ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 402
                                               

Teeme ära!

"Teeme ära!" oli 3. mail 2008 alguse saanud üle-eestiline koristusaktsioon, mille käigus koristasid ligikaudu 50 000 vabatahtlikku kogu Eesti territooriumilt ära ligi 10 000 tonni prügi. Eesti aktsiooni eeskujul on järgnevalt toimunud analoogsed ...

                                               

Valvelaev

Valvelaev on peamiselt avamerel valve-, vaatlus- ja kontrolliülesannete täitmiseks mõeldud kergelt relvastatud sõjalaev või tsiviilstruktuuri patrull-laev.

                                               

Ökoehitus

Ökoehitus ehk ökoloogiline ehitamine tähendab energiat ja loodust säästvat ehitiste kavandamist ja ehitamist. Ökoehituse eesmärk on koormata võimalikult vähe keskkonda. Selleks tuleb hoonete jt ehitiste asukohad valida sobivad juba planeerimise f ...

                                               

Ökofeminism

Ökofeminism on sotsiaalne ja poliitiline liikumine, mis ühendab ökoloogia ja feminismi. Ökofeministid väidavad, et naiste rõhumise ja looduse degradeerimise vahel on seos. Nad uurivad, kuidas on omavahel seotud seksism, looduse valitsemise soov, ...

                                               

Ökoloogiline defitsiit

Ökoloogiline defitsiit ehk ökodefitsiit on olukord, kus ökoloogiline jalajälg ületab bioloogilist taastootmisvõimet. Seda kasutatakse eriti taastumatute loodusvarade mõistes. Ökodefitsiit tähendab jätkusuutlikku arengut välistavat, elukeskkonda ü ...

                                               

Ökoloogiline jalajälg

Ökoloogiline jalajälg on summaarne näitaja, mis väljendab inimeste keskkonnakasutuse suurust võrreldes Maa ökosüsteemide taastootlikkusvõimega. Ökoloogilise jalajälje arvutamisel lähtutakse inimtegevuse nõudlusest selliste ökosüsteemi toodete ja ...

                                               

Ökoturism

Ökoturism on loodusturismi liik, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu. Üldiselt mõistetakse ökoturismi kui keskkonnahoidlikku ja sotsiaalselt vastutustundlikku turismi, mis toetab nii kohalikku majandust ku ...

                                               

Ökoturismi marsruudid Euroopas

Viis üleeuroopalist ökoturismi marsruuti läbivad 35 Euroopa riiki. Marsruute ühendavad looduspargid, mille puhul on tegemist UNESCO poolt valitud muinsuskaitse ja biosfääri kaitsealadega. Kõik need viis marsruuti esindavad Euroopa kultuuri samamo ...

                                               

ÜRO keskkonna- ja arengukonverents

ÜRO keskkonna- ja arengukonverents või Maa Tippkohtumine) oli ÜRO üks tähtsamaid nõupidamisi, mis toimus 3.–14. juunil 1992 Rio de Janeiros. Konverentsil osales 108 riigipead ja esindused olid 172 riigist. Konverentsil arutati rahvusvahelise jätk ...

                                               

Keskkonnakorraldus

Keskkonnakorraldus on keskkonnanormide ja -standardite, keskkonnaekspertiiside ja -auditi korraldamine, keskkonnamärgiste rakendamine, keskkonnamõju hindamine jms avalikus, era- või mittetulundussektoris. Keskkonnakorraldus on laiem mõiste kui ke ...

                                               

ISO 14000

ISO 14000 on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ehk ISO poolt välja töötatud keskkonnajuhtimissüsteemide standardite kogum. ISO 14000 standardite kogumit hakati arendama 1993. aastal, mil Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon kutsus kokku T ...

                                               

ISO 14001

ISO 14001 on rahvusvaheline keskkonnajuhtimise standard, kus on määratletud keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded. ISO 14001 standardit väljastab alates 2004. aastast Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. ISO 14001 standardi on Euroopa Komisjoni ja ...

