ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286
                                               

Sotsiaalsed probleemid

Sotsiaalsed probleemid ehk sotsiaalprobleemid on ühiskonda puudutavad ja sekkumist nõudvad probleemid, nt vaesus, tööpuudus, kuritegevus, alkoholism, narkomaania, kodune vägivald, inimkaubandus, rassi- ja etnilised konfliktid, iive. 1970. aastate ...

                                               

Kodutus

Kodutuseks nimetatakse reeglina seisundit, mil inimesel puudub isiklik või üüritud eluase, alalised majutustingimused ning kes on suunatud ajutistesse alternatiiveluasemetesse või ööbib väljas.

                                               

Linnade allakäik

Linnade allakäik on protsess, mille käigus varem hästi toiminud linn kaotab muutunud majandus- ja sotsiaalolude tõttu palju elanikke ning jääb lagunema ja vananema. Selline protsess toob endaga kaasa väga palju sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme. Kõ ...

                                               

NEET-noored

NEET-noored on noored, kes ei õpi, ei tööta ega osale ka väljaõppes ega koolitusel. 1980. aastate algul muudeti Suurbritannias sotsiaaltoetuste süsteemi, mille tulemusel jäid enamus 16–18-aastastest noortest ilma võimalusest töötutele mõeldud tee ...

                                               

Skvottimine

Skvottimine on mitte kasutuses oleva või mahajäetud maa-ala või hoone loata hõivamine ja kasutamine eluasemena või ürituste korraldamiseks. Skvott on hõivatud hoone, maa või hõivatud maale rajatud ehitis. Jõukates lääneriikides seostub skvottimin ...

                                               

Sotsiaalne risk

Sotsiaalne risk on oht, et inimese toimetulekuvõime ja elukvaliteet ajutiselt või alaliselt halveneb, mille põhjuseks võivad olla vaesus, töötus, haigus, puue, vanadus, kodutus, toitjakaotus, perevägivald jne. Sotsiaalse kaitse eesmärk on aidata ...

                                               

Vaesus

Vaesus on täisväärtusliku elu alalhoidmiseks vajalike piisavate materiaalsete ja ka kultuuriliste vahendite puudus. Jagatakse absoluutseks ehk primaarseks vaesuseks ja suhteliseks ehk sekundaarseks vaesuseks. Absoluutne vaesus viitab sellele, et ...

                                               

Vaesuse tsükkel

Vaesuse tsükkel on iseenesest võimenduv vaesuse ja sotsiaalse heidiklikkuse tsükkel, mis kandub edasi põlvkonnalt põlvkonnale. Vaesuse tsükkel näitab kvalifitseerimata tööjõu, madala sissetuleku, halbade elamisolude ja kehvade haridusvõimaluste s ...

                                               

5S

5S-meetod on osa jaapani päritoluga LEAN süsteemist, mille eesmärk on muuta töökeskkond võimalikult tõhusaks. 5S on LEANi üks tuntumaid tehnikaid, mida kasutatakse töökoha korrastamiseks ja mis koosneb viiest sammust. Tähis 5S tuleneb viiest jaap ...

                                               

13. kuupalk

"13ndat palka naljalt ametiasutustest ei leia" Postimees, 21. veebruar 2013 "Viisitamm on selle aasta 13. palga välja võtnud" Pärnu Postimees, 10. märts 2009 "JUHTKIRI: 13. palga lõpp" Lääne Elu, 18. detsember 2001 "Ungaris hoidis 13. kuupalk ära ...

                                               

Ajutine töövõimetus

Ajutine töövõimetus on töötaja ajutine töövõime kaotus ehk võimetus teha tööd haigestumise, vigastuse või haige pereliikme põetamise tõttu. Eesti töötavale ravikindlustusega isikule, kellele on kirjutatud töövõimetusleht, maksab Eesti Haigekassa ...

                                               

Erisoodustus

Erisoodustus on kaup, teenus või rahaliselt hinnatav kingitus, mida tööandja oma töötajale võimaldab. Tegemist on töötajale antava lisatuluga, millelt peab tasuma tulu- ja sotsiaalmaksu.

