokument, mis väljastatakse Paraguay kodanikele reisimiseks väljaspool Paraguayd. Mercosuri riikides reisimiseks saavad Paraguay kodanikud kasutada oma isikutunnistust. Passi on kolme liiki, kuigi Paraguay valitsus on alates 1. a ...

                                               

Põhja-Korea pass

Korea Demokraatliku Rahvavabariigi pass on pass, mida võib väljastada Põhja-Korea kodanikele rahvusvahelise reisimise eesmärgil. Kuna enamik Põhja-Korea elanikke ei saa oma riigist lahkuda, antakse KRDV passe harva. Põhja-Korea passe väljastati e ...

                                               

Sri Lanka pass

Sri Lanka kodaniku pass on dokument, mis väljastatakse Sri Lanka kodanikele rahvusvahelise reisimise eesmärgil. Sri Lanka passide väljastamise eest vastutab sisserände ja väljarände osakond. Sisserände ja väljarände osakond on alustanud biomeetri ...

                                               

Tšiili pass

Tšiili kodaniku pass on dokument, mis väljastatakse Tšiili kodanikele rahvusvahelise reisimise hõlbustamiseks. Tšiili passid kehtivad kogu maailmas reisimiseks ja hõlbustavad juurdepääsu konsulaarteenustele välismaal. Neid väljastab Registro Civi ...

                                               

Uruguay pass

Uruguay pass on dokument, mis väljastatakse Uruguay kodanikele reisimiseks väljaspool Uruguayd. Mercosuri riikidesse, Tšiili ja Boliiviasse reisimiseks võivad Uruguay kodanikud kasutada oma ID-kaarti. Uruguay siseministeerium hakkas Uruguay kodan ...

                                               

Venezuela pass

Venezuela pass on dokument, mis antakse Venezuela kodanikele rahvusvaheliseks reisimiseks. Biomeetrilised passid on välja antud alates 2007. aasta juulist, kus on RFID-kiip, mis sisaldab pilti ja sõrmejälgi; varem väljastatud passid kehtisid kuni ...

                                               

Vietnami pass

Vietnami kodaniku pass on dokument, mis väljastatakse Vietnami kodanikele rahvusvahelise reisimise hõlbustamiseks. Praegune Vietnami pass sisaldab 48 lehekülge ja 2 helerohelist kaanelehekülge.

                                               

Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand on iseseisvad õigused riigi õigussüsteemis, mis on seotud inimese intellektuaalse tegevuse tulemuste loomise ning kasutamisega ja sellega seotud investeeringutega. Majandusteadusliku terminina tähistab intellektuaalne omand ...

                                               

ACTA

ACTA on mitmepoolne riikidevaheline kokkulepe, mis püüab määratleda rahvusvahelisi norme intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks. Salastatud leppe kavandi paljastas 2008. aasta WikiLeaks, sestsaati on leping kutsunud esile palju kriitikat kodani ...

                                               

Autoritunnistus

Autoritunnistus oli Nõukogude Liidus ja mõnedes arengumaades välja antud dokument, mis tõendas leiutaja autorsust ja esmasust ehk prioriteeti. Nõukogude Liidus garanteeris autoritunnistus leiutajale küll prioriteedi ja autorsuse, ent leiutise kas ...

                                               

Avalik omand

Avalik omand on Angloameerika õiguses kogum vaimse tegevuse tulemeid, mis on intellektuaalomandi õiguse kaitseta, sest kaitse kehtivus on lõppenud, kaitse on kaotatud või kaitset ei kohaldata. Avalikus omandis on näiteks teosed, kaubamärgid ja pa ...

                                               

Copyleft

Copyleft on autoriõiguse kasutamine eesmärgiga eemaldada seaduse poolt vaikimisi seatud piirangud teose levitamisel ning teose modifikatsioonide loomisel nõudega, et samasugused levitamis- ning muutmisvabadused säiliksid ka esialgse teose põhjal ...

                                               

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping on üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe raames 1995. aastal allkirjastatud mitmepoolne leping intellektuaalse omandi kaitseks. TRIPSi leppes on käsitletud nt kopeerimisõigust, kaubamärke ja pa ...

                                               

Kasulik mudel

Kasulik mudel on leiutis, mis on uudne, millel on leiutustase ja mis on tööstuslikult kasutatav. Leiutise objektiks võib olla seade, meetod, aine, mida tunnustavad liitu kuuluvate riikide seadused. Eestis reguleerib patendikaitsega seotud valdkon ...

                                               

Litsents

Litsents intellektuaalse omandi valdkonnas tähendab kasutusõigust, mille autor, autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja või tööstusomandi eseme omanik annab litsentsisaajale oma intellektuaalse omandi kasutamiseks. Litsentsilepinguga annab üks is ...

                                               

Litsentsitasu

Litsentsitasu on tasu, mida litsentsisaaja maksab litsentsiandjale litsentsilepingu alusel saadud kasutusõiguse eest teostada litsentsiandja intellektuaalsest varast tulenevaid õigusi. Litsentsitasu võib olla kindlaks määratud erinevatel alustel, ...