                                               

Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem

Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteem on Euroopa Liidu välja töötatud vabatahtlikele organisatsioonidele mõeldud keskkonnajuhtimissüsteem. EMASi abil saab organisatsioon süsteemselt hinnata organisatsiooni tulemuslikkust, täiustada juhtimi ...

                                               

Looduskapital

Looduskapital on ökoloogiline potentsiaal. Loodusvarade olemusest ja paiknemisest tulenevad edu- ja tegevuseeldused toiminguteks, millel on majanduslik tähendus ja mille kaudu on neile varudele omistatav kapitali kui tegevuseelduse tähendus. Lood ...

                                               

Piisavus

Piisavus on rahuldumine mingi teenuse- või tootmistasemega pideva kasvutaotluse ja sellest lähtuva loodusvarade tarbimise lakkamatu kasvamise asemel. Piisavus ja ökotõhusus on säästva arengu saavutamise meetmetena väga olulised, sest kui ökotõhus ...

                                               

Kasvu piirid

"Kasvu piirid" on Rooma Klubi aruandena ilmunud raamat aastast 1972. Selle autorid on Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers ja William W. Behrens III. Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi juures moodustatud uurimisrühm professor D ...

                                               

Kortsleht (ajaleht)

Kortsleht oli aastatel 2007–2008 ja 2010 ilmunud Eesti sõltumatu roheline poliitiline ajaleht, mis pärast selle de facto väljasuremist arhiveeriti internetiaadressile kortsleht.softf1.com. Kortslehte andsid vabatahtlikena välja Erakonna Eestimaa ...

                                               

Poljana

Poljana on erakonna Eestimaa Rohelised venekeelne ajaleht. Selle esimene number ilmus aastal 2007. Poljana on paralleelväljaanne eestikeelsele ajalehele Grüüne. Osa numbreid on ilmunud tirelköites ühelt poolt eesti-, teiselt poolt venekeelsena.

                                               

Keskkonnapoliitika

Keskkonnapoliitika on ametlikult kinnitatud põhimõtete, väärtushinnangute, kavatsuste, strateegiliste sihtide ja tegevuseesmärkide kogum, mis põhineb riigi õigusaktidel ning on avaliku, era- ja mittetulundussektori tegevusjuhis keskkonnaküsimuste ...

                                               

Avalik hüvis

Avalik hüvis ehk üldkasutatav hüvis on hüvis, mille tarbimine on konkurentsitu ja välistamatu. Avalikule kaubale vastandub erakaup.

                                               

Bioregionalism

Bioregionalism on multidistsiplinaarne jätkusuutlikule arengule sihitud lähenemisviis, mille eesmärgiks on sidusa kohaliku või piirkondliku keskkonnapoliitika väljatöötamine ja rakendamine. Bioregioon ei ole määratletud jäiga haldusliku piiriga, ...

                                               

Dematerialiseerimine

Dematerialiseerimine on kaupade ja teenuste materjali- ja energiakulu vähendamine. Dematerialiseerimine tähendab inimeste sõltuvuse vähendamist materiaalsete toodete tarbimisest, toodete asendamist teenustega, kaupade tootmiseks kuluva materjali ...

                                               

Euroopa maastiku konventsioon

Euroopa maastiku konventsioon on üleeuroopaline kokkulepe, mille eesmärk on kaitsta kõiki maastikke ja edendada koostööd maastike hindamisel ja väärtustamisel. Konventsioonis sätestatud põhimõtted langevad osaliselt kokku UNESCO maailmapärandi ka ...

                                               

Fairtrade

Fairtrade ehk õiglane kaubandus on kauplemisviis ja rahvusvaheline kokkulepe, mis toetab Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika arengumaade ebasoodsas olukorras olevaid väiketalunikke ja tootjaid. Õiglase kaubanduse eesmärgiks on tagada arenguriikide ...

                                               

Keskkonnahoidlik tarbimine

Keskkonnahoidlik tarbimine ehk säästev tarbimine on tarbija teadlik valik tarbida võimalikult väikese keskkonnamõjuga kaupu ja teenuseid. Keskkonnahoidlik tarbimine tähendab üldise tarbimise vähendamist, ökoloogilisi tehnoloogiaid, vastupidavaid ...