                                               

Heitunu

Heitunu ehk heitunud isik on tööealine mittetöötav isik, kes põhimõtteliselt sooviks töötada, kuid kes ei otsi aktiivselt tööd, sest on kaotanud lootuse seda leida. Tööotsingust loobumise põhjuseks võib olla sobiva töö puudumine lähipiirkonnas, v ...

                                               

Karjäär

Karjäär  ehk teenistuskäik on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi inimese elu rollide omavahelises kooskõlas. Traditsiooniliselt on karjääriks nimetatud tõusu ametiredelil, edu saavutamist elus. Tänapäeval tähendab karjäär õnnelikk ...

                                               

Karjääriplaneerimine

Karjääriplaneerimine on elukestev tegevus. Me kõik muutume ja areneme ajas, asume täitma uusi elurolle, läheme kaasa ühiskondlike muutustega ja vastavalt sellele teeme muudatusi ka oma tulevikuplaanides. Arvamus, et karjäärialane areng on vaid am ...

                                               

Kaugtöö

Kaugtöö on töövorm, mille puhul töötaja teeb tööd kohas, mis asub väljaspool selleks tavapäraselt ette nähtud tööandja ettevõtet. Kaugtöö oluliseks tunnuseks on töö tegemine väljaspool tavapärast töö tegemise kohta, kuigi tööd oleks võimalik teha ...

                                               

Koormus

Koormus on töösse rakendatuse määr. Seda mõistet kasutatakse nii seadmete, elundite, üksikute inimeste, inimrühmade kui ka tervete organisatsioonide puhul. Inimese puhul võib koormus jaguneda kehaliseks füüsiliseks ja vaimseks. Töötajate tööaja a ...

                                               

Logelemine

Logelemine ehk logelus on tööaja raiskamine mittemidagitegemiseks või kõrvaliste asjadega tegelemiseks, töölt mitmesugustel põhjustel ärakäimiseks, ajalehelugemiseks, telefonikõnedeks jne. Nt Nõukogude plaani- või käsumajanduse tingimustes kulus ...

                                               

Mustatööline

Mustatööline on töötaja, kes pole saanud omal alal mingisugust väljaõpet; õppimata tööd ehk musta tööd tegev inimene. Mustatöölisele vastandub oskustööline.

                                               

Tööaeg

Tööaeg on aeg, mida isik kasutab töö tegemiseks. Siia kuulub nii tasustatava kui mittetasustatava töötamise aeg.

                                               

Tööhõive

Tööhõive struktuuri iseloomustab eri sektorites hõivatud inimeste osatähtsus. Tööhõive struktuur näitab riigi majanduse arengutaset. Arengumaade elanikud on hõivatud peamiselt põllumajanduses, kõrgelt arenenud riikides teeninduses. Tööhõive struk ...

                                               

Tööjaotus

Tööjaotus on süsteemi osade vahel ülesannete ärajagamine, et eri osad saaksid spetsialiseeruda. Tööjaotus võib olla indiviidide, inimgruppide, organisatsioonide vms vahel, et maksimaalselt ära kasutada osalejate erisuguseid oskusi, võimalusi ja r ...

                                               

Töökeskkond

Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkond peab olema töötajaile või teistele töökeskkonnas viibijaile ohtutu. Töökeskkonna ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise korra kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus. Tööke ...

                                               

Töörühm

Töörühm on ühiskonnas rühm isikuid, kes teostavad ühist ülesannet töö funktsioone liikmete vahel jagades. Töörühmas võib leiduda järgmisi funktsioone: kvaliteedikontroll personali ja töö planeerimine tööülesannete jaotamine liikmete vahel meister ...

                                               

Tööturuteenus

Tööturuteenus on "teenus, mida osutatakse töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase arengu soodustamiseks ning tööandjale sobiva tööjõu saamiseks".

                                               

Tööviljakus

Tööviljakus väljendab mingis ajaühikus valmistatud toodangu hulga ja kulu suhet. Käitise tööviljakust arvutatakse ühe töölise tööpäeva või töötunni kohta valmistatud toodangu põhjal.

