ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 269
                                               

Webflow

Webflow on veebipõhine veebilehtede koostamise tööriist. Tegemist on professionaalse pukseerimisel põhineva tööriistaga, mis on ehitatud muganduvate veebilehtede disainimiseks. Rakenduse abil saab muuhulgas luua kontaktivorme, animeeritud veebisi ...

                                               

Programmeerimine

Programmeerimine on arvutiprogrammide lähtekoodi kirjutamise, testimise, silumise ja haldamise tegevuste jada. Lähtekood kirjutatakse kasutades programmeerimiskeeli. Programmeerimisega tegelevat inimest nimetatakse programmeerijaks. Programmeerim ...

                                               

Alamprogramm

Alamprogramm on informaatikas lähtekoodi korduvkasutatav osa, mis täidab kindlat ülesannet. Alamprogrammi saab programmi eri osadest välja kutsuda, vähendades seega programmeerimise ajakulu, programmi haldamise vaeva ja koodi pikkust. Ühtlasi suu ...

                                               

Anonüümne funktsioon

Anonüümne funktsioon on funktsioon, millele pole määratud nime. Võimaldamaks anonüümseid funktsioone, peab programmeerimiskeel toetama funktsiooni kui andmetüüpi. See tähendab, et anonüümseid funktsioone peab saama luua, anda teistele funktsiooni ...

                                               

C standardteek

C standardteek on ANSI C standardi osa, mis kirjeldab programmeerimiskeeles C kasutatavaid päisefaile ja alamprogramme, mida kasutatakse lihtsamate toimingute jaoks nagu sisend-väljundoperatsioonid, sõnetöötlus jms. C standardteek ei ole ise tark ...

                                               

CoCoViLa

CoCoViLa on programmide struktuurset sünteesi kasutav visuaalsete keelte loomise vahend. Seda on kasutatud edukalt simuleerimiskeelte loomiseks. CoCoViLa kasutusjuhend ja tarkvara on saadaval veebist.

                                               

CSS-in-JS

CSS-in-JS on tehnoloogia veebilehtede kujundamiseks kasutatava keele CSS kirjutamiseks programmeerimiskeeles JavaScript. Tegemist on tehnikaga, mis toetab tänapäevases veebiarenduses laialt levinud modulaarsuse, ehk veebilehe osadeks jaotamise põ ...

                                               

Disassembler

Disassembleri abil tõlgitakse masinkood assemblerkeelde. Kuna masinkood ja assemblerkeel on üks-ühele seotud, siis on kindel, et assembler, mille keel on vastava disassembleri poolt genereeritava koodiga ühilduv, viib programmi pärast muudatusi j ...

                                               

Dokumendi objektimudel

Dokumendi objektimudel on platvormist ja keelest sõltumatu XML, XHTML ja HTML dokumentidega suhtlemise liides. Selle levinumaks rakenduseks DOM-i implementatsioonid erinevates brauserites, mis võimaldab JavaScriptiga veebilehtede sisu dünamilisel ...

                                               

Dünaamiline programmeerimine

Dünaamiline programmeerimine on algoritmiline probleemi lahendamise meetod, mis lahendab kõigepealt alamprobleemid ja salvestab need mingisse andmestruktuuri. Neid andmeid kasutatakse üldisema probleemi lahendamiseks. Ehk lahendatakse probleem, m ...

                                               

Ekstreemprogrammeerimine

Ekstreemprogrammeerimine on tarkvaraarenduse metoodika, mis on mõeldud parandama tarkvara kvaliteeti ja vastavust kliendi muutuvatele vajadustele. Agiilse tarkvaraarenduse alaliigina toetab see sagedasi "avaldamisi" lühikeste arengutsüklite jooks ...

                                               

Eranditöötlus

Eranditöötlus on konstruktsioon programmeerimiskeeltes või mehhanism riistvaras, mille abil saab tuvastada ja töödelda erandeid ehk arvutiprogrammi töös tekkinud eriolukordi. Erandid võivad tekkida näiteks siis, kui programm üritab lugeda kättesa ...

                                               

Globaalne muutuja

Globaalne muutuja ehk globaalmuutuja on informaatikas muutuja, mis asub väljaspool alamprogramme. Globaalset muutujat vastandatakse lokaalsele muutujale, mis defineeritakse alamprogrammi sees. Üldjuhul on globaalsed muutujad kättesaadavad igast a ...

