ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279
                                               

Marssalikepp

Marssalikepp on marssali tunnuseks olev sau. Traditsiooniliselt on see valmistatud puidust ja/või väärismetallist ning kaunistatud vääriskividega. Sauale on jäädvustatud omaniku ja andja nimed ning saamise põhjus. Nõukogude Liidu marssalite tunnu ...

                                               

Ohvitseridekogu

Ohvitseridekogu on väeosa vm sõjalise rühmituse ohvitsere ühendav organisatsioon. Kogus muu hulgas arendatakse ohvitseride seltskondlikku ja sõjalist kasvatust. Kogu moodustatakse siis, kui väeosas on vähemalt 10 ohvitseri.

                                               

Parlamentäär

Parlamentäär on ühe sõdiva poole volitatud läbirääkija teise poolega. Tema tunnuseks on valge lipp. Parlamentääri isik on rahvusvahelise sõjaõiguse järgi puutumatu.

                                               

Partisanivõitlus

Sissisõda on ebakorrapärase sõjapidamise viis, mille korral väike rühm võitlejaid, näiteks paramilitaristid, relvastatud eraisikud või irregulaarid kasutavad sõjataktikaid, nende seas varitsusi, sabotaaži, haaranguid, väiklast sõjapidamist, äkkrü ...

                                               

Platsdarm

Platsdarm tähendab sõjanduses rünnaku lähteala, tugiala. Platsdarmiks võib olla mingi koht, piirkond või riik.

                                               

PSYOPS

PSYOPS on infosõja alammõiste ja lühend, tähendades psühholoogilise sõja teostamist. USA-s on pärast 2010. aastat selle tähistamiseks kasutuses lühend PSYOP. Ajalooliselt on seda seotud propaganda mõistega, aga 21. sajandil ei samastu see enam me ...

                                               

Põletatud maa taktika

Põletatud maa taktika on sõjaline võte vastase edasiliikumise ja hõivatud alal püsimise raskendamiseks, hävitades kõikvõimaliku eluks vajaliku. Peamine ajalooline abivahend hävitustööks on tuli. Toiduainete hävitamise algsed sihtmärgid olid terav ...

                                               

Pühasõdalane

Pühasõdalane on inimene kes tapab teisi jumala nimel. Mõiste võeti kasutusele 2014 aasta algusest eesti meedias islami terroristi koondnimetusena, mudžahiid või džihadisti tõlkevastena. Pühasõdalased islamis peavad läbi tegema nii usulise kui ka ...

                                               

Quick Reaction Alert

Külma sõja ajal pidid paljude NATO riikide õhujõudude lendurid olema valmis startima mõne minutiga, kui keegi õhuruumi tungis. Kiiresti startimiseks pidid valmis olema nii hävituslennukid, kui ka tuumarelvadega pommitajad ja seetõttu pidid nende ...

                                               

Rahu

Rahu on faktilise sõjategevuse puudumine. Enne Teist maailmasõda peeti rahuks olukorda, milles puudus sõjaseisukord. Seoses sellega, et mitmed riigid ei kuulutanud enam sõdasid välja, muutus vana käsitlus ebaadekvaatseks.

                                               

Raketikaitse

Raketikaitse on süsteem, relv või tehnoloogia, mida kasutatakse ründavate rakettide avastamiseks, jälgimiseks, vaheltlõikamiseks ja hävitamiseks. Algselt kavandati seda kaitseks mandritevaheliste tuumarakettide vastu, aga nüüdseks on kasutusala l ...

                                               

Regulaarvägi

Alalisvägi on riigi ametlik relvajõud, mille eesmärk on riiki rahu- ja sõjaajal kaitsta. Regulaarväe moodustavad tegevteenistuses olevad sõjaväelased ja sõjaajal võidakse väkke võtta ka reservväelasi. Regulaarväe alla ei käi näiteks vabatahtlikud ...

                                               

Relv

Relv on loodud seade/ese või suvaline kättesattuv vahend, mida kasutatakse enese kaitseks, vallutustel teiste inimeste allutamiseks/hävitamiseks või ulukite küttimiseks. Relv koosneb tavaliselt otseselt kahjustavast osast ning olenevalt relva lii ...