                                               

Keskkonnakvaliteedinorm

Keskkonnakvaliteedinorm ehk keskkonnanorm on saastuse lubatud tase keskkonnas, kuhu saastus paisatakse ning mis ei kahjusta inimese tervist ega vara. Keskkonnakvaliteedinormi kehtestamisel arvestatakse piirkonna eripära, keskkonna isepuhastusvõim ...

                                               

Keskkonnamaks

Keskkonnamaks on majanduslik meede, millega soovitakse muuta tarbimis- ja tootmisharjumusi keskkonnasõbralikumaks. Kuna majanduse arenguga on suurenenud ka surve keskkonnale, siis on hakatud järjest enam tähelepanu pöörama keskkonnaga seotud maja ...

                                               

Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine on kavandatava tegevuse eeldatava keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine, selle mõju vältimis- või leevendamisvõimaluste analüüsimine ning sobivaima lahendusvariandi valik. Keskkonnamõju hindamise erijuht on ...

                                               

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegiline hindamine on strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva tegevuse keskkonnamõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine. KSH oluline osa on üldsuse kaasamine ja teavitamine selle eri etappides. KSH tuvasta ...

                                               

Keskkonnaregistri kood

Keskkonnaregistri kood on Keskkonnaregistri objektidele omistatud unikaalne kood. Objektid registris on valdkonniti liigitatud järgmiselt sulgudes koodi skeem - x tähistab numbrit: Kalapüügipiirkonnad KALxxxxxxx Rahvusvaheliselt reguleeritud liig ...

                                               

Keskkonnategevuskava

Keskkonnategevuskava on süstemaatiliselt keskkonnapoliitika ja/või keskkonnastrateegia põhjal või iseseisva dokumendina määratletud tegevused ja protseduurid keskkonnakaitse eesmärkide saavutamiseks, nende täitjad, vajaminev raha ning rahastusall ...

                                               

Kyōto sihtarv

Kyōto sihtarv on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 1997. aastal Kyōtos vabatahtlikult võetud kohustused kasvuhoonegaasiheite vähendamiseks. Arenenud tööstusriigid kohustusid ühiselt vähendama oma kasvuhoonegaaside emissiooni Kyōto esi ...

                                               

Läänemere Agenda 21

Läänemere Agenda 21 on 1998. aastal Läänemerega piirnevate riikide välisministrite vastuvõetud jätkusuutliku arengu dokument, mis määrab kindlaks üldised ja valdkondlikud eesmärgid ning tegevuse jätkusuutliku arengu saavutamiseks Läänemere piirko ...

                                               

OSPARi konventsioon

OSPARi konventsioon ehk Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon on hetkel kehtiv õigusakt, reguleerimaks rahvusvahelist keskkonnaalast koostööd Kirde-Atlandi piirkonnas. Konventsioon ühendab ning uuendab 1972. aastal Oslos allkirjastatud ...

                                               

Rekultiveerimine

Korrastamine ehk rekultiveerimine on inimtegevusega rikutud ala taas kasutuskõlblikuks muutmine. Korrastamine hõlmab tehnilist ja bioloogilist korrastamist taimestiku, loomastiku taastamine. Rekultiveerimist ei tohi sassi ajada terminiga saneerim ...

                                               

Roheline liikumine

Roheline liikumine ehk ökoliikumine on keskkonnaprobleeme esile toov teaduslik, poliitiline ja sotsiaalne liikumine. Keskkonnakaitsjad propageerivad ressursside jätkusuutlikku kasutamist, mõjutavad avalikku korda ja inimeste individuaalset käitum ...

                                               

Terviklik tootepoliitika

Terviklik tootepoliitika on poliitikavaldkond, mille eesmärk on parandada toodete ja teenuste keskkonnanäitajaid kogu olelusringi vältel ning edendada toodete ja teenuste uuenduslikkust. Terviklik tootepoliitika tekkis 1990. aastatel Euroopas. Te ...

                                               

Toiduga kindlustatus

Toiduga kindlustatus ehk toidujulgeolek on olukord, kus teatud piirkonna või riigi inimestel on söögiks piisavalt toitu. Toidujulgeolek ei tähenda mitte ainult, et statistiliselt toodetakse piisavalt toitu, vaid toiduga varustatus peab olema stab ...