                                               

Hello world

"Hello world" programm on arvutiprogramm, mis ei tee mitte midagi muud kui väljastab ekraanile teksti "Hello, World!". Selliseid programme kasutatakse sagedasti programmeerimisõpikutes, erinevate keelte võrdlemisel ning kompilaatorite testimisel. ...

                                               

Integreeritud programmeerimiskeskkond

Integreeritud programmeerimiskeskkond on tarkvararakendus, mis pakub programmeerijatele mitmekülgseid tööriistu tarkvara arendamiseks. IDE koosneb tavaliselt lähtekoodi redaktorist, silurist, rakenduse koostamise automatiseerimistööriistadest nin ...

                                               

Interaktiivne programmeerimine

Interaktiivne programmeerimine on käivitatud programmi koodi või selle osade koostamine või muutmine nii, et muudatused rakenduvad käitatavas programmis ilma seda peatamata ja/või uuesti käivitamata. Võimalusega teha käitatavas programmkoodis muu ...

                                               

Klass (programmeerimine)

Klass on objektorienteeritud programmeerimisel keelekonstruktsioon, mille põhjal luuakse objekte. Klass kirjeldab kindla objekti tüübi ja käitumise. Selle kirjelduse järgi loodud objektid on klassi instantsid. Klassiga seotud funktsioone nimetata ...

                                               

Kommentaar (programmeerimine)

Kommentaar on programmeerimises arvutiprogrammi lähtekoodi osa, mis sisaldab inimloetavaid märkmeid. Need märkmed võivad olla olulised programmeerijale, kuid kompilaatorid ja interpretaatorid üldjuhul eiravad neid. Kommentaaride vormistamise reeg ...

                                               

Koodi refaktoreerimine

Koodi refaktoreerimine on protsess olemasoleva lähtekoodi ümberstruktureerimiseks, muutmata koodi visuaalset käitumist. Refaktoreerimise tulemusel paranevad tarkvara funktsioonivälised omadused: koodi loetavus, keerukus, hallatavus ja laiendatavu ...

                                               

Kovariantne tagastustüüp

Objektorienteeritud programmeerimises on võimalik alamklassides meetodeid üle kirjutada. Kui muuta ülekirjutatud meetodi tagastustüüpi, siis seda tehnikat nimetatakse kovariantseks tagastustüübiks. Kovariantsed tagastustüübid on Javas lubatud ala ...

                                               

Kõrgemat järku funktsioon

Defineerime funktsiooni negate, mis võtab funktsiooni f ja tagastab funktsiooni, mis tagastab tõeväärtuse true, kui f tagastab false, ning tõeväärtuse false, kui f tagastab true. Järgnevates näidetes oletame, et meil on olemas funktsioon even, mi ...

                                               

Kõrgkeel

Kõrgkeeleks nimetatakse arvutiteaduses programmeerimiskeelt, mis konkreetse arvuti ülesehitusest ja operatsioonisüsteemist ei sõltu. Erinevalt madalkeeltest võib kõrgkeeltes esineda tavakeele elemente ning neid võib olla tunduvalt kergem kasutada ...

                                               

Lause (programmeerimine)

Programmid koosnevad lausetest, mis on sarnased loomuliku keele käskiva kõneviisi lausetega. Lausetes annab programmeerija mingi korralduse. Lihtsamate lausete puhul on lauseks üks rida koodi ning kui programm käivitada täidab programm laused sel ...

                                               

Less

Less on dünaamiline laadilehekeel, mida on võimalik kompileerida CSS-iks ja jooksutada nii kliendi- kui ka serveripoolel. Less loodi 2009. aastal Alexis Sellier algatusel. Lessi loomisel saadi väga palju inspiratsiooni Sassist, kuid erinevalt Sas ...

                                               

Linkur

Linkur on arvutiprogramm, mis võtab erinevad objektikoodi ja teegifailide nn importteegid ning ühendab need kokku ühtseks, käivitatavaks programmiks. Tavaliselt on iga arvutiprogramm lingitud ka mitme operatsioonisüsteemi teegi külge. On kaks põh ...

