ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278
                                               

Keenia Aafrika Rahvuslik Liit

Keenia Aafrika Rahvuslik Liit on Keenia poliitiline partei, mis oli võimul aastatel 1963–2002 ehk peaaegu 40 aastat pärast Keenia vabanemist Briti koloniaalvõimu alt. Kuni aastani 1960 oli partei nimi Keenia Aafrika Liit.

                                               

Kuomintangi Revolutsiooniline Komitee

Kuomintangi Revolutsiooniline Komitee on Hiina Rahvavabariigi legaalne väikepartei, mis tekkis 1948. aastal Kuomintangist lahkulöömise tagajärjel. Parteil on 131 410 liiget 2017. Alates 2012. aastast on esimees Wang Exiang.

                                               

NELF

NELF on 1991. aasta novembris loodud vasakparteide ühendus. Eestist kuulub NELFi Eesti Vasakpartei, kes liitus 1995. aastal. NELFi põhiliseks töövormiks on kaks korda aastas toimuvad koosolekud, millest põhiliselt võtavad osa liikmesparteide väli ...

                                               

Partido Independentista Puertorriqueño

Partido Independentista Puertorriqueño on Puerto Rico partei, mille platvorm on üles ehitatud Puerto Rico iseseisvumise taotlemisele Ameerika Ühendriikidest. Iseseisvuslaste Partei on üks kolmest Puerto Rico suuremast parteist. Partei on asutatud ...

                                               

Piraadipartei

Piraadipartei on rahvusvaheline informatsioonivabaduse ja liberaalsete kodanikuõiguste eest seisev poliitiline liikumine, mis on alguse saanud Rootsi Piraadiparteist. Liikumise eesmärkide hulka kuulub autoriõiguse ja patentidega seotud seaduste r ...

                                               

Tööpartei

Tööparteideks nimetatakse erakondi, mis asuvad tsentrumist vasemal pool, sest vastandina kodanlikele erakondadele kaitsevad nad töötajate huve. Tööparteiks nimetatakse anglosaksi traditsiooni järgi sotsiaaldemokraatlikke parteisid. Tavaliselt on ...

                                               

UBUNTU Partei

UBUNTU Partei on Lõuna-Aafrika Vabariigi partei, Ubuntu Vabastusliikumise poliitiline väljund. See on esimene ubuntu ideoloogial põhinev partei. Partei rajas 2012. aastal Michael Tellinger. 2014. aastal osaleti Lõuna-Aafrika Vabariigi üldvalimist ...

                                               

Poliitik

Poliitik on inimene, kes on aktiivselt tegev poliitikas, kuuludes kas mõnda erakonda või poliitilisse rühmitusse või väljaspool neid sõltumatu poliitikuna. Poliitik tavaliselt omab oma maailmavaadet ja ideid ühiskonna ja riigi toimimise küsimuste ...

                                               

Regionaalareng

Et saaksime rääkida regionaalsest arengust ja regionaalprobleemidest, tuleb mõista regiooni tähendust. Regiooni on tõlgendatud Eesti maastikul küllaltki erinevalt, kuid kõige selgemaks saab pidada Jussi S. Jauhianeni tõlgendust. Tema sõnul on reg ...

                                               

Tõmbekeskus

Tõmbekeskus on asula, kus mingi piirkonna inimesed käivad teenuste ja kaupade järel. Näiteks Tartu maakonna tähtsaim tõmbekeskus on Tartu. Kahe tõmbekeskuse vahele jäävat piirkonda nimetatakse arengukoridoriks.

                                               

Ääremaastumine

Ääremaastumine on protsess, mille käigus kolivad inimesed vähem asustatud piirkondadest suurematesse keskustesse ning selle tulemusena väheneb nende piirkondade atraktiivsus elukeskkonnana, mis soodustab omakorda veel rohkemate inimeste lahkumist ...

                                               

Kohalik omavalitsus Moskvas

Kohalik omavalitsus Moskvas on omavalitsusliku haldamise teostus Venemaa Föderatsiooni pealinnas Moskvas. Moskvas moodustatud munitsipaalmoodustised omavad kohaliku omavalitsuse valitavaid tööorganeid, põhimäärust, munitsipaalvara ja kohalikku ee ...