                                               

Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon

Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon on ÜRO allasutus, mille ülesanne on intellektuaalomandi kaitse edendamine kogu maailmas ja intellektuaalomandi kaitset käsitlevate rahvusvaheliste lepingute haldamine. WIPO haldab nii sellekohaseid ra ...

                                               

Paralleelimport

Paralleelimport on originaalkaupade import ühest riigist teise ilma intellektuaalomandi omaniku loata. Paralleelimporti nimetatakse ka halliks impordiks, sellega on seotud mitmed probleemid rahvusvahelises kaubanduses, autori- ja patendiõiguses. ...

                                               

Patendiõigus

Patendiõigus on tsiviil- ja haldusõigusnormide kogum, millega kehtestatakse tehniliste lahenduste jm. tööstusomandiobjektide leiutiseks, tööstusnäidiseks või kasulikuks mudeliks tunnistamise kord, patendivaldaja õigused patenditud esemeid kasutad ...

                                               

Stop Online Piracy Act

Stop Online Piracy Act ehk SOPA on Ameerika Ühendriikide Esindajatekojas 26. oktoobril 2011 esitatud seaduseelnõu, mis laiendab USA politsei ja jõuagentuuride ning autorikaitseorganisatsioonide õigusi võitluses autoriõigusega kaitstud intellektua ...

                                               

Tööstusdisainilahendus

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus. Väliskujundusena käsitatakse Eesti tööstusdisaini kaitse seaduses toote välisilme tunnusjoonte kogumit, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioo ...

                                               

Tööstusomand

Tööstusomandi kaitse objektideks on patendid, kasulikud mudelid, tööstusnäidised, kaubamärgid, teenindusmärgid, firmanimetused või kohanimede päritolule viitavad tähised ning kõlvatu konkurentsi tõkestamine. Tööstusomandit mõistetakse kõige laiem ...

                                               

Õigustatud kasutus

Õigustatud kasutus on angloameerika riikide autoriõiguse üks keskseid termineid, mis tähistab õigust kasutada autoriõigusega kaitstud teost autorilt luba küsimata ja talle tasu maksmata. Selliseid erandeid autoriõigustes tehakse näiteks kriitika, ...

                                               

Au teotamine

Au teotamine on inimese hea nime ja väärikuse õigusvastane riivamine teiste ees. Au teotamise juriidiline kindlakstegemine nõuab iga kord kaalutlusotsustust, mis tähendab, et kohus peab iga juhtumi puhul eraldi hindama, kas tegevusega teotati au ...

                                               

Esindusõigus

Esindusõigus on õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel. Esindusõigust reguleerib tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 117 lg 1. Esindusõigus annab esindajale õiguse teha esindatava nimel tema jaoks tehinguid. Seega on ...

                                               

Rekvireerimine

Sundvõõrandamine ehk rekvireerimine on riigi poolt sundkorras vara endale võtmine kas tasu eest või ajutiselt. Sõja ajal võib riik näiteks rekvireerida vilja, toiduaineid, loomi. Eestis reguleerib kinnisasjade sundvõõrandamist kinnisasja sundvõõr ...

                                               

Teadmata kadunud isik

Teadmata kadunud isik on juriidiline termin, mida kasutatakse inimese kohta, kelle elusoleku või surma ja/või asukoha kohta puudub tõepärane teave. Eesti õiguses Tsiviilseadustiku üldosa seadus, § 17 loetakse teadmata kadunud isikuks "isik, kelle ...

                                               

Tehing

Tehing on toiming või omavahel seotud toimingute kogum, milles on väljendatud kindla õigusliku tagajärje kaasatoomisele suunatud tahteavaldus. Tehingud on ühepoolsed ja mitmepoolsed. Mitmepoolne tehing on tehing, mille tegemiseks on vajalik kahe ...

                                               

Tähtaeg

Tähtaeg on kindlaks määratud ajavahemik või ajahetk, enamasti ajahetk, milleks mingi toiming peab olema tehtud või lõpetatud. Õigusteaduses on tähtaeg tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 134 järgi "kindlaksmääratud ajavahemik, millega on seotud õi ...

                                               

Tähtpäev (majandus)

Tähtpäev ehk tärmin on kalendripäev, mil tähtaeg lõpeb. Tähtpäev võib olla määratud ka päevast väiksema ühiku täpsusega, näiteks kellaajaga. Tingimusi, millal tähtpäev saabub, reguleerib Eesti kehtivas õiguses tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 136.

                                               

Võlaõiguslik leping

Võlaõiguslikuks lepinguks nimetatakse lepingut, millest tekivad võlasuhted. Võlaõigusseaduse § 8 lg 1 määratleb lepingu mõiste võlaõiguslikus tähenduses. VÕS § 8 lg 1 kohaselt on leping tehing kahe või enama isiku vahel, millega lepingupool kohus ...

                                               

Avalik haldus

Avalik haldus on täidesaatva riigivõimu tegevus. Avalik haldus keskendub riigi tegevuse korraldamisele, selle institutsionaalsele aspektile. Õigusalases kirjanduses on tüüpilised järgmised avaliku halduse määratlused: avalik haldus formaalses mõt ...