                                               

Relvarahu

Relvarahu on sõjategevuse ajutine katkestamine, mille puhul võitluse osapooled lepivad üksteisega kokku ründetegevuse peatamises. Relvarahu võidakse kuulutada välja ühepoolselt või sõlmida mitmepoolselt, relvarahu võib olla kuulutatud välja ametl ...

                                               

Relvastatud jõu kasutamine rahvusvahelises õiguses

ÜRO harta peamiseks eesmärgiks oli rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamine. Selleks San Francisco konverentsil osalenud riigid kehtestasid relvastatud jõu kasutamise keelu, mis kõlab nii: "kõik liikmed hoiduvad oma rahvusvahelistes suhetes ...

                                               

Rikošett

Rikošett on kuuli, mürsu või muu lendava keha tagasivetrumine või -põrkumine pinnalt. Rikošeti esinemise võimalus tingib ka üldise tulirelvade kasutamise ohutusreegli: ära kunagi tulista lamedat kõva pinda.

                                               

Rivi

Rivi on sõjanduses sõjaväelaste või sõjaväe sõidukite korrapärane paigutus koos tegutsemiseks. Rivisse kogumist või asetamist nimetatakse rivistamiseks.

                                               

Rivikord

Rivikord on sõjaväes vm ettenähtud ülesrivistumise kord, sellisel viisil liikumine. Alates umbes XIX sajandist kasutusel peamiselt tseremoniaalsetel üritustel, eelnevatel sajanditel nt ka väeüksuste korraldus lahingutes.

                                               

Snaiper

Täpsuslaskur ehk täpsuskütt ehk snaiper on laskur, kes on treenitud laskma varjatud positsioonilt võimalikult täpselt sihtmärke, mis on kas väga kaugel või väga väikesed. Tänapäeval on snaipri põhiline töö anda edasi informatsiooni vaenuvägede li ...

                                               

Staabiülem

Staabiülem on sõjaväeüksuse staabi tööd juhtiv sõjaväelane. Staabiülem on vastava sõjaväeüksuse ülema 1. asetäitja ja ühe auastme võrra madalamal ametikohal üksuse ülemast.

                                               

Staap

Staap on organisatsiooni juhtimisasutus ja tööorgan, mis koordineerib selle tööd ja planeerib edasist tegevust. Staap on enamasti militaar- või paramilitaarotstarbeline, kuid võib olla ka tsiviilformeering.

                                               

Strateegia

Strateegia on kaugeima eesmärgi saavutamiseks koostatud tegevuskava. Strateegia on suur pilt, näiteks eesmärk suurendada ettevõtte turuosa, või võita tagasi sõjas kaotatud alad, võita sõjas mõni uus ala vms. Strateegia erineb taktikast, mis on ko ...

                                               

Sõdur

Lihtsõdur on iga sõjaväe peamine edasiviiv ja otsustav jõud, millest sõltub lahingutegevuse, väljaõppe või igapäevateenistuse tegelik efektiivsus. Sõduri tegevus ja teenistus eeldab head vastupidavust, julgust ja järjekindlust, kuid sisaldab vähe ...

                                               

Sõjavang

Sõjavang on sõjas olevate riikide vastaspoole vangi võetud sõjaväelane. Sõjavangiks loetakse mundris ja relvaga varustatud isik, kes on tegutsenud sõjaväelise käsuliini alluvuses. Sõjavangide kohtlemine on määratletud Genfi konventsiooniga.

                                               

Sõjaväelane

Sõjaväelasel on sõjaväeline auaste. Auastmete arv ja nimetused on riigiti erinevad. Sõjaväelased jagunevad üldjuhul sõltumata riigilistest iseärasustest vastavalt auastmele põhigruppidesse: ohvitserid, kindralid kõrgemad ohvitserid allohvitserid, ...