                                               

Linnaasundus

Linnaasundus on munitsipaalmoodustise liike Venemaal; linn või alev, mille territooriumil teostatakse omavalitsuslikku haldamist. Linnaasundused, mis ei ole saanud linnaringkonna staatust, kuuluvad munitsipaalrajoonide koosseisu. Linnaasunduste l ...

                                               

Moskva linnapea

Moskva linnapea on Moskva linna kõrgeim ametiisik, linnapea, kes juhib Moskva Linnavalitsust – linna kõrgeimat täidesaatvat võimuorganit. Vastavalt Moskva linna põhikirjale valitakse Moskva linnapea Moskva linnaelanikest valijate poolt otsestel j ...

                                               

Moskva Linnavalitsus

Moskva Linnavalitsus on riigivõimuorgan Venemaal, Venemaa Föderatsiooni pealinna Moskva täitesaatva võimu organ. Moskva Linnavalitsuse struktuuri kuuluvad täidesaatva võimu harukondlikud ja funktsionaalsed võimuorganid ning kohapealseks juhtimise ...

                                               

Munitsipaalmoodustis

Munitsipaalmoodustis on rahvastatud territoorium Venemaal, millel teostatakse omavalitsuslikku haldamist. 2014. aastast näeb Venemaa Föderatsiooni seadusandlus ette võimaluse luua 7 liiki munitsipaalmoodustisi. Üht liiki munitsipaalmoodustised võ ...

                                               

Sõjandus

Sõjandus on inimtegevuse valdkond, mille eesmärk on enda ühiskondlike ressursside ja territooriumi kaitse ning võimaliku vaenlase ressursside ja valduste üle kontrolli saavutamine.

                                               

Adjutant

Adjutant oli sõjaväeline ametikoht, algselt kõrgemate sõjaväejuhtide isikliku staabi juht, kes sarnaselt sõjaväeosade staapide juhtidega, vormistasid, koostasid kirjalikult ja edastasid täitmiseks väejuhtide korraldusi ja käske, kontrollisid nend ...

                                               

Ajateenija

Ajateenija on riigi relvajõudude kohustuslikus tegevteenistuses ehk ajateenistuses viibija. Ajateenijatele kehtivad ajateenistuse jooksul tavaliselt suuremad piirangud ja rangemad distsiplinaarmeetmed kui kutselistele sõjaväelastele. Ajateenistus ...

                                               

Asümmeetriline sõda

Asümmeetriline sõda ehk asümmeetriline sõjapidamine on sõda poolte vahel kelle sõjaline võimsus, strateegia ja taktika oluliselt erinevad. Tüüpiline näide sellisest sõjast on võitlus elukutselise sõjaväe ja sisside või vastupanuliikumise vahel.

                                               

Boomerang (lasutuvastussüsteem)

Boomerang on lasutuvastussüsteem, mis on arendatud DARPA ja BBN Technologies vahelise koostööna. Seadme põhiliseks kasutusalaks on snaipri lasu kindlakstegemine ja selle asukoha määramine. Boomerangi süsteem on reeglina kinnitatud sõidukite, näit ...

                                               

Brigaadiadmiral

Brigaadiadmiral oli Bulgaaria mereväes aastatel 2000−2010 kehtinud sõjaväeline auaste. 2010. aastal nimetati see ümber kommodooriks ja 2017. aastal flotilliadmiraliks. Sellest oli kõrgem kontradmirali ja madalam 1. järgu kapteni auaste. Maaväes v ...

                                               

Demineerimine

Demineerimine tähendab lõhkekehade avastamist mingilt maismaa- või veealalt ning nende eemaldamist, hävitamist või kahjutustamist. Veealalt miinide avastamist nimetatakse miinide traalimiseks. Miinide tuvastamise ja hävitamise mehaanilised vahendid

                                               

Desarmeerimine

Desarmeerimine ehk relvitustamine on vahendite süsteem, mida rakendatakse, et vähendada sõjaväe isikkoosseisu ja relvastust. Lõpptulemusena eeldatakse saavutada ründerelvade täielik kõrvaldamine. Desarmeeritakse nii ühepoolselt – lootuses, et ees ...