                                               

Loendi hõlmamine

Loendi hõlmamine on mõnes programmeerimiskeeles kasutatav süntaktiline konstruktsioon loendi põhjal uue loendi moodustamiseks. Loendi hõlmamise süntaks põhineb matemaatilises hulgateoorias kasutataval notatsioonil, mis määrab ära hulga, millest l ...

                                               

Lokaalne muutuja

Lokaalne muutja ehk lokaalmuutuja on informaatikas muutuja, mis on kättesaadav ainult piiritletud programmiosas, näiteks alamprogrammis. Kuna lokaalsed muutujad omavad tähendust ainult ühe alamprogrammi piires, siis saavad mitu erinevat alamprogr ...

                                               

Lähtekood

Lähtekood on programmeerimiskeeles kirjutatud tekst, mis kirjeldab arvutile antavaid käske. Lähtekood tuleb teisendada masinakeelde ehk transleerida arvutile arusaadavasse keelde. Seda saab teha kompilaatori või interpretaatori abil. Kompilaator ...

                                               

Mall (programmeerimine)

Mall on programmeerimisel C++ keele omadus, mis võimaldab kirjutada koodi hoolimata sellest, mis andmetüüpidega seda koodi kasutama hakatakse. Mallid abistavad üldistavat programmeerimist C++ keeles. Mallid on suurepärane abivahend C++ programmee ...

                                               

Metaprogrammeerimine

Metaprogrammeerimine on selliste arvutiprogrammide kirjutamine, mis manipuleerivad andmetena teisi programme, või mis teevad osa tööst, mida harilikult tehtaks programmi jooksmise ajal, juba kompileerimise ajal. Keelt, milles metaprogramm on kirj ...

                                               

Objektkood

Objektkood või objektfail on üks programmi loomise vaheetappe, kus lähtekoodi failid on kompileeritud, kuid nad ei moodusta veel ühtset tervikut, programmi. Erinevatest objektkoodi failidest saab linkimise tulemusena panna kokku lõpliku arvutipro ...

                                               

Paarisprogrammeerimine

Paarisprogrammeerimine on tarkvaraarenduses agiilne meetod, kus kaks programmeerijat teevad koostööd programmi loomisel. Üks paarilisest kirjutab koodi ning sel ajal teine paariline vaatab läbi iga sisestatud koodirea. Antud programmeerimistehnik ...

                                               

Programmeerimise paradigma

Programmeerimise paradigma on fundamentaalne programmeerimise stiil. Mõned programmeerimiskeeled toetavad konkreetset paradigmat Haskell funktsionaalset, Prolog loogilist, teised toetavad aga mitmeid erinevaid. Nii näiteks võivad keeltes C++ ja J ...

                                               

Rekursioon

Rekursioon on mingi objekti kordamine ennastkopeerival teel. Olles valdavalt arvutiteaduses ja matemaatikas kasutusel olev termin, on sel juuri ka humanitaarteadustes. Rekursioon on olukord, kus näiteks arvutiprogrammis defineeritud funktsioon ku ...

                                               

Sidestus

Tarkvaratehnikas mõõdab sidestus, kui tihedalt moodulid üksteisest sõltuvad. Kõrge sidestus on tarkvara ülesehituse halb omadus. Kõrge sidestusega mooduli ümbertegemisel on tõenäoline, et mõni teine moodul enam ei tööta ja selle sisu tuleb ümber ...

                                               

Sidusus

Sidusus mõõdab mooduli osade sarnasust ja kõrge sidusus on tarkvara ülesehituse hea omadus. Kõrge sidususega moodulit võib käsitleda eraldiseisvana. Sellise kõrge sidususega mooduli osad on nii tihedalt seotud, et nende laiali jaotamise tulemusen ...

                                               

Sulund (informaatika)

Sulund on informaatikas avaldis, millel võib olla vabu muutujaid koos keskkonnaga, mis neid seob. Mõnikord nimetatakse sulunditeks ka lihtsalt anonüümseid funktsioone. Sulundeid kasutades saab objektorienteeritud programmeerimiseks implementeerid ...