                                               

Töövõimetus

Töövõimetusel on kaks liiki: ajutine töövõimetus ja püsiv töövõimetus. Ajutine töövõimetus on töötaja ajutine töövõime kaotus näitkes võimetus teha tööd haigestumise, vigastuse või haige pereliikme põetamise tõttu. Haiguse, vigastuse vm korral ki ...

                                               

Ületunnitöö

Ületunnitöö on töötamine üle kokkulepitud tööaja. Eestis peavad ületunnitöö tegemises töötaja ja tööandja enne kokku leppima. Eestis ei tohi ületööd teha nt alaealised ja rasedad.

                                               

Heategevus

Heategevus on annetamine või vabatahtlik tegevus teiste inimeste heaolu parandamiseks. Heategevus võib olla suunatud ka looduse ja loomade heaks. Heategevuse erinevus filantroopiast on see, et heategevus ei pruugi olla planeeritud ega süsteemne t ...

                                               

Betterplace.org

Betterplace.org on Saksamaal täieliku läbipaistvuse põhimõttel toimiv kasumit mittetaotlev internetipõhine annetuskeskkond, mille eesmärgiks on maailmaparandamine. Annetuskeskkonna loomise idee sündis 2006. aastal Berliinis, kui kaks teineteisest ...

                                               

Heateo tööpäev

Heateo tööpäev on õpilasi, koole, kogukonda ja ettevõtteid hõlmav heategevuslik haridusinnovaatiline ettevõtmine, mille käigus töötavad koolinoored kooli mineku asemel ühe päeva vabatahtlikuna kohalikes ettevõtetes, kodus või kogukonnas. Algatus ...

                                               

Jazz Symphony

Jazz Symphony on alates 2013. aastast korraldatav heategevusüritus. See toimub iga aasta aprillis. Jazz Symphony eesmärk on mälestada kokka Rainer Härmi ehk Jazzi ning toetada Härmi poegade huvialaringe ja trenne. Jazz Symphonyt korraldavad Rain ...

                                               

Maalides head

"Maalides head" on heategevusprojekt, kus Eesti avaliku elu tegelased maalivad heategevuseks maali, mis pannakse oksjonile ja saadud tulu annetatakse heategevuseks. Projekti eestvedajad on kolm noort: Marianne Tamm, Annabell Sarapuu ja Maarja-Lii ...

                                               

Strateegiline filantroopia

Strateegiline filantroopia on riskikapitali põhimõtetele toetuv heategevuse liik, mis pakub nii rahalist kui mitterahalist toetust sotsiaalsetele algatustele, mis tegutsevad ühiskonna edendamise nimel. Strateegilise filantroopia eesmärgiks on tõs ...

                                               

Toidupank (üldmõiste)

Toidupank on heategevuslik organisatsioon, mis tasuta jagab toiduaineid toimetulekuraskustes inimestele. Toiduained on pärit tootjatelt või tarnijatelt. Toidupankade idee pärineb 1960ndate keskpaigast, mil USAs loodi esimene toidupank. Eestis teg ...

                                               

Amatöör

Amatöör ehk asjaarmastaja on inimene, kes tegeleb mõne harrastuse või tööga, kuid kellel ei ole selles valdkonnas formaalset haridust. Amatöör võib saada oma töö eest väikest ja ebaregulaarset tasu. Amatööri vastand on professionaal.

                                               

Auliige

Auliige on austuse ja teenete eest mingi organisatsiooni liikmeks valitu; selle valitu aunimetus. Auliige võib olla vastava organisatsiooni liige juba varem, kuid võib olla saanud selle nimetuse teatud teenete eest organisatsiooni ees, ilma et ol ...

                                               

BASE-hüppaja

Langevarjurit ja BASE-hüppajat eristab hüppamise koht. Langevarjur hüppab ainult õhus olevalt objektilt, ent BASE-hüppaja hüppab ainult maas olevalt objektilt. BASE-hüppaja hüppab varulangevarjuta.