                                               

Družinnik

Družinnik oli idaslaavlaste hõimuüliku või Vana-Vene vürsti družiina liige. Varakeskaegse družinniku tüüpiline varustus koosnes soomusrüüst, pika tera ning konksuga sõjakirvest, mõõgast, kilbist näiteks ümarkilp või vapikilp ja koonilisest kiivri ...

                                               

Elektrooniline rünnak

Elektrooniline rünnak on elektromagnetilise või suunatud energia kasutamine isikkoosseisu, rajatiste või seadmete ründamiseks, selleks et neutraliseerida või hävitada vastase lahinguvõime või -võimekus või neid halvendada. Elektroonilist rünnakut ...

                                               

Elektrooniline sõda

Elektrooniline sõda ehk elektrooniline sõjapidamine on sõjaline tegevus, mille eesmärk on kontrollida elektromagnetilist spektrit. Et täita seda eesmärki, kasutatakse elektroonilisi rünnakuid ja vajadusel elektroonilist kaitset. Lisaks kasutataks ...

                                               

Eruväelane

Eruväelane ehk erusõjaväelane on endine kaadrisõjaväelane ehk tegevteenistuses olnud isik, kes ei ole enam sõjaväekohustuslane ehk on terviseseisundi või vanuse tõttu või muul seaduslikul alusel arvatud erru. Eestis reguleerib tegevteenistussuhte ...

                                               

Garnison

Garnison on ühe asula või ka muudes määratud piirides alaliselt või ajutiselt paiknevatest väeüksustest, sõjaväeasutustest, sõjaväeliselt korrastatud struktuuriüksustest ja üksikutest sõjaväelastest garnisoniteenistuse läbiviimiseks moodustatud t ...

                                               

Hübriidsõda

Hübriidsõda on sõjapidamisviis, milles rakendatakse korraga nii konventsionaalse kui ka mittekonventsionaalse sõjapidamise elemente. Mittekonventsionaalseteks elementideks võivad olla näiteks majandustegevuse abil mõjutamine, propaganda, eri meed ...

                                               

Juhtimissõda

Juhtimissõda tähendab operatsioonijulgeoleku, sõjalise pette, psühholoogiliste operatsioonide, elektroonilise sõja ja füüsilise purustamise integreeritud kasutamist vastastikuses koostöös luurega eesmärgiga mõjutada, halvendada ja hävitada vastas ...

                                               

Kapitulatsioon

Kapitulatsioon tähendab tingimusi, millele vastavalt antakse kindlus või maa-ala üle piirajatele või millega see soovib end üle anda. Kapitulatsiooni põhimõte on säilitada senised õiguslikud vahekorrad pärast võimuvahetust võimalikult muutmatult. ...

                                               

Kaudtuli

Kaudtuli ehk kaudtulelaskmine on sihtimine ja laskmine maismaal või veekogul asuva relva või relvasüsteemiga reeglina maismaal asuva, kuid tulepositsioonilt mitte nähtava sihtmärgi pihta, vastandina otsetulele, mille korral sihtmärki nähakse ja s ...

                                               

Kilp

Kilp on sõjanduses kasutatav isiklik turviseliik, mõeldud viskerelvade peatamiseks või mõõkade, nuiade, kirveste ja sarnaste relvade löökide kõrvalejuhtimiseks, kas enda ette asetatuna, keha külge kinnitatuna või käes hoituna. Kilpe on väga erine ...

                                               

Kompaniiveebel

Kompaniiveebel on kompanii vanem allohvitser, kompaniiülema asetäitja ja nõustaja personali-, administratiiv- ja tagalaküsimustes. Ta on ühtlasi kõigi kompanii allohvitseride ja sõdurite otsene ülem, omades kompaniiveebli distsiplinaarvõimu. Komp ...

                                               

Kortermeister

Kortermeister on endisaegne ohvitser, kes algselt tegeles vägede majutuse, toidu ja hobusemoona küsimustega, hiljem aga eelkõige operatiivküsimustega.

                                               

Kurnamissõda

Kurnamissõda on sõjastrateegia, mis seisneb vaenlase järjepidevas "kurnamises" kuni punktini, mil vastasel pole enam võimalik sõdimist jätkata. Sellise strateegia korral võidab sõja osapool, kelle varud on suuremad. Kurnamissõja kasutamise tuntui ...

