ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282
                                               

NSV Liidu Välisasjade Rahvakomissariaat

NSV Liidu Välisasjade Rahvakomissariaat oli aastatel 1923–1946 Nõukogude Liidus eksisteerinud riigivalitsemise organ; kuulus rahvakomissariaadina NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu koosseisu. Detsembris 1922 moodustati liidulepinguga Nõukogude Li ...

                                               

NSV Liidu Välisministeerium

NSV Liidu Välisministeerium oli aastatel 1946–1991 Nõukogude Liidus eksisteerinud riigivalitsemise organ; kuulus ministeeriumina NSV Liidu Ministrite Nõukogu koosseisu. Märtsis 1946 NSV Liidu Välisasjade Rahvakomissariaat kujundati ümber NSV Liid ...

                                               

Parafeerimine

Parafeerimine on diplomaatias dokumendi, ennekõike läbi räägitud välislepingu teksti kinnitamine lepinguosaliste volinike allkirjade või initsiaalidega, et märkida lepingu autentsust ja lõplikkust. Parafeerimine toimub enne vormikohast allkirjast ...

                                               

Pehme jõud

Pehme jõud on USA politoloogi Joseph Nye poolt 1990. aastal kasutusele võetud termin, millega tähistada diplomaatilisi vahendeid, saavutamaks kellegi poolehoidu ja soovitud käitumist kaasamise ja kaudsete mõjutusmeetoditega selle asemel, et kasut ...

                                               

Saadik

Erakorraline saadik ja täievoliline minister on suursaadikust madalam ja minister-residendist kõrgem diplomaatiline ametiaste, saatkonna juht. Tänapäeval saadiku ametiastet devalveerumise tõttu praktikas ei kasutata suursaadiku ametiaste on muutu ...

                                               

Saatkond

Saatkond on suursaatkonnast madalama staatusega diplomaatilise esinduse aste, mille juhiks on saadik. Alatised diplomaatilised esindajad ei teotse meie päevil üksikult, vaid neil on abiks suurem või vähem abipersonaal, keda kõiki kokku nimetataks ...

                                               

Suursaadik

Eestil on suursaadikud alates 1991. aastast. Enne 1940. aastat Eesti Vabariigil suursaadikuid ei olnud ega lähetanud suursaadikuid siia välisriigid. Nagu on öeldud 1937. aastal: "Suursaadiku ambassadeur võib ainult suurriik saata teise suurriigi ...

                                               

Suursaatkond

Suursaatkond on riigi kõrgeimat tüüpi alaline diplomaatiline esindus teises riigis. Vatikan nimetab suursaatkonna funktsioone täitvaid asutusi apostellikeks nuntsiatuurideks. Lähetajariigi esindus asukohariigis ehk suursaatkond avatakse töökorral ...

                                               

Unilateraalsus

Unilateraalsus on mis tahes doktriin või agenda, mis toetab vaid ühekülgset või ühepoolset tegevust. Unilateraalsed meetmed võivad teiste osapoolte suhtes olla eiravad, või väljendada pühendumusi ja kohustusi, mida teised osapooled võivad pidada ...

                                               

Vestfaali süsteem

Vestfaali süsteemiks nimetatakse tänapäeval väljakujunenud rahvusvaheliste suhete süsteemi ehk paljude riikidega maailmakorraldust. See süsteem põhineb jõudude tasakaaluideel, mis eeldab tsentraliseeritud võimuga suveräänsete riikide olemasolu. S ...

                                               

Välisminister

Välisminister on suveräänse riigi valitsuse liige, kes tegeleb oma riigi välissuhete ja välispoliitika korraldamisega. Riigiti on välisministril erinevad ülesanded ja positsioon. Näiteks Uus-Meremaal ei ole ta valitsuse liige ja kuulub opositsioo ...

                                               

Saksa keiser

Saksa keiser oli Saksa keisririigi valitseja tiitel 1871–1918. Keiser ja Preisimaa kuningas olid üks ja sama isik ning too kuulus Hohenzollernite dünastiasse. Tiitel võeti kasutusele Wilhelm I poolt, kes koos Otto von Bismarckiga ühendas Saksamaa ...

                                               

Esindajatekoda

Esindajatekoda on mitmes riigis seadusandliku esindusorgani või selle alamkoja nimetus. Esindajatekojaks nimetatakse ka mõne föderatsiooni subjekti ja autonoomse territooriumi parlamendi alamkoda. Esindajatekoja toimimispõhimõtted on riigiti erin ...

                                               

Ameerika Ühendriikide Kongress

Ameerika Ühendriikide Kongress on Ameerika Ühendriikide parlament. See koosneb kahest kojast: ülemkojast ehk senatist ja alamkojast ehk esindajatekojast. Mõlemad kojad peavad istungeid pealinnas Washingtonis asuvas Kapitooliumis. Kongressivalimis ...

                                               

Ameerika Ühendriikide Senat

Ameerika Ühendriikide Senat on Ameerika Ühendriikide Kongressi ülemkoda. Senat peab oma istungeid Washingtoni Kapitooliumi põhjatiivas. Senatisse kuulub 100 liiget, keda nimetatakse senaatoriteks. Senatisse valitakse kuueks aastaks igast osariigi ...

                                               

Il Tümene

Sahha Vabariigi Riigikogu Республики Саха) on Sahha Vabariigi parlament, Sahha Vabariigi riigivõimu esindus-, seadusandlik- ja kontrollorgan. Sahha parlament on ühekojaline. Il Tümenes on 70 liiget, kes valitakse vabadel valimistel viieks aastaks.

                                               

Inglismaa parlament

Inglismaa parlament oli seadusandlik organ Inglismaa kuningriigis ja Inglismaa Vabariigis 13. sajandist kuni 1707. aastani, mil riigi ühendamisel loodi Suurbritannia parlament.

                                               

Rahvuskogu (Sambia)

Rahvuskogu on Sambia seadusandlik esindusorgan. Rahvuskogu on ühekojaline ja koosneb kuni 159 liikmest. Rahvuskogu tegutseb riigi pealinnas Lusakas. Sambia 1991. aastast kehtiv põhiseadus sätestab, et Rahvuskogu koosneb 150 valitud liikmest, mitt ...

                                               

Politsei

Politsei on ühiskonna poolt ametisse pandud jõudu rakendav struktuur, mis on ette nähtud ühiskonnaliikmete vahelistes suhetes korra säilitamiseks. Selle poolest erineb ta sõjaväest, mille eesmärk on kasutada jõudu välissuhetes. Politsei tagab ava ...

                                               

Abipolitseinik

Abipolitseinik on Eestis kehtiva abipolitseinike seaduse järgi isik, kes ei kuulu politsei koosseisu, kuid kes vabatahtlikult osaleb politsei tegevuses abipolitsei seaduse ja muude seaduste ning õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras. Polit ...

                                               

Jälitustegevus

Jälitustegevus on pädeva riikliku jälitusasutuse poolt salajaste ja avalike toimingute läbiviimine, mille eesmärk on teabe kogumine jälitustegevuse huvisfääris olevate isikute ja sündmuste kohta. Alates 2012. aastast sätestab kõik jälitustegevuse ...

                                               

Kanada ratsapolitsei

Kanada ratsapolitsei, prantsuse keeles Gendarmerie royale du Canada) on Kanada föderaalne ja riiklik politseiüksus, mis tegeleb õiguskaitsega föderaalsel tasemel. RCMP on aktiivne kaheksas provintsis, kolmel alal Loodealad, Nunavut ja Yukon, 150 ...

                                               

Kordnik

Kordnik on kõige madalam politseinikuaste; ka vastav ametiisik. Edutamisel sai kordnikust vanemkordnik ja selle edutamisel allkonstaabel. Eestikeelsetes allikates on terminit kasutatud esimese iseseisvusaja Eesti politseid silmas pidades.

                                               

Kriminaaljälitus

Kriminaaljälitus, inglise keeles Criminal Investigation Department, CID) oli NSV Liidu Siseministeeriumi, NSV Liidu liiduvabariikide õiguskaitseorganite ja on endiste NSV Liidu liiduvabariikide siseasjadeasutuste koosseisu kuuluvad, operatiivjäli ...

                                               

Kriminaalmiilits

Kriminaalmiilits oli Venemaa kriminoloogias kasutatav üldnimetus kriminaal-, majanduskuritegude ja ebaseadusliku narkootikumide käitlemise tõkestamise ja avastamisega tegelevate allüksuste kohta, kes tegevad kuritegude avastamisega, milles on eel ...

                                               

Kriminaalpolitsei

Kriminaalpolitsei on politsei, mis tegeleb kriminaalkuritegude avastamise ja nende ärahoidmisega. Kriminaalpolitsei töötajad kannavad teenistuses olles sageli tsiviilriietust.

                                               

Miilits

Miilits oli korrakaitseorganite nimetus NSV Liidus ja Varssavi pakti riikides, niisamuti Jugoslaavias. Korrakaitseorganeid nimetatakse jätkuvalt miilitsaks mõnedes NSV Liidu endistes liiduvabariikides: Valgevenes, Tadžikistanis, Usbekistanis ja K ...

                                               

Militsionäär

Militsionäär ehk miilitsatöötaja on miilitsa teenistuses olev ametnik. Eesti NSV-s olid militsionäärid ametis Eesti NSV Siseministeeriumi Siseasjade valitsustes ja Siseasjade osakondades.

                                               

New Yorgi politsei

New Yorgi politsei on New Yorgi linnale alluv munitsipaalpolitsei, mille peamisteks ülesanneteks on korrakaitse ja juurdluste läbiviimine. New Yorgi politsei on USA vanimaid politseiameteid. Asutus loodi 1845 ja see asendas 1625. aastast tegutsen ...

                                               

Politseiauto

Politseiauto on peamine sõiduk, mida politseiametnikud kasutavad teenistusülesannete täitmisel: patrullimisel, väljakutsetele sõitmisel jne. Tavaliselt kasutatakse politseiautosid selleks, et politseinikud jõuaksid kiiresti sündmuspaika, et trans ...

                                               

Politseikoer

Politseikoer on politseiülesannete täitmiseks väljaõpetatud teenistuskoer. Politseikoerad otsivad enamasti lõhkeaineid, narkootikume, kadunud inimesi ja vahel on nad õpetatud kurjategijaid ründama. Politseikoerad peavad teadma ja täitma mitmeid s ...

                                               

Politseinik

Eesti Vabariigis on politseinik ehk politseiametnik Politsei- ja Piirivalveametis, Kaitsepolitseiametis või sisekaitselises rakenduskõrgkoolis politseiametniku ametikohal teenistuses olev isik. Laiemas mõttes käsitletakse Eestis politseinikuna ka ...

                                               

Sandarmeeria

Sandarmeeria teostab seadusjärelevalvet tsiviilelanikkonna seas ning täidab ka sõjaväepolitsei ülesandeid. On riike, kus sandarmeeria teeb politseitööd ainult tsiviilelanikkonna seas.

                                               

SORVVO

SORVVO on lühend, mis tähistas sotsialistliku omandi riisumise ja spekulatsiooni vastu võitlemise osakonda, vene keeles ОБХСС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. SORVVO oli 16. novembril 1937 NSV Liidu Sise ...

                                               

SWAT

SWAT on nimetus USA-s politsei koosseisu kuuluvatele eriüksustele, mille liikmed on eriväljaõppega ja kasutavad automaatrelvi, täitmaks ülesandeid, mida peetakse tavapolitseile liiga keerulisteks ja/või ohtlikuks. SWAT rühmade tegevusvaldkondadek ...

                                               

Sõjaväepolitsei

Sõjaväepolitsei on riigi relvajõudude koosseisu kuuluv julgeoleku- ja korrakaitseüksus, mille ülesanded ja jurisdiktsioon on reeglina seotud relvajõudude isikkoosseisu ja territooriumiga. Sõjaväepolitsei inglise keeles military police, lühend MP, ...

                                               

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet on Tallinna korrakaitseüksus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tähenduses ja erikorrakaitseorgan korrakaitseseaduse tähenduses.

                                               

Riigikaitse

Riigikaitseks nimetatakse riigi suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ning selle elanikkonna kaitsmist vaenlase eest ning tsiviil- ja sõjaliste abinõude kogumit selle tagamiseks.

                                               

Toll (asutus)

Toll on riigiamet, mille tavapärasteks ülesanneteks on riiki sisse veetavatelt kaupadelt riigimaksude kogumine, tollijärelevalve tegemine nii piiril kui sisemaal ja väliskaubanduseks vajalike tegevuslubade väljastamine. Riikide tolliasutused on k ...

                                               

Maailma Tolliorganisatsioon

Maailma Tolliorganisatsioon on valitsustevaheline organisatsioon. Oma ülemaailmse liikmeskonnaga peetakse WCOd globaalseks tollide kommuuniks. WCO tegeleb kaupade klassifitseerimise, tolliväärtuste määramise, päritolureeglite, tollitulude kogumis ...

                                               

Tolliliit

Tolliliit on ühtne kaubanduspiirkond, kus riikide vahel liikuvatel kaupadel puudub tollimaks ning liiduväliste maadega on kehtestatud samad kaubavahetusreeglid.

                                               

Tollimaks

Tollimaks on imporditavale või eksporditavale kaubale rakendatav maks, mille eesmärk on muuta kaupade suhtelisi hindu ja selle kaudu mõjutada kaubavahetuse struktuuri.

                                               

Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe

Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe oli 1947. aastal sõlmitud rahvusvaheline leping, mille eesmärgiks oli tollibarjääride vähendamine ning liikmete kaitsmine kaubandusliku diskrimineerimise eest. Pärast Rahvusvahelise Kaubandusorganisatsiooni loo ...

                                               

Heteroseksism

Heteroseksism on käitumiste, eelarvamuste ja diskrimineerimiste süsteem, mis eelistab vastassoo seksuaalsust ja suhteid. See võib sisaldada eeldust, et teised inimesed on heteroseksuaalsed või et vastassoolised seksuaalsed külgetõmbed ja suhted o ...

                                               

Geide seksuaalpraktikad

Geide seksuaalpraktikad on seksuaalkäitumine meestega seksivate meeste vahel olenemata nende seksuaalsest sättumusest või seksuaalsest identiteedist. Meestega seksiv mees võib end määratleda geina, biseksuaalsena või loobuda enda määratlemisest. ...

                                               

Homoseksuaalsuse teemaline sõnavara

See artikkel tutvustab homoseksuaalsusega seotud sõnavara. Homoseksuaalsuse teemaline sõnavara on olnud pidevaks teemaks alates LGBT liikumise algusest 19. sajandi keskpaigas. Seksuaalse sättumuse, seksuaalse identiteedi ja seksuaalse käitumisega ...

                                               

Lesbide seksuaalpraktikad

Lesbide seksuaalpraktikad on seksuaalkäitumine naistega seksivate naiste vahel olenemata nende seksuaalsest sättumusest või seksuaalsest identiteedist. Naistega seksiv naine võib end määratleda lesbina, biseksuaalsena või loobuda enda määratlemis ...

                                               

Pederastia (kuritegu)

See oli keelatud Vene seadustes ja 1935. aastal jõustunud kriminaalseadustikus, mis nägi pederastliku teo eest raskendavatel asjaoludel ette isegi sunnitöö mitte üle kaheksa aasta § 479. Selleaegses kohtumeditsiinis mõisteti pederastiat anaalse s ...

                                               

Cis-soolisus

Cis -soolisus ehk paiksoolisus on olukord, kus inimese sooidentiteet kattub tema bioloogilise sooga. Paiksoolise inimese "sooidentiteet või sooroll vastab sellele, mida ühiskond peab kohaseks tema soole." Paiksoolisuse vastandmõisteks on transsoo ...

                                               

Geid Trumpi Toetuseks

Geid Trumpi Toetuseks on USA LGBT-organisatsioon, mis moodustati 2016. aastal tollase USA presidendikandidaadi Donald Trumpi toetuseks ja pooldab praegu tema administratsiooni. Peter Boykin on asutaja ja president. Paljude toetajate hulgas on ka ...