                                               

Ternaarne tehe

Ternaarne tehe ehk ternaarne operatsioon ehk ternaarne operaator on matemaatikas tehe aarsusega 3 ehk kolme muutuja funktsioon. Üldjuhul on tegemist kujutusega kolme hulga otsekorrutisest neljandasse hulka. Ternaarne algebraline tehe hulgal A on ...

                                               

Tingimuslause

Tingimuslause on põhiliselt programmeerimises kasutatav juhtkonstruktsioon, mis suunab programmi täitmist. Vabas vormis võib lihtsaimat tingimuslauset esitada "kui < tingimus >, siis < väide > ". See tähendab, et kui on täidetud, siis ...

                                               

Tkinter

Moodul tkinter on graafiliste kasutajaliideste loomise vahend, mis kuulub programmeerimiskeele Pythoni standardvarustusse. Tkinter moodulid põhinevad laialt levinud teegil nimega Tk, mida kasutatakse ka teistes programmeerimiskeeltes. Tkinteri tö ...

                                               

Tsükkel (programmeerimine)

Tsükkel ehk silmus on konstruktsioon programmeerimiskeeltes, mis võimaldab ühte koodilõiku korduvalt käitada. Tsükkel koosneb üldjuhul täidetavast koodist ja tingimuslausest.

                                               

Tugev ja nõrk tüüpimine

Programmeerimises klassifitseeritakse programmeerimiskeeli kõnekeelselt selle põhjal, kas keele tüübisüsteem teeb sellest tugeva või nõrga tüüpsusega keele. Nendel terminitel puudub täpne definitsioon, aga üldiselt on tugevalt tüübitud keelel ran ...

                                               

Unaarne tehe

Unaarne tehe ehk unaarne operatsioon on matemaatikas ainult ühe operandiga algebraline tehe. Näiteks eitus on loogikas unaarne tehe tõeväärtustega või propositsioonidega. Ruut on unaarne tehe reaalarvudega. Unaarne tehe hulgal A on funktsioon f: ...

                                               

Võrdlusoperaator

Võrdlusoperaator on kahekohaline loogiline operaator. Neid kasutatakse eelkõige võrrandites ja võrratustes ning programmeerimiskeelte loogilistes avaldistes. Programmeerimiskeeltes kasutatakse võrdlusoperaatoreid enamasti silmustes ja hargnemiskä ...

                                               

Üldistav programmeerimine

Üldistav programmeerimine on programmeerimistehnika, mis võimaldab kasutada erinevaid andmetüüpe seni kuni andmetüübid täidavad teatud tingimusi. Seda tehnikat kasutavad mitmed kaasaegsed keeled, sealhulgas C++, D, Eiffel, Ada, BETA. C++ mallid o ...

                                               

Tarkvara testimine

Tarkvara testimine on tarkvaraarenduse protsess, mille käigus püütakse hinnata tarkvara kvaliteeti. Kitsamas mõttes tähendab tarkvara testimine tarkvara käivitamist/täitmist selles olevate vigade avastamiseks ja tarkvara vastavuse kontrollimist e ...

                                               

Dubleerijad testimisel

Tarkvara arenduses kasutavad arendajad tarkvara kvaliteedi tõstmiseks tehnikat, mida nimetatakse automatiseeritud testimiseks. Sageli tarkvara versiooniuuendus on keeruline komplekt objektidest ja protseduuridest, mis suhtlevad lõpliku tulemuse l ...

                                               

Mudelipõhine testimine

Mudelipõhine testimine on mudelipõhise disaini rakendus tarkvara või süsteemi testimise jaoks. Mudeleid kasutatakse, et näidata, kuidas testitav süsteem peaks käituma, või näitamaks testimise strateegiaid ja -keskkonda. Mudel, mis näitab testitav ...

                                               

Mutatsioonitestimine

Mutatsioonitestimine on üks testimise vorme, mille abil saab luua uusi tarkvarateste või hinnata olemasolevate testide kvaliteeti. Mutatsioonitestimine kaasab programmi lähtekoodi muutmist väikeste osade kaupa. Igat muudetud programmiosa nimetata ...

                                               

Regressioonitestimine

Regressioonitestimine on üldnimetus kõikide tarkvara testimise tüüpidele, mis on suunatud vigade avastamisele varem testitud rakenduses või programmikoodis.