                                               

Sõjaväeline auaste

Sõjaväeline auaste on sõjaväelase või reservis oleva sõjaväekohuslase auaste, mis määrab sõjaväelase hierarhilise positsiooni teiste sõjaväelaste suhtes. Sõjaväeline auaste antakse igale sõjaväes teenivale isikule. Auastmed jagunevad ohvitseride, ...

                                               

Sõjaväeluure

Sõjaväeluure on riikide sõjalise juhtkonna juhitav teabehankeprotsess, mille eesmärk on erinevatel tasemetel ja viisidel riikide võimalike vastase kohta informatsiooni ja teabe kogumine. Sõjaväelise iseloomuga salajase informatsiooni kogumine sei ...

                                               

Sõjaväeparaad

Sõjaväeparaad on rivikorras liikuvate sõjaväelaste ja sõjatehnika liikumine/ülevaatus, mida kasutatakse näiteks mingi sündmuse tähistamiseks, territooriumi elanike ühtekuuluvustunde tugevdamiseks jne. Erinevad riigid rakendavad ürituse korraldami ...

                                               

Sõjaväeringkond

Sõjaväeringkond on operatiiv-taktikaline territoriaalne sõjaväeüksus, mille koosseisu kuuluvad teatud territooriumil asuvad sõjaväeüksused, väekoondised, sõjaväelised õppeasutused ja eri relvaliikide sõjaväeasutused.

                                               

Sõjavägi

Sõjavägi on enamasti riiklikult korraldatud relvastatud organisatsioon, mille põhieesmärgiks on olla sõjaliseks toeks riigi julgeoleku-, välis- ja kaitsepoliitikale ning sealhulgas kaitsta riigi territoriaalset terviklikkust võimalike rünnete vastu.

                                               

Tagala (sõjandus)

Tagala on rindest kõige kaugemal asuvate sõjaväe jõudude kontsentratsioon, kus tegeletakse relvajõudude ainelise ja tehnilise varustamisega, tehnohooldusega ja meditsiinilise teenindamisega. Tagalas on esindatud tavaliselt kõik relvajõudude teeni ...

                                               

Tagalateenistus

Tagalateenistus on asutuste ja väeüksuste kogum ja korraldatud süsteem sõjanduses, mille eesmärk on vägede teenindamine ning varustamine. Tagalateenistuste põhiülesanded on: Kütuste, vee jms kuluvahenditega varustamine Remont, hooldus ja tehnika ...

                                               

Tankitõrje

Tankitõrje on väeüksuste tegevus vaenlase soomustehnika vastu. Samas on see jalaväe relvaliigi üks osa ja spetsialiseerumise suundi. Tankitõrje kui relvaliik sai alguse esimese maailmasõja päevil tulenevalt vajadusest arendada taktikat ja tehnolo ...

                                               

Tark kuul

Tark kuul on kuul, mis on pärast tulirelva rauast väljatulistamist lisaks tulistamisel etteantud trajektoori ja kiiruse järgmisele võimeline muutma lennu ajal suunda ja kiirust, edastama andmeid; vajadusel saab kuuli detoneerida enne sihtmärgini ...

                                               

Tiibadjutant

Tiibadjutant oli sõjaväeline ametikoht. Esialgselt tähistas nimetus ohvitseriauastmes adjutanti keisri, feldmarssali või generalissimuse juures. Hiljem, 19. sajandi algusest kuni 1917. aastani, oli see aunimetus, mis anti keisri õukonna juurde ar ...

                                               

Tulejuht

Tulejuht on sõjaväelane, kes tellib ja suunab peamiselt kinniselt tulepositsioonilt tulistavate kaudtulerelvade tuld.

                                               

Tunnimees

Tunnimees on vahtkonnaülema või tema õigustes oleva isiku poolt kindla valveülesandega vahipostile välja pandud relvastatud sõjaväelane. Tunnimees kuulub reeglina vahtkonna koosseisu.

                                               

Tuumasõda

Tuumasõda on sõda, milles kasutatakse peamiselt tuumarelva. Seni ainuke sõda, kus kasutati tuumarelva, oli Teine maailmasõda, kui USA kasutas tuumarelva Jaapani vastu, heites tuumapommid Hiroshimale ja Nagasakile augustis 1945.