                                               

Käsundusohvitser

Käsundusohvitser ehk adjutant on kõrgema ülema või asutuse antud eriülesandeid täitev ohvitser. Käsundusohvitserid on kas koosseisulised või vajaduse korral määratavad.

                                               

Kütiväeosa

Kütiväeosa on kergejalaväe valiküksus, kuhu tavaliselt kuuluvad laskurid. Sageli kasutatakse kütiväeosi luures ja snaipritena, samuti võitluseks diversantide ja vastupanuliikumiste vastu. Sageli on kütiväeosade nimes sõna kütt või jääger: Austria ...

                                               

Lahingukord

Lahingukord on sõjanduses kasutatav termin vägede paiknemise kohta lahingus ning nende kasutamise järjekorra kohta. Lahingukord sõltub kasutatavatest väeliikidest, paiga iseärasustest, kus lahingut peetakse, andmetest vastase kohta, lahingu pidam ...

                                               

Lahinguteenindustoetus

Lahinguteenindustoetus on tagalateenistuse haru, mille ülesandeks on väeüksuste otsene teenindamine ja varustamine lahingutegevuseks vajalike vahenditega väliolukorras. Lahinguteenindustoetuse raames toimivad: välilaatsaretid sidumispunktid medit ...

                                               

Lahinguvalmidus

Lahinguvalmidus on allüksuse, üksuse, väekoondise ja kogu sõjaväe üldine võimekus alati organiseeritult ettenähtud ajal lahingusse astuda ja saadud ülesanded edukalt täita.

                                               

Linnalahing

Linnalahing on lahingu ja taktika vorm, mida kasutatakse linnades ning muudel tiheda asustusega aladel. See erineb tavalisest lahingust taktikate ja segavate faktorite poolest. Nendeks faktoriteks võib nimetada tsiviilisikute konstantset kohalolu ...

                                               

Luurepõhine sõda

Luurepõhine sõda on vabamalt määratletud uudistermin, mida kasutatakse nüüdisajal laialdaselt nii militaar- kui ka kaitsepoliitikas ning mille sünonüümideks võib lugeda kübersõda, digitaalset sõjapidamist, netisõda, arvutisõda jms. Oluliseks tegu ...

                                               

Lähikaitse relvasüsteem

Lähikaitse relvasüsteem on kaitsesüsteem, mille ülesanne on hävitada lähenevad vaenlaste raketid, õhusõidukid või muud väikesõidukid. Lähimaa kaitsesüsteem on kõige enam kasutusel sõjalaevadel. Tänapäeval on peaaegu igal sõjalaeval mingisugune lä ...

                                               

Maamiilits

Maamiilits on sõjaajalooline termin irregulaarsete ajutise iseloomuga maakaitsevägede kohta. Prantsuse keelest Ida- ja Põhja-Euroopa keeltesse laenatud mõiste milice omas 17 18. sajandil hilisemast ja tänasest mõistest märksa laiemat sisu. Niisam ...

                                               

Marssalikepp

Marssalikepp on marssali tunnuseks olev sau. Traditsiooniliselt on see valmistatud puidust ja/või väärismetallist ning kaunistatud vääriskividega. Sauale on jäädvustatud omaniku ja andja nimed ning saamise põhjus. Nõukogude Liidu marssalite tunnu ...

                                               

Ohvitseridekogu

Ohvitseridekogu on väeosa vm sõjalise rühmituse ohvitsere ühendav organisatsioon. Kogus muu hulgas arendatakse ohvitseride seltskondlikku ja sõjalist kasvatust. Kogu moodustatakse siis, kui väeosas on vähemalt 10 ohvitseri.

                                               

Parlamentäär

Parlamentäär on ühe sõdiva poole volitatud läbirääkija teise poolega. Tema tunnuseks on valge lipp. Parlamentääri isik on rahvusvahelise sõjaõiguse järgi puutumatu.

                                               

Partisanivõitlus

Sissisõda on ebakorrapärase sõjapidamise viis, mille korral väike rühm võitlejaid, näiteks paramilitaristid, relvastatud eraisikud või irregulaarid kasutavad sõjataktikaid, nende seas varitsusi, sabotaaži, haaranguid, väiklast sõjapidamist, äkkrü ...