                                               

Vabatahtlikud keskkonnalepped

Vabatahtlikud keskkonnalepped ehk vaba tahte lepingud on ettevõtete ja ametkondade vabatahtlikud koostöölepped parema keskkonnaseisundi saavutamiseks. Näiteks kaasab ametkond ettevõtteid õigusaktide ettevalmistamisse, samas võtab ettevõte endale ...

                                               

Veepoliitika raamdirektiiv

Veepoliitika raamdirektiiv ehk Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik on Euroopa Liidu üks raamdirektiividest, mis kehtestab liikmesriikidele ülesande jõuda kõigi vee ...

                                               

Õiglane kaubandus

Õiglane kaubandus on kaubandus, mis taotleb suurema võrdsuse saavutamist rahvusvahelises kaubanduses. Eesmärgiks on tagada arengumaade, nt Aafrika, Aasia ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika väiketalunike toodete õiglane hind ning parandada istandustes t ...

                                               

Õiglase kaubanduse märgis

Õiglane kaubandus on rahvusvaheline kaubanduslik kokkulepe ning sertifitseerimissüsteem, mis seisab arengumaade väiketootjate huvide eest. Õiglase kaubanduse ehk Fairtradei märk tootel tagab paremad majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused Aafrika ...

                                               

Ökomärgis

Ökomärgis on tähis, mis kinnitab toote või teenuse keskkonnahoidlikkust. Ökomärgise saamiseks peab toode või teenus vastama teatud kokku lepitud tavaliselt ka kontrollitud kriteeriumidele, mis kokkuvõttes oma olelusringi jooksul on keskkonnale vä ...

                                               

Üldsuse kaasamine

Üldsuse kaasamine ehk avalikkuse kaasamine on avalikkuse kaasamine otsustusprotsessi, mida riik, kohalik omavalitsus või kavandatava tegevuse arendaja rakendab selleks, et informeerida selle tegevusega võimalikke mõjutatavaid huvirühmi ja üksikis ...

                                               

Happesademed

Happesademed on mis tahes sademed, mille pH on võrreldes looduslike sademetega madalam. Igasuguste happeliste ühendite langemist maa, vee või ehitiste pinnale nimetatakse happesadenemiseks. Happesademed ei esine vaid vee kujul, vaid ka õhus oleva ...

                                               

Kõrbestumine

Kõrbestumine ehk desertifikatsioon ehk aridifikatsioon on protsess, mille käigus viljakad alad muutuvad kõrbeks. Toimub muldade hävinemine. Kõrbestumise algust märgib kuivusest põhjustatud toodangu langus 10%. Kui toodang langeb 10-25% on tegemis ...

                                               

Liivatorm

Liivatorm on tugev kuiv tuul, mis tõstab taimestikuga kinnistumata maapinnalt üles ning kannab edasi suurel hulgal liiva ja tolmu. Liivatormiga sarnane nähtus, kuid väiksemamastaabiline on tolmutorm, tuulekande erijuht, mida esineb kevaditi ka su ...

                                               

Näljahäda

Näljahäda ehk näljaaeg on ajajärk, mille jooksul nälg ja sellest tulenevad haigused tekitavad harilikust palju suurema suremuse. Näljahäda põhjustavad põllusaagi hävimine, populatsiooni järsk kasvamine või valitsuse poliitilised otsused. Selle ta ...

                                               

Saastamine

Mitte segi ajada mõistega Saastumine Saastamine ehk saastus ehk reostamine ehk reostus on ainete, vibratsiooni, soojuse või müra inimtegevusest põhjustatud otsene või kaudne väljutamine õhku, vette või pinnasesse nii, et see võib ohustada inimest ...

                                               

Saastumine

Mitte segi ajada saastamisega Saastumine ehk reostumine on inimtegevuse tagajärjel saasteainete jõudmine keskkonda, kus see ületab selle aine loodusliku sisalduse. Saasteained võivad põhjustada keskkonnas aineringete ebastabiilsusi, hälbimusi ja ...