                                               

Hall kardinal

Hall kardinal on nimetus, millega kirjeldatakse mõjukat nõuandjat või otsustajat, kes tegutseb varjatult või salajas, avalikkuse tähelepanu alt eemal või mitteametlikult. Nimetus anti esimesena kardinal Richelieu usaldusmehele François Leclerc du ...

                                               

Kavaler

Eesti keelde on sõna "kavaler" tulnud saksa keelest Kavalier, kus tal on samad tähendused. Saksa keelde on see sõna omakorda laenatud prantsuse või itaalia keelest vastavalt chevalier või cavaliere, kus see on kasutusel aadlitiitlina. Sõna algupä ...

                                               

Miljardär

Miljardär on inimene, kelle puhasväärtus või omatava vara väärtus on võrdne või rohkem kui miljard valuutaühikut. Mitmemiljardilise varaga inimesi nimetatakse ka multimiljardärideks. Kõige levinum on miljardäride vara arvestada USA dollarites. Am ...

                                               

Miljonär

Miljonär on inimene, kelle puhasväärtus või omatava vara väärtus on võrdne või rohkem kui miljon valuutaühikut. Miljonäriks olekuga kaasneb teatav prestiiž ja miljonäriks saamine on mõnede inimeste jaoks ihaldatud finantseesmärk. Riikides, mille ...

                                               

Nõuandja

Nõuandja on isik, kes annab millegi kohta nõu. Põllumajandusküsimustes nõu andvat isikut nimetatakse ka konsulendiks. Teatud küsimustes nõu andvat ametiisikut nimetatakse referendiks. Erialast nõu andvat ametiisikut nimetatakse konsultandiks.

                                               

VIP

VIP ehk vipp on isik, kellele tema staatuse, tähtsuse, populaarsuse või varandusliku seisundi tõttu on antud erilised privileegid. Vippideks võivad olla riigipead/valitsusjuhid, poliitikud ja muud avaliku elu tegelased – prominendid. Vipid liiguv ...

                                               

Kolmas sektor

Kolmas sektor on väljend, mida kasutatakse mitteriiklike organisatsioonide ja mittetulundusühingute kohta. Eestis määratletakse kodanikuühiskonda kui kõiki inimesi huvide ja võimete kohaselt kaasavat osalusühiskonda, mis hõlmab inimeste omaalgatu ...

                                               

Eesti Taastuvenergia Koda

Eesti Taastuvenergia Koda on 13. mail 2011 Tallinnas asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on aidata kaasa taastuvenergia laiemale kasutuselevõtmisele Eestis. Pikaajaliseks sihiks seab ühing täieliku ülemineku taastuvate energiaallikate k ...

                                               

Organisatsioon

Igapäevases tähenduses on organisatsioon kahe või enama inimese kogum, mis toimib sihipäraselt ühise sõnastatud eesmärgi nimel. Erinevates sotsiaalteaduste ja ühiskonnategevuse valdkondades määratletakse organisatsiooni erinevalt, kuid valdav on ...

                                               

Ainetu toode

Ainetu toode ehk mitteaineline toode ehk mittemateriaalne toode ehk immateriaalne toode on ostu-müügi objekt majanduslikus käibes, mis ei ole ei aineline ese ega voog, vaid esineb teatud laadi tegevusena või teabe edastamisena. Vaimne toode. Mõis ...

                                               

Allhange

Allhange on detailide või valmistoodangu valmistamine ning ka teenuse osutamine teisele ettevõttele. Allhange on ettevõtte valitud funktsioonide osaline või täielik siirdamine firmast väljapoole, mille käigus teatud osa kohustusi ja ülesandeid tä ...

                                               

Alltöövõtja

Alltöövõtja on allhanke korras tellijale toodet valmistav või teenust osutav isik või ettevõte, mis on sõlminud lepingu peatöövõtjaga kõigi või mõnede kohustuste täitmiseks tellija ja peatöövõtja vahel sõlmitud lepingust. Alltöövõtja on isik, kes ...