                                               

Vahtkond

Vahtkonna ülesanne on valvata ja vajadusel ka kaitsta enda poolt valvatavaid objekte. Vahtkond on selle tõttu alalises lahinguvalmiduses. Vahtkond võib olla osa väeüksuse või sõjaväeasutuse teenistustoimkonnast. Vahtkonna ülesandeks võib olla ka ...

                                               

Varisõda

Varisõda on sõda, kus sõdivad osapooled ei sõdi üksteisega otse, vaid kolmandate osapoolte vahendusel. Kolmandateks osapoolteks võivad olla riigid, mitteriiklikud organisatsioonid või muud tüüpi osapooled. Varisõjad olid eriti iseloomulikud Teise ...

                                               

Veteran

Pikemalt artiklis Veteran Vana-Rooma Mõiste pärineb Rooma riigist, kus veteranideks nimetati 20-aastase sõjaväeteenistuse läbinuid, kes jäeti mõneks ajaks oma väeosa juurde. Pidulikul errulaskmisel anti neile sõjaväediplom. Pärast seda hakkasid n ...

                                               

Väejooks

Väejooks on väeosa ja muu teenistuskoha omavoliline mahajätmine lahinguolukorras, ka vastase väeossa üleminemine. Väejooksu läinud sõjaväelast nimetatakse väejooksikuks ehk desertööriks.

                                               

Väeliik

Eristatakse kolme klassikalist väeliiki põhiväeliiki: maavägi, õhuvägi. merevägi, Tehnika ja sõjakunsti areng on kaasa toonud ka uute ebatraditsiooniliste, kuid oluliste geograafia-üleste üleüldiste ja keskalluvusega väeliikide tekke nagu: tagala ...

                                               

Väeosa

Väeosa on mistahes väeliigis olev administratiivselt ja majanduslikult iseseisev väeüksus, mille moodustavad staap, allüksused ja teenistused. Väeosal on juriidilise isiku õigused ja tal on eriomane nimetus, pitsat ja sageli ka oma lipp. Väeosad ...

                                               

Õhuluure

Õhuluure on õhujõudude luurelennukite või mehitamata luurelennukite poolt regulaarsete/rutiinsete või sihipäraste lendude käigus rahu- ja sõjaajal teostatav teabehankeprotsessi osa, mille käigus vastavalt lennukõrgusele fikseeritakse visuaalse va ...

                                               

Õhutulejuht

Õhutulejuht on lahingutegevuse piirkonnas tegutsev sõjaväelane, kes tellib ja koordineerib maismaaüksuste tegevuse toetuseks mõeldud militaarõhusõidukite ründetegevust. Maismaaüksuste toetuseks kasutatakse tavaliselt ründelennukeid, hävitus-pommi ...

                                               

Ameerika Ühendriikide asepresidendi abikaasa

Ameerika Ühendriikide asepresidendi abikaasa on Ameerika Ühendriikide asepresidendi abikaasa. Tiitli Ameerika Ühendriikide teine leedi Second Lady of the United States, lühend SLOTUS võttis enda kohta kasutusele Jennie Tuttle Hobart, kelle abikaa ...

                                               

Audoktor

Audoktor on tiitel, mida antakse erilise austuse märgiks mingi ülikooli poolt. Audoktori kraadi ei saa taotleda, selleks ei pea kirjutama doktoritööd ega sooritama eksameid.

                                               

Datu

Datu on Aasia päritolu tiitel, mis sarnaneb Euroopa krahvitiitliga. Tiitli nimetus võib kirjapildis riigiti erineda: datu, datuk või dato.

                                               

Doodž

Doodž oli Veneetsia, Genova ja Senarica valitavate valitsejate tiitel. Doodž ei olnud tänapäevases mõttes hertsog ja tegemist ei olnud ka päritava hertsogitiitli vastega. Doodž oli Veneetsias ja Genovas, kahes linn-vabariigis, kus doodže